LODOŁAMACZE 2017

» zobacz więcejSPRAWNI W PRACY

» zobacz więcejINFORMACJA KROKIEM DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

» zobacz więcejINFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

» zobacz więcejKongres Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

w imieniu Partnerów i współorganizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Chodakowskiej 19/31) – miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Organizatorzy zapewniają tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Więcej informacji na temat kongresu oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo pod adresem:
http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/kongres/Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych odbędzie się 20 maja 2015 w godzinach 9.00–14.00 w oddziałach ZUS na terenie całego kraju.
Podczas Dnia Otwartego bezpłatnych rad będą udzielać m.in. specjaliści ds. ubezpieczeń społecznych, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także orzecznictwa dla celów rentowych i pozarentowych.
Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje w jednym miejscu.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. przedstawiciele:
* Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
* Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* Powiatowych Urzędów Pracy,
* Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
* Organizacji Pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Każda osoba, która odwiedzi placówkę ZUS w tym dniu, otrzyma najnowsze wydanie "Informatora dla Osób Niepełnosprawnych" przygotowanego wspólnie przez ZUS i PFRON oraz inne materiały informacyjne.

» Źródło: http://www.zus.plDekalog pracującego rencisty

» zobacz więcejDoradcy podatkowi niepełnosprawnym

» zobacz więcejWiększe dopłaty do turnusów, likwidacji barier oraz sprzętu

» zobacz więcejWsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

» zobacz więcejInformacja w sprawie ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z  kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.
Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) ograniczyła krąg osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej. W tym celu, jako nową podstawę materialnoprawną do uzyskania karty parkingowej przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wprowadziła orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający.
Zgodnie z powyższą ustawą, wymiana kart parkingowych miała trwać od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014 r. Jednakże, z powodu konieczności rozpatrzenia znacznej ilości wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz mając na uwadze dwuinstancyjność postępowania orzeczniczego, istnieje wysokie ryzyko nie rozpatrzenia części z wniosków do dnia 30 listopada 2014 r.
Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wydłuża okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r. (art. 1 nowelizacji).
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

» ustawaDoradcy podatkowi niepełnosprawnym

Od dnia 18 marca do 29 kwietnia dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu +48 513-152-218 doradcy podatkowi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Oddział Śląski będą prowadzili bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie ulg i uprawnień podatkowych.

» zobacz więcejKarta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

» zobacz więcejPostaw na pracę

» zobacz więcejNowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej

» zobacz więcejProgram wyrównywania różnic między regionami II - 2014

» zobacz więcejUlga rehabilitacyjna

» zobacz więcejNie bądź niepełnosprawny. Bądź kompetentny!

Projekt "Nie bądź niepełnosprawny, bądź kompetentny", realizowany jest przez firmę The Challenge Group A. J. Molscy Spółka Jawna.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 - 30.06.2014.

Projekt ma na celu reintegrację społeczną - zawodową 60 osób niepełnosprawnych (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) zameldowanych w mieście Siemianowice Śląskie oraz w Chorzowie, Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
osoby niepełnosprawne (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) - 60 osób (w tym 30 mężczyzn i 30 kobiet, spośród tych osób 10 będzie stanowiło osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne, 10 osób będzie do  25 roku życia, a 10 osób będzie powyżej 50 roku życia).

Cele szczegółowe to:
- nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu;
- nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia;
- wyposażenie w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w stosunkach zawodowych;
- nabycie przez Uczestników Projektu umiejętności zarządzania własną karierą zawodową;
- wyposażenie w potrzebne kwalifikacje i umiejętności poruszania się po rynku pracy;
- wzrost aktywności zawodowej Uczestników Projektu.

W ramach projektu organizatorzy oferują:
- warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy takich jak: treningi motywacji, samooceny, komunikacji, wzmacnianie postaw samodzielności i odpowiedzialności, umiejętność autoprezentacji, budowanie poczucia własnej wartości, analiza rynku pracy, sporządzanie cv i listów motywacyjnych, próbne rozmowy kwalifikacyjne, umiejętności związane z higieną, ubiorem i odpowiednim stylem życia oraz żywieniem. W tym również kurs obsługi komputera (ECDL);
- indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne (każdy  Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z 10 godzin porad zawodowych i 6 godzin porad psychologicznych);
- szkolenia zawodowe dla 60 osób prowadzone przez certyfikowane instytucje szkoleniowe;
- pomoc w podjęciu praktyki/stażu;
- stypendia za udział w stażu;
- gadżety promocyjne

Biuro Projektu znajduje się w Katowicach na ul. Korfantego 141. Rekrutacja już się rozpoczęła.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu :
http://badzkompetentny.pl/

» pobierz ulotkęKonwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

» zobacz więcejZUS - PFRON - Informator dla osób niepełnosprawnych

» zobacz więcejBezpłatne porady dla osób z niepełnosprawnością udzielane przez doradców podatkowych.

Na Śląsku ruszyła kolejna edycja akcji informacyjnej "Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym".
Do 30 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Jest to już czwarta wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych - Oddziału Śląskiego.
Doradcy podatkowi dyżurują pod numerem tel. kom.: 513 152 218.
Osoby niepełnosprawne, które zadzwonią pod podany numer, mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych.
Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.Marcowa waloryzacja świadczeń

Od 1 marca 2013 r. obowiązują » nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem: www.zus.plXI edycja konkursu LADY D. im. Krystyny Bochenek

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek do tytułu Lady D. 2013. Biuro Konkursu oczekuje na zgłoszenia wyjątkowych pań w pięciu kategoriach: Dobry Start (dla najmłodszych pań), Kultura i Sztuka, Sport, Życie Społeczne oraz Życie Zawodowe.
Zgłoszenia zawierające uzasadnienie oraz dane kontaktowe do osoby lub organizacji zgłaszającej i do kandydatki prosimy kierować na adres:lady_d@marekplura.pl do 25 marca 2013 roku.
Pobierz Regulamin Konkursu klikając » tutaj
Pobierz formularz zgłoszeniowy klikając » tutaj
Wysyłając zgłoszenie kandydatki proszę pamiętać o wysłaniu przynajmniej jednej jej fotografii w wersji elektronicznej.
Gala Konkursu Lady D. 2013 im. Krystyny Bochenek zaplanowana jest na 7 maja 2013. Tak, jak w latach poprzednich, odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP o godzinie 12.00. Jej organizatorem będzie Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Parlamentarna Grupa Kobiet. Patronat honorowy sprawuje pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu.
Źródło: http://marekplura.home.pl/plura.pl/lady-d/lady-d-2013/Istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia 1013 r. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie "Student II". Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem: www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

» zobacz więcejPrzyjazneStudia.pl

Wyższe uczelnie, które są przyjazne osobom niepełnosprawnym, mogą rejestrować się portalu www.przyjaznestudia.pl
Idea portalu jest prosta. Stworzyć największa w Polsce bazę informacji na temat uczelni wyższych, które są przyjazne osobom niepełnosprawnym. Portal powstał w listopadzie 2012 r. i ma być docelowo bazą informacji na temat polskich szkół wyższych przystosowanych dla studentów niepełnosprawnych.
Autorami portalu są osoby z niepełnosprawnością, które swym doświadczeniem w poszukiwaniu dostępnych uczelni pragną podzielić się z internautami. Rejestracja na łamach portalu PrzyjazneStudia jest całkowicie darmowa. Pamiętaj! Niezależnie od tego czy poruszasz się na wózku, nie słyszysz, nie widzisz lub masz problem z samodzielnym funkcjonowaniem - NIE PODDAWAJ SIĘ!STUDIUJ!Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

» zobacz więcejWsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

» zobacz więcejZasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2012

» zobacz więcejDzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych we wszystkich Oddziałach ZUS

W związku z obchodzonym w maju Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 30 maja 2012 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych.
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
30 maja br. we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować eksperci Zakładu oraz przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Będą oni udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą również, jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji. Eksperci poinformują o różnych formach dofinansowania z PFRON oraz możliwościach uczestnictwa w projektach Funduszu.Wyszukaj kopert w mieście

» zobacz więcejUlotki leków dostępne dla niewidomych!

Infolinia stworzona specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących
- BEZPŁATNIE POD NUMEREM TEL. 800 706 848

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością, a zwłaszcza dla osób niewidomych i niedowidzących firma "MEDsynC Skotnicki, Weksler" sp.j. uruchomiła bezpłatną infolinię pod nazwą "Ulotka Audio" udostępniającą treść ulotek farmaceutycznych w wersji dźwiękowej, zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym.
Bezpłatny dostęp do ulotek w wersji dźwiękowej możliwy jest z każdego miejsca w kraju, za pomocą telefonów stacjonarnych, komórkowych i internetowych. Wystarczy wybrać numer infolinii 800 706 848, a następnie wprowadzić nazwę leku za pomocą klawiatury telefonu (na zasadzie pisania sms-a z użyciem słownika T9). Infolinia "Ulotka Audio" ma charakter rozwojowy - lista ulotek zwiększa się systematycznie. Aktualny katalog udostępnionych ulotek farmaceutycznych dostępny jest na stronie:
» www.medsync.pl

W ramach infolinii działa Serwis Konsultanta; konsultanci udzielają informacji technicznych na temat działania systemu oraz służą pomocą w poruszaniu się po usługach infolinii. Infolinia działa 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, natomiast konsultanci są dostępni w dni powszednie od godziny 08.00 do 20.00. Infolinia nie zawiera treści reklamowych.
» zobacz plakat
» spis lekówTelefoniczny, bezpłatny dyżur prawnika

» zobacz więcejNowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają w tym roku osoby niepełnosprawne. » czytaj więcej

» informacja z Ministerstwa Finansów
» limity odliczeń w podatku dochodowymLegislacjon - nowy portal internetowy

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, zrzeszająca organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, uruchomiła specjalny serwis internetowy aktów prawnych dotyczących tej grupy społecznej.
» www.legislacjon.plKomisja Europejska o prawach niepełnosprawnych pasażerów

» zobacz więcejWybory bez barier - dostosowanie organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych

» zobacz więcejLodołamacze 2011
Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie.

» zobacz więcejGodziny pracy osób niepełnosprawnych

POPON: pracodawcy zapominają, że 8-godzinny dzień pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie obowiązywał dopiero od stycznia 2012 r.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie 1 stycznia, zakłada, że jeszcze przez rok czas pracy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. - Po tym okresie skrócony czas pracy nie będzie dotyczył "z automatu" żadnej grupy niepełnosprawnych - mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Czy w 2012 r. i w kolejnych latach będzie zatem istniała jakaś możliwość skrócenia czasu pracy dla pracowników z niepełnosprawnością? Jak najbardziej! Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że po ocenie stanu zdrowia osoby z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną lekarz może wydać zaświadczenie o konieczności skrócenia czasu jej pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Taką skróconą normę czasu pracy pracodawca będzie musiał stosować od dnia dostarczenia przez pracownika dokumentu od lekarza.
Wprowadzenie w nowelizacji zbyt wielu nowych przepisów jednocześnie i to z różnymi datami wejścia w życie spowodowało, że i pracodawcy, i pracownicy z niepełnosprawnością czują się zdezorientowani. - Trafia do nas wiele pytań w sprawie czasu pracy. Obie strony z pewnością muszą się przygotować: osoby niepełnosprawne powinny zdać sobie sprawę, że bez odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego będą pracować godzinę dłużej, a pracodawcy - zwrócić uwagę na ewentualne podziały wśród załogi i zapewne początkowe trudności z dostosowaniem się do tej zmiany- komentuje Mateusz Brząkowski.
W 2012 r. pozostałe uprawnienia pracowników z niepełnosprawnością nie ulegną zmianie.

Źródło: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnychwww.niepelnosprawni.pl

» Elektroniczna deklaracja
» E-biznes bez barier
» ZUS znalazł sposób na fałszywe zwolnienia lekarskie
» Grosz do grosza - wzbogać się, oszczędzając
» "Powrót do życia" Beaty Peszko
» Robert Szaj prezesem PZSN STARTZmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym - parkowanie na "kopertach"

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2010 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym od 4 września 2010 roku wchodzą w życie nowe uregulowania w zakresie ruchu drogowego.
Drogi wewnętrzne, w tym także dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, będą traktowane tak jak drogi publiczne.
Jednak według nowelizacji, aby nowe przepisy miały zastosowanie na drodze wewnętrznej, będzie ona musiała być oznaczona jako strefa ruchu.
Strefa ruchu (wg nowelizacji) to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazdy i wyjazdy oznaczono odpowiednimi znakami drogowymi. O utworzeniu strefy ruchu zadecyduje zarządca lub właściciel terenu.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada 2008 r. kierowcy parkujący bezprawnie na "kopertach" dla pojazdów karani są mandatem w wysokości 500 zł i dostają 5 pkt. karnych.
Teraz 500 zł mandatu trzeba będzie zapłacić także za nielegalne zajęcie "koperty" na parkingach pod centrami handlowymi i na osiedlowych uliczkach.
Zgodnie też z najnowszą nowelizacją, pojazd postawiony bezprawnie na "kopercie" zostanie odholowany na parking policyjny.
Holowanie i postój auta to dodatkowy koszt w wysokości ok. 500 zł.Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego

» zobacz więcejWiem co chcę! Kupuję to co chcę!

» zobacz więcejUnia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu

» zobacz więcejTwoje prawa obywatelskie

» zobacz więcej
» zobacz więcejTwoje dziecko jest inne

» zobacz więcejNauka i praca osób z niepełnosprawnością intelektualną

» zobacz więcejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla osób, które opiekują się niepełnosprawnymi.

W grupie wsparcia będziesz miał okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i uczuciami, poruszyć nurtujące Cię tematy, a przede wszystkim spotkasz ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, zrozumieją Cię i udzielą Ci wsparcia. Spotkania pozwolą na pokonanie przeciwności, z którymi borykają się na co dzień rodziny opiekujące się niepełnosprawnymi.

Pierwsze spotkanie organizacyjno - informacyjne odbędzie się w dniu 14.09.2010 r.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 765 62 42 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój 42 ( III piętro ).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 17, Siemianowice ŚląskieMasz prawo do...

» zobacz więcejDyskryminacja dotyka bardzo głęboko

» zobacz więcejDyrektywa Europejska w sprawie równego traktowania przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu

» zobacz więcejZgłoś pełnomocnika do 10 czerwca

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą oddać głos w najbliższych wyborach prezydenckich, mogą to zrobić poprzez swojego pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania powinien trafić do gminy najpóźniej 10 czerwca. Tak przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Procedura zgłoszenia pełnomocnika wyborczego
Najpóźniej do 10 czerwca wypełniony i podpisany przez wyborcę wniosek o ustanowienie pełnomocnika musi trafić do urzędu gminy. Jeśli wyborca nie może złożyć podpisu, rozporządzenie MSWiA dopuszcza umieszczenie na dokumencie tuszowego odcisku palca lub pozostawienie pustej rubryki. Następnie, jeśli wniosek spełnia wymagania formalne, samorząd uzgadnia z wyborcą lub samodzielnie wyznacza termin sporządzenia właściwego aktu pełnomocnictwa do głosowania w obecności wójta lub pracownika urzędu gminy. Na koniec taki dokument doręczany jest pełnomocnikowi.

» Pełnomocnictwo do głosowaniaw wyborach Prezydenckich RP 2010
» Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania: wersja doc, wersja pdf
» Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania: wersja doc, wersja pdfOd 1 marca można wnioskować o zwolnienie z abonamentu radiowo - telewizyjnego

Emeryci, trwale niezdolni do pracy renciści, a także bezrobotni będą mogli od 1 marca br. składać na poczcie wnioski o zwolnienie z abonamentu radiowo- telewizyjnego. Tego dnia wejdą w życie przepisy nowej ustawy abonamentowej, które poszerzyły krąg uprawnionych do ulgi.

Zgodnie z nowymi przepisami, abonamentu nie będą musiały płacić również osoby, które ukończyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury mniejszej niż 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aby zgodnie z prawem przestać płacić abonament, trzeba dopełnić formalności na poczcie - samo bycie emerytem czy bezrobotnym automatycznie nie oznacza zwolnienia z opłaty.

Ulga nie będzie przysługiwać tym osobom już od 1 marca, ale najwcześniej miesiąc później.

Ustawa mówi, że od 1 marca można składać wnioski, a zwolnienie z opłaty będzie obowiązywać od następnego miesiąca.
Osoby, które opłaciły abonament na dłuższy okres z góry (np. na cały 2010 r.), dostaną zwrot odpowiedniej kwoty.

Wymagane dokumenty zależą od kategorii osoby uprawnionej, np. w przypadku emeryta musi to być dokument potwierdzający tę emeryturę i informacja o jej wysokości, a w przypadku bezrobotnego - zaświadczenie z urzędu pracy.
Na poczcie będzie można dowiedzieć się dokładnie, jakie dokumenty należy złożyć.

W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny badał nowelizację ustawy abonamentowej na wniosek prezydenta. Trybunał uznał, że chociaż tryb uchwalenia ustawy był niezgodny z konstytucją, to przepisy dotyczące zwolnień mogą wejść w życie. Prezydent kwestionował zgodność noweli z konstytucją, bo ogranicza wpływy z abonamentu w trakcie roku budżetowego, nie wskazując rekompensaty dla tego ubytku. Trybunał zakwestionował m.in. wprowadzenie przez Senat poprawki poszerzającej krąg zwolnionych z abonamentu o osoby represjonowane i internowane.

Jak informuje KRRiT na swojej stronie internetowej, standardowa opłata za używanie odbiornika radiowego wynosi miesięcznie 5,30 zł, a za odbiorniki telewizyjne lub telewizyjne i radiowe - 17 zł miesięcznie. Ta sama wysokość opłaty obowiązuje również wtedy,
gdy w gospodarstwie domowym jest kilka telewizorów czy odbiorników radiowych (dotyczy to np. radia samochodowego i radia w domku letniskowym). KRRiT informuje, że odbiornikiem rtv nie jest telewizor "niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych". Odbiornikami rtv nie są według Krajowej Rady komputer i telefon komórkowy, bo ich główne przeznaczenie jest inne.Niepełnosprawni - Podatki 2009

» PORADNIK - podatek dochodowy od osób fizycznychŚląskie Stowarzyszenie Kulturalnych Osób Niepełnosprawnych
w Siemianowicach Śląskich

» http://muza-wsiemianowicachslaskich.blog.onet.pl/Konkurs Lodołamacze 2010

Zgłoszenia do konkursu można składać osobiście lub pocztą (tradycyjną i elektroniczną) w oddziałach POPON w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie - do 16 kwietnia 2010 r.Poradniki dla osób niepełnosprawnych

» RODZINA - Normalność w niepełnosprawnośći
» Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnychPortal dla osób z niepełnosprawnością

» http://niepelnosprawni.pl/Zmiany w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 6c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008 r. Nr 14,poz. 92, z poz.92, z póź. zm.) zmienił rozporządzenie w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a oto niektóre z bardziej istotnych wprowadzonych zmian:

1) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

"3. Przy ocenie:

1) konieczności korzystania przez dziecko z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji- bierze się pod uwagę, czy występuje ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności stosownie do wieku, płci i środowiska, które umożliwią osiągnięcie niezależności fizycznej;
2) konieczności korzystania przez dziecko z prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju- bierze pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w szczególności , czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżące, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynności fizjologicznych;
3) obniżonej sprawności ruchowej dziecka, o której mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy, bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu się".

6) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia."

9) w § 32 :

a) w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych, lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.",
b) w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu :

"12) 12-C -całościowe zaburzenia rozwojowe.";

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8, wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.Lodołamacze - Przełamujemy lody obojętności

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w V edycji konkursu propagującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Lodołamacze 2010.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej.

Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

Inicjatywa w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie ma praca w procesie integracji pełno i niepełnosprawnych.

Pragniemy, by idea konkursu zainteresowała również tych z Państwa, którzy z problematyką osób niepełnoprawnych w pracy jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli
się przekonać, że są oni wspaniałymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy.

Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:
- promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
- zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących,
- pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie odpowiednich wzorców i analizę poziomu inwestowania w rozwój niepełnosprawnych pracowników oraz klimatu i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne,
- propagowanie wśród pracodawców działalności prospołecznej oraz członkostwa w organizacjach pozarządowych.
Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny - wyłaniający laureatów poszczególnych rejonów kraju, oraz centralny - w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2010
Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego (I) i Centralnego (II).
W pierwszym etapie, Kapituły Regionalnego Etapu, na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych laureatów w kategoriach:
- Zakład Pracy Chronionej
- Otwarty Rynek
- Pracodawca Nieprzedsiębiorca (m.in.: administracja publiczna, NGO, organizacje, uczelnie wyższe, stowarzyszenia itp.)
- Przedsiębiorca - Osoba Niepełnosprawna

Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2010.

Kapituły mają prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w kategoriach:
- Super Lodołamacz
- Lodołamacz Specjalny

Jak wziąć udział w Konkursie?
Aby zgłosić lub nominować firmę lub instytucje do Konkursu, wystarczy skontaktować się
z najbliższym regionalnym oddziałem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

POPON ODDZIAŁ ŚLĄSKI
Plac Grunwaldzki 8-10 pokój 100, 40-950 Katowice
tel.: (32) 782 60 20, 509 825 167
email: biuro@katowice.popon.pl

więcej informacji o Konkursie LODOŁAMACZE 2010 oraz wnioski do pobrania na stronie : www.lodolamacze.info.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2010 roku.

Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2010 roku, podczas
Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

W styczniu i w lutym na terenie całej Polski odbędą się konferencje prasowe inaugurujące
Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, Lodołamacze 2010:

Poznań - 13 stycznia, godz. 11.00. Miejsce: Urząd Miasta Poznań,
Łódź - 26 stycznia, godz. 11.00. Miejsce: Urząd Miasta Łodzi,
Gdańsk - 27 stycznia, godz. 11.00. Miejsce: Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wrocław - 2 lutego, godz. 12.00. Miejsce: Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
Rzeszów - 2 lutego, godz. 10.00. Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Katowice - 3 lutego, godz. 11.00. Miejsce: INTROL Sp. z o.o.,
Warszawa - 8 lutego, godz. 11.00. Miejsce: Polska Agencja Prasowa,
Kraków - 10 lutego, godz. 10.00. Miejsce: Laboratorium Cogito Sp. z o.o.Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.
W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.
Do postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2010 r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2010 r.) i niezakończonych ostateczną decyzją, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

» pobierz treść ustawyOgólnopolski miesięcznik dla niepełnosprawnych "BARIERY"

» czytaj numer gazetyNowy, darmowy program komputerowy dla osób niepełnosprawnych

W Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej powstał nowy program, dzięki któremu sparaliżowani będą mogli przeglądać Internet i pisać na komputerze. Autorką aplikacji jest pani doktor Aleksandra Królak.
Potrzebny jest komputer i kamera internetowa wycelowana w twarz użytkownika. Program działa w ten sposób, iż kamera rejestruje każde dłuższe mrugnięcie powieką-musi ono trwać przynajmniej jedną czwartą sekundy. Mrugnięcie jest rozpoznawane przez system i interpretowane jako kliknięcie. Za pomocą kolejnych mrugnięć niepełnosprawny porusza się po wierszach klawiatury, potem po poszczególnych znakach, na koniec akceptując jeden z nich. Jeżeli sama klawiatura nie wystarczy, w osobnym oknie można otworzyć działającą na podobnej zasadzie mysz. Aleksandra Królak mówi, że oprogramowania można używać do obsługi wszystkich programów na komputerach PC.
Oprogramowanie było testowane przez osoby niepełnosprawne, m.in. przez podopiecznych fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko"

» zobacz więcejZmiana przepisów dotycząca wydawania kart parkingowych

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich informuje, że od 23 września 2009 roku zmieniają się przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2009 r Nr 97, poz. 802) kartę parkingową będzie można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, to jest :

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem spełnienia w punkcie 9 orzeczenia przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingowa tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05- R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10- N (choroby neurologiczne).

Karty parkingowej nie będzie można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez organy rentowe - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komisję ds. Rolnictwa, MSWiA.

Bez zmian pozostają: opłata za wydanie dokumentu (25 złotych) oraz tryb postępowania w sprawie.

Zachowują ważność karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 22.IX.2009 r.

Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności można składać w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich mieszczącym się przy ulicy Szkolnej 17 pokój nr 7, tel. (032) 220-26-64 w poniedziałek, środę oraz piątek w godz. 10 : 00 - 13 :00

© Urząd Miasta Siemianowice Śląskie