Sprawozdanie z wykonania w 2003 roku

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 

Dział 710

Rozdział 71012

 

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił           153 740 zł.

 

 

Przychody

Plan 110 000 zł        wykonanie   190 520 zł        173,2%

 

§ 083 – Wpływy z usług

plan 110 000 zł         wykonanie   184 151 zł        167,4%

Wyższe wpływy  były wynikiem  zwiększonej ilości usług wykonanych w IV kwartale

 2003 r.

 

§ 092 – Pozostałe odsetki

plan   -                        wykonanie       6 285 zł

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu.

 

§ 097 – Wpływy z różnych dochodów

plan    -                       wykonanie              84 zł

 

 

Wydatki

Plan 259 740 zł        wykonanie     70 639 zł          27,2%

 

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

 

plan    22 000 zł        wykonanie     38 766         176,2%

Przelewy na Centralny  i Wojewódzki  Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zwiększenie środków odprowadzanych na w/w fundusze wynikało z większych dochodów z usług.

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

 

plan   12 000 zł         wykonanie      9 331 zł         77,7%

Bieżące zakupy materiałów do obsługi wyposażenia zasobu papier światłoczuły do plotera, wymiana modułu drukującego w kserokopiarce.

 

 

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

 

plan 181 740 zł         wykonanie    12 178 zł           6,7 %

Zakupiono i wykonano w ramach środków:

-         szkolenia pracowników w zakresie programów obsługujących ewidencje gruntów, budynków i zasobu geodezyjnego ,

-         bieżące naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu zasobu geodezyjno  - kartograficznego,

-         zakup licencji i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania ewidencji i ośrodka,

-         wykonanie matryc sekcji mapy zasadniczej nie będących w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Śląskich.

Mniejsze wydatki w stosunku do planu wynikały z pokrycia kosztów związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali z dotacji celowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

 

plan   44 000 zł         wykonanie    10 364 zł           23,5 %

Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką do obsługi zasobu prowadzonego w postaci numerycznej. Niewykonanie planu zostało spowodowane unieważnieniem przetargu na zakup plotera i zestawu komputerowego.

 

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

plan 4 000 zł    wykonanie  273 621 zł

 

 

Nie wykonanie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostało spowodowane nie dojściem do skutku postępowań przetargowych na zakup plotera i sprzętu komputerowego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przesunięciem na lata następne zadań związanych z następnymi etapami modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wykorzystaniem do sfinansowania I etapu założenia ewidencji budynków i lokali środków pochodzących z dotacji celowych od Wojewody Śląskiego. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

POWIATOWEGO FUNDUSZU

GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

ZA 2003 ROK

 

 

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2003 rok

Wykonanie                             za 2003 rok

 

 

 

 

I.

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU

153 740 zł

153 740 zł

 

 

 

 

II.

PRZYCHODY

110 000 zł

190 520 zł

 

 

 

 

 

1. Dochody własne

110 000 zł

190 520 zł

 

 

 

 

 

§ 083 - Wpływy z usług

110 000 zł

184 151 zł

 

 

 

 

 

§ 092 - Pozostałe odsetki

 

6 285 zł

 

 

 

 

 

§ 092 - Pozostałe odsetki

 

84 zł

 

 

 

 

III.

WYDATKI

259 740 zł

70 639 zł

 

 

 

 

 

1. Wydatki bieżące

215 740 zł

60 275 zł

 

 

 

 

 

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne

22 000 zł

38 766 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

12 000 zł

9 331 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

181 740 zł

12 178 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wydatki inwestycyjne

44 000 zł

10 364 zł

 

 

 

 

 

§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

44 000 zł

10 364 zł

 

 

 

 

IV.

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

4 000 zł

273 621 zł