IV.  I N W E S T Y C J E

 

 

W uchwalonym budżecie miasta na 2003 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie 17.523.500 zł, z czego 328.000 zł stanowiła rezerwa

inwestycyjna.

Na przestrzeni roku w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków inwestycyjnych uległ

zwiększeniu o 1.752.456 zł, tj. do kwoty 19.275.956 zł.

 

Na kwotę zwiększenia planu złożyły się:

 

1. dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

     na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących

     rozbudowy obiektów sportowych                                                                      1.350.000 zł 

 

2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację  programu

    działań osłonowych i restrukturyzację w służbie zdrowia                                                               

    197.000 zł oraz na działalność Powiatowego Inspektoratu      

    Nadzoru Budowlanego 4.000 zł                                                                               201.000 zł                 

 

3. zmiany w zadaniach finansowanych ze środków własnych per saldo        453.195 zł                

 

4. zmiany w kredytach i pożyczkach na zadania inwestycyjne       per saldo         - 251.739 zł  

    obejmujące następujące zadania:

     - Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej oraz rozbudowa

       basen kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji

       czynnej i biernej                                                                         2.500.000 zł

     - Adaptacja skrzydła budynku interny na potrzeby Samodzielnego

        Publicznego Zespołu Pielęgnacyjno -  Opiekuńczego                         710.000 zł

     - Kanalizacja dz. Bańgów – Przełajka                                                  - 1.192.439 zł

     - Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

       w dz. Michałkowice I i II etap                                                - 1.250.000 zł

     - Docieplenie budynków komunalnych                                   -     387.100 zł

 

    oraz przeznaczenie części kredytu inwestycyjnego na wydatki

    bieżące – remont budynków komunalnych (dachów i instalacji

    centralnego ogrzewania)                                                            -    632.200 zł

 

 

 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 16.724.871 zł, tj. 86,8%

ogółu planowanych środków w budżecie miasta na zadania inwestycyjne. 

 

 

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych  dysponentów obrazuje poniższe

zestawienie:

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2003 roku w odniesieniu do

planu po zmianach przedstawia część tabelaryczna (Tabela  Nr 2) na stronach  37- 39 oraz

część opisowa poniżej:

 

1. PT i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa – Krupanka.

   Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym. W ramach inwestycji wykonano

   pełny projekt techniczny oraz przedmiotową sygnalizację świetlną z zastosowaniem

   wideodetekcji.

 

2. Zakup i montaż wiat autobusowych.

   W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe wiaty na przystankach autobusowych 

   (7 sztuk).

 

3. Wykonanie ulicy bp Czesława Domina

   Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym obejmowało wykonanie

   ok. 1 km drogi z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową i pełnym oświetleniem.

 

4. Aktualizacja PT ul. Budowlanej i Chemicznej z przejazdem kolejowym.

   Wykonano aktualizację projektu technicznego dotyczącą  przejazdu kolejowego i skrzyżowania

    z ul. Chemiczną.

 

5. Wykonanie ulicy Słonecznej do ul. Żniwnej

    Zadanie zrealizowane w 100% zakresie rzeczowym. Wykonano I etap ul. Słonecznej

    z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem drogowym oraz łącznik drogowy do ul Wiejskiej.

 

6. Droga wzdłuż wąskotorówki.

    Zadanie wykonane w 2002 roku, ostateczne rozliczenie nastąpiło w styczniu 2003 roku.

 

7. Modernizacja – docieplenie 5 szczytów budynków wspólnot mieszkaniowych.

    Zadanie objęło wykonanie docieplenia 5 ścian szczytowych w budynkach mieszkalnych

    przy ul. Kruczkowskiego 12, ul. M. Dąbrowskiej 8, ul. E. Plater 5 i 9 oraz ul. Koperniak 16.

     

8. Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej 14 na siedzibę Sądu Rejonowego – 

    kontynuacja.

    Zakres prac obejmował modernizację pomieszczeń na potrzeby Wydziału Ksiąg Wieczystych

    i Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, a mianowicie wymianę stolarki, roboty elewacyjne

    i roboty zewnętrzne. Wykonanie rzeczowe wyniosło 100%.  

 

9.  Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa

     mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej.

     Zadanie zrealizowano w 67%.

     Dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Bocznej – Poprzecznej oraz nieruchomości

     gruntowych wchodzących w skład zlikwidowanej  bocznicy kolejowej „Prezydent”.

     Planowano nabycie nieruchomości przy ul. Ks. Bp. Czesława Domina, jednak ze względu

     na nieuregulowany stan prawny realizacja zakupu okazała się niemożliwa.

   

10. Zakup kotła do ogrzewania budynku przy ul. Lipowej 6 wraz z instalacją.

      Zadanie wykonano w 100% zakresie rzeczowym.

        

11. Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w oś. Bytków Wschód

      -  układ drogowy.

     Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym przewidzianym dla tego etapu prac. 

     W ramach inwestycji wykonano układ pieszo – jezdny, zatoki parkingowe oraz oświetlenie

     terenu.

 

12. Zakup komputera dla nowo tworzonego stanowiska pracy.

      Ze środków dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego zakupiono zestaw komputerowy 

      dla nowo utworzonego stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru

      Budowlanego.   

 

13. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki dla potrzeb Biura

      Rady Miasta.

     W ramach zadania zakupiono 2 komputery oraz kserokopiarkę.

 

14. Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego.

      W ramach zadania zakupiono 12 komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym,

       a także monitory, drukarki, 5 NoteBook –ów, skaner oraz urządzenie wielofunkcyjne.

       Dokonano aktualizacji oprogramowania systemów: podatkowych, prawnych, kadrowo-

       płacowych, finansowo –księgowych, rejestracji pojazdów, ewidencji działalności

       gospodarczej, środków trwałych oraz zakupiono oprogramowanie graficzne i antywirusowe.

       Wykonano modernizację sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. 

       Przeciągające się procedury przetargowe (dwa przetargi unieważniono) uniemożliwiły

       realizację planowanego wykonania sieci strukturalnej i wydzielenie sieci zasilania

       komputerowego dla Urzędu Miasta. Kontynuacja zadania nastąpi w 2004 roku. 

 

 -                      41                    -

 

15. SWC wraz z przyłączem, adaptacja pomieszczeń piwnicznych.

      Zakres rzeczowy zadania wyniósł 100%.    

      W ramach zadania wykonano modernizację wymienników ciepła w budynku Urzędu  Miasta

      przy ul. Jana  Pawła II 10.

 

16. Zakup i instalacja  klimatyzatora.

      W styczniu 2003 roku zakupiono i zainstalowano klimatyzator do serwerowni komputerowej 

      Urzędu Miasta.

 

17. Zakupy dla Biura Obsługi Mieszkańców UM – Michałkowicka 105.

      Zakup kserokopiarek dla nowo tworzonego Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta

      przy ul. Michałkowickiej 105, ze względu na przedłużające się prace remontowe został

      przeniesiony na 2004 rok.

 

18. Zakup urządzenia do wprowadzania informacji do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej.

      Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

 

19. Dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych dla KMP.

      Została przekazana dotacja na współfinansowanie  (50%) zakupu oznakowanych

      samochodów osobowych w wersji policyjnej klasy średniej dla Komendy Miejskiej Policji

      (radiowóz dla Ruchu Drogowego i Prewencji, samochód operacyjny)

 

20. Centrum Powiadamiania Ratunkowego – wykonanie sieci komputerowej i światłowodowej

      wraz z wyposażeniem.

      W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Miejskiego Centrum

      Zarządzania Kryzysowego.

      Wykonano prace związane z ułożeniem i modernizacją sieci komputerowej i elektrycznej

      dedykowanej w Centrum Zarządzania Kryzysowego.

      Planowane do wykonania ułożenie światłowodu w kanałach TP S.A okazało  się niemożliwe,

      ze względu na znaczne podwyższenie dzierżawy powyższych kanałów oraz brak zgody 

      na przyłączenie ich do MCZK.  

 

21. Zakup części wyposażenia kuchni w SP Nr 1 i Zespole Szkół Nr1.

      Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym.

 

22. Zakup maszyn i urządzeń ZSTiO „MERITUM”.

      Od Huty „Jedność” S.A. odkupiono maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie szkoły

       i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM”

       im. Piotra Kołodzieja.

 

23. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

      ZPOiŻ dokonał zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

 

24. Program naprawczy SPZZOZ – modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala

     Powiatowego.

     Zadanie obejmowało adaptację budynku byłej kuchni – pralni na przychodnię

     wielospecjalistyczną oraz prace modernizacyjne budynku Szpitala Nr 2 (2.562.299 zł).

     W ramach współfinansowania ze środków własnych (50%) programu restrukturyzacji

     w służbie zdrowia,  przygotowano dokumentację modernizacji Izby Przyjęć pod potrzeby

     Oddziału Ratunkowego (104.920 zł).

 

25. Zakupy inwestycyjne - centralna sterylizatornia dla Szpitala Powiatowego.

      W ramach planowanych środków dokonano zakupu Centralnej Sterylizatornii

      dla Szpitala Nr 2.

 

26. Dofinansowanie zakupu sztucznej nerki dla Stacji Dializ SPZZOZ.

      Zadanie wykonano w 100% zakresie rzeczowym.     

 

27/28. Program działań osłonowych i  restrukturyzacja w służbie zdrowia .

      Przyznaną przez Wojewodę Śląskiego dotację celową na realizację programu działań

      osłonowych  i restrukturyzację w służbie zdrowia wykorzystano w kwocie 112.789 zł

      (104.920 zł + 7.869 zł)  na współfinansowanie zadań z poz. 24 i 29.                   

 

29. Program naprawczy SPZPO II etap – prace modernizacyjne.

      Wykonano dokumentację techniczną na adaptację części pomieszczeń budynku Szpitala Nr 1  

      pod potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, w ramach

      współfinansowania ze środków własnych (50%) programu restrukturyzacji w służbie

      zdrowia (7.869 zł).

 

30. Adaptacja skrzydła budynku szpitalnego interny na potrzeby SPZPO.

      Zadanie zostało wykonane w 74%.

      Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonanie w ramach planowanej modernizacji budynku

      montażu windy nie został rozstrzygnięty z powodu nie wystarczającej ilości oferentów.

      Kontynuację zadania zaplanowano do realizacji w 2004 roku.

 

31. Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego.

      Środki wykorzystał MOPS na zakup kserokopiarki oraz drukarki komputerowej.

 

32. Zakup oprogramowania i doposażenie w sprzęt komputerowy.

      Dotację celową przyznaną z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano na zakup

      dwóch komputerów wraz z drukarkami dla potrzeb MOPSu.

 

33. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dokonał zakupu zestawu komputerowego

      wraz z oprogramowaniem.   

 

34. Zakup kserokopiarki oraz drukarki laserowej.

      Na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy zakupiono kserokopiarkę.

 

35. Kanalizacja dz. Bańgów – Przełajka.

      W ramach inwestycji wykonano ostatni etap prac przewidzianych do realizacji tego zadania

      Zakres rzeczowy i finansowy wyniósł 100%.

 

36. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice – I i II etap.

      W maju 2003 roku Rada Miasta przyznała dodatkowe środki na realizację tego zadania.

      W czerwcu  podpisana została umowa  powiernicza z Rejonowym Przedsiębiorstwem

      Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach na wykonanie I i II etapu zadania

      w latach 2003 – 2004.

      W ramach harmonogramu robót przewidzianych do realizacji w okresie sprawozdawczym

      wykonano prace w okolicy  tzw. Rowu Michałkowice.  Zakres rzeczowy zadania 100%.

 

37. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. St. Katowicka – roboty końcowe.

      Wykonano końcowe prace związane z kanalizacją deszczową  tj. renowacją ulicy

      St. Katowickiej.

 

38. Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

      Środki zostały wykorzystane na zakup 100 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki

      odpadów  tj. baterii, papieru, opakowań szklanych oraz plastikowych.      

 

39. Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja.

      Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej.

      Zadania wykonano w 84% . Do realizacji wykorzystano przyznaną dotację (1.000.000 zł)

      z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu jako dofinansowanie inwestycji ze środków

      specjalnych  pochodzących  z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez

    „Totalizator  Sportowy” Sp. z o. o.

      Kontynuacja zadania nastąpi w 2004 roku.    

 

40. Budowa boiska  ze sztuczną trawą.

      Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakres prac przewidzianych do

      realizacji w 2003 roku wyniósł 100%.   Do realizacji wykorzystano przyznaną dotację

     (350.000 zł) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

      W ramach inwestycji wykonano projekt techniczny, zbiorniki wody nawadniającej i wody

      odzyskowej, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz budynek stacji transformatorowej.

      

   41. Zakup podgrzewacza wody oraz pompy cyrkulacyjnej.

       Środki wykorzystano na zakup i montaż pogrzewacza ciepłej wody typu „BUDERUS”

       w Pływalni Miejskiej.


 

 

 

 

 

 

TABELA Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Dysp.

Plan                         po zmianach                      na 2003 rok

Wykonanie na 31.12.2003 roku

% wyk. (7:6)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

2 173 611 zł

2 148 374 zł

98,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 

363 300 zł

338 117 zł

93,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

PT i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa - Krupanka

IM

333 300 zł

308 117 zł

92,4%

2.

 

 

Zakup i montaż wiat autobusowych

GK

30 000 zł

30 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

1 810 311 zł

1 810 257 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Wykonanie ulicy bp Czesława Domina

IM

1 193 600 zł

1 193 553 zł

100,0%

4.

 

 

Aktualizacja PT ul. Budowlanej i Chemicznej z przejazdem kolejowym

IM

20 000 zł

20 000 zł

100,0%

5.

 

 

Wykonanie ulicy Słonecznej do ul. Żniwnej

IM

438 100 zł

438 093 zł

100,0%

6.

 

 

Droga wzdłuż wąskotorówki

IM

158 611 zł

158 611 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

1 755 000 zł

1 699 264 zł

96,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

 

79 000 zł

71 394 zł

90,4%

7.

 

 

Modernizacja - docieplenie 5 szczytów budynków wspólnot mieszkaniowych

GM

79 000 zł

71 394 zł

90,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

1 276 000 zł

1 229 814 zł

96,4%

8.

 

 

Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej 14 na siedzibę Sądu Rejonowego - kontynuacja

IM

1 106 000 zł

1 105 854 zł

100,0%

9.

 

 

Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej

MG

140 000 zł

93 973 zł

67,1%

10.

 

 

Zakup kotła do ogrzewania budynku przy ul. Lipowej 6 wraz z instalacją

MG

30 000 zł

29 987 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70095

Pozostała działalność

 

400 000 zł

398 056 zł

99,5%

11.

 

 

Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w oś. Bytków -Wschód- układ drogowy

IM

400 000 zł

398 056 zł

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

4 000 zł

3 999 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71015

Nadzór budowlany

 

4 000 zł

3 999 zł

100,0%

12.

 

 

Zakup komputera dla nowo tworzonego stanowiska pracy - dotacja celowa

PINB

4 000 zł

3 999 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

1 250 679 zł

548 163 zł

43,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75022

Rady miasta

 

15 000 zł

14 623 zł

97,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki dla potrzeb Biura Rady Miasta

BRM

15 000 zł

14 623 zł

97,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75023

Urzędy gmin

 

1 235 679 zł

533 540 zł

43,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego

INF

1 120 000 zł

427 862 zł

38,2%

15.

 

 

SWC wraz z przyłączem, adaptacja pomieszczeń piwnicznych

OR

79 779 zł

79 778 zł

100,0%

16.

 

 

Zakup i instalacja klimatyzatora

INF

25 900 zł

25 900 zł

100,0%

17.

 

 

Zakupy dla Biura Obsługi Mieszkańców UM - Michałkowicka 105

OR

10 000 zł

0 zł

0,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

204 000 zł

177 726 zł

87,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75405

Komendy powiatowe Policji

 

76 000 zł

76 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

Zakup urządzenia do wprowadzenia informacji do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej

ZK

12 000 zł

12 000 zł

100,0%

19.

 

 

Dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych dla KMP

ZK

64 000 zł

64 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75414

Obrona cywilna

 

128 000 zł

101 726 zł

79,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego -wykonanie sieci komputerowej i światłowodowej wraz z wyposażeniem

ZK

128 000 zł

101 726 zł

79,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

343 000 zł

342 772 zł

99,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

20 000 zł

19 772 zł

98,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

Zakup części wyposażenia kuchni w SP Nr 1 i Zespole Szkół Nr 1

ZPOiŻ

20 000 zł

19 772 zł

98,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80130

Szkoły zawodowe

 

300 000 zł

300 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

Zakup maszyn i urządzeń ZSTiO "MERITUM"

MG

300 000 zł

300 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80195

Pozostała działalność

 

23 000 zł

23 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

ZPOiŻ

23 000 zł

23 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

4 434 869 zł

3 799 607 zł

85,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85111

Szpitale ogólne

 

3 630 000 zł

3 257 987 zł

89,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala Powiatowego

ZS

3 000 000 zł

2 667 219 zł

88,9%

25.

 

 

Zakupy inwestycyjne - centralna sterylizatornia dla Szpitala Powiatowego

ZS

500 000 zł

465 848 zł

93,2%

26.

 

 

Dofinansowanie zakupu sztucznej nerki dla Stacji Dializ SPZZOZ

ZS

20 000 zł

20 000 zł

100,0%

27.

 

 

Program działań osłonowych i restrukturyzacja w służbie zdrowia - dotacja celowa

ZS

110 000 zł

104 920 zł

95,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85117

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

 

804 869 zł

541 620 zł

67,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

Program działań osłonowych i restrukturyzacja w służbie zdrowia - dotacja celowa

ZS

87 000 zł

7 869 zł

9,0%

29.

 

 

Program naprawczy SPZPO  II etap - prace modernizacyjne

ZS

7 869 zł

7 869 zł

100,0%

30.

 

 

Adaptacja skrzydła budynku szpitalnego interny na potrzeby SPZPO

ZS

710 000 zł

525 882 zł

74,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

56 600 zł

56 004 zł

98,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

 

35 000 zł

35 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego

MOPS

20 000 zł

20 000 zł

100,0%

32.

 

 

Zakup oprogramowania i doposażenie w sprzęt komputerowy - dotacja celowa

MOPS

15 000 zł

15 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85320

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

6 600 zł

6 510 zł

98,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem

MOS

6 600 zł

6 510 zł

98,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

 

15 000 zł

14 494 zł

96,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

Zakup kserokopiarki oraz drukarki laserowej

PUP

15 000 zł

14 494 zł

96,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

1 398 206 zł

1 397 850 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

1 298 206 zł

1 297 850 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

Kanalizacja dz. Bańgów - Przełajka

IM

778 206 zł

778 206 zł

100,0%

36.

 

 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice - I i II etap  

IM

500 000 zł

499 997 zł

100,0%

37.

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. St. Katowicka - roboty końcowe

GK

20 000 zł

19 647 zł

98,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

100 000 zł

100 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

100 000 zł

100 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

7 655 991 zł

6 551 112 zł

85,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92601

Obiekty sportowe

 

7 647 573 zł

6 542 694 zł

85,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja;  rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej

MOSiR

6 797 573 zł

5 696 044 zł

83,8%

40.

 

 

Budowa boiska ze sztuczną trawą

IM

850 000 zł

846 650 zł

99,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

 

8 418 zł

8 418 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

Zakup podgrzewacza wody oraz pompy cyrkulacyjnej

PM

8 418 zł

8 418 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M

 

19 275 956 zł

16 724 871 zł

86,8%