OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA W 2003 ROKU
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA UCHWAŁA RM         ZARZĄDZENIE PM
       
  G M I  N A    
       
  DOCHODY WŁASNE 2 778 474 zł  
       
  DZIAŁ 600 82 701 zł  
       
1. Ponadplanowe dochody, w związku z rozliczeniem dotacji za 2002 rok przekazanej do KZKGOP na organizacje transportu lokalnego   RM Nr 186/2003  z 25.09.2003 r.
       
  DZIAŁ 700 -1 198 964 zł  
       
2. Na zmianę planu złożyło się: RM Nr 43/2003       
   - zmniejszenie wpływów z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych (przeszacowanie planu, wzrost zaległości czynszowych) o 1.545.964 zł z 11.02.2003 r.                   RM Nr 226/2003 z 27.11.2003 r.
   - zwiększenie dochodów z majątku gminy w tym:  sprzedaż medii w dzirżawionych lokalach przy ul. Budryka 60.000 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zawarto nowe umowy dzierżawy) 210.000 zł, sprzedaży gruntów, nieruchomości, lokali 77.000 zł RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
     
  DZIAŁ 750 4 194 zł  
       
3. Z Komisji Europejskiej otrzymano środki finansowe tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2002 roku na organizację Międzynarodowego Seminarium Młodzieżowego "Wszyscy jesteśmy dziećmi Europy"   RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.
       
  DZIAŁ 756 764 467 zł  
       
4. Zmiany w planie dochodów:    
   - zwiększenie wpływów z podatków : od nieruchomości o 1.225.952 zł (w tym : osób prawnych 937.952 zł i fizycznych 288.000 zł) ;                                  rolnego o 19.489 zł oraz podatku od środków transportowych o 30.500 zł   RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.                                RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.
   - likwidacja planu wpływów z podatku leśnego o 440 zł (nowelizacja ustawy o podatku leśnym, zwalniająca użytki ekologiczne z opodatkowania)   RM Nr 186/2003 z 25.09.2003 r.             RM Nr 227/2003
   - zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat o 114.810 zł;   z 27.11.2003 r.      RM Nr 251/2003   
   - zmniejszenie wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 630.844 zł   z 27.11.2003 r
   - uzyskanie ponadplanowych dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  5.000 zł    
       
  DZIAŁ 758 1 573 884 zł  
       
5. Zwiększenie wielkości subwencji ogólnej:   RM Nr 78/2003
  a) część podstawowa o 6.878 zł   z 27.02.2003 r.
  b) część oświatowa o 1.411.863 zł i 40.435 zł   RM Nr 153/2003
  c) część rekompensująca o 114.416 zł i 292 zł   z 26.06.2003 r.
      RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.               RM Nr 246/2003 z 18.12.2003 r.
       
  DZIAŁ 851 1 350 zł  
       
6. Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia umowy za 2002 rok przez Hospicjum w Katowicach za świadczenia medyczne na rzecz mieszkańców Siemianowic Śl.   RM Nr 205/2003      z 25.09.2003 r.
       
  DZIAŁ 900 155 842 zł  
       
7. Ponadplanowe dochody: sprzedaż elementów sieci i urządzeń pompowni w Przełajce, opłaty za zużytą energię do oświetlenia bilbordów (33.024 zł); wpływy z opłaty produktowej - nowe źródło dochodów (122.818 zł)   RM Nr 186/2003 z 30.09.2003 r.                    RM Nr 205/2003 z 25.09.2003 r.     
      RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.
       
  DZIAŁ 926 1 395 000 zł  
       
8. Na kwotę zwiększenia planu złożyły się:     
   - dochody własne jednostek kultury fizycznej (Pływalnia Miejska 10.000 zł i MOSiR "Pszczelnik" 35.000 zł)   RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.
    - przyznana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na realizację zadań inwestycyjnych dot. Obiektów sportowych 1.350.000 zł   RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
       
  DOTACJE CELOWE 3 309 477 zł  
       
  DZIAŁ 750 25 638 zł  
       
9. Zwiększenie planu dotacji celowej na:    
  a) modernizację oraz wyposażenia biura dowodów osobistych 20.000 zł i 2.250 zł   PM Nr 388/2003 z 05.11.2003 r.
  b) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (z ustawy prawo działalności gospodarczej) 3.388 zł   PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r            PM Nr 401/2003
      z 26.11.2003 r.
       
  DZIAŁ 751 129 636 zł  
       
10. Przyznanie dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 39.826 zł i 91.643 zł; zmniejszenie planu o 1.833 zł   PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                 PM Nr 198/2003 z 04.06.2003 r.
      PM Nr 321/2003 z 10.09.2003 r.
       
  DZIAŁ 801 59 844 zł  
       
11. Zwiększenie dotacji celowych na:    
  a) sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2003/2004 (zasiłek losowy) 16.578 zł i 1.373 zł   PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.               PM Nr 207/2003            
  b) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw stopni specjalizacji zawodowych nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty 156 zł i 5.460 zł   z 18.06.2003 r.                     PM Nr 284/2003           23.07.2003 zł
  c) sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych 35.483 zł i 794 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                  PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 zł                  PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.
       
  DZIAŁ 851 240 759 zł  
       
12. Przyznanie dotacji na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzację w służbie zdrowia 197.000 zł i 43.759 zł   PM Nr 88/2003 z 07.02.2003 r.                      PM Nr 342/2003 z 08.10.2003 r.
       
  DZIAŁ 853 2 697 109 zł  
     
13. Zmiany w planie dotacji na:  
  a) składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększenie o 48.927 zł i  8.819 zł, zmniejszenie o 2.891 zł   PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.                        PM Nr 137/2003
  b) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zwiększenie o 89.682 zł i 221.434 zł; zwiększenie wypłaty świadczeń fakultatywnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  o 246.100 zł; zmniejszenie świadczeń o 235.333 zł ( zmiana ustawy o rencie socjalnej)   z 28.03.2003 r.                    PM Nr 156/2003 z 24.04.2003 r                    PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
  c) wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zwiększenie o 45.173 zł, zmniejszenie o 46.243 zł i 1.963 zł (zmiana ustawy o zasiłkach)   PM Nr 198/2003 z 04.06.2003 r.                     PM Nr 214/2003
  d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z pomocy społecznej zmniejszenie o 9.280 zł   z 30.06.2003 r.           PM Nr 291/2003      
  e) dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych zwiększenie o 594.535 zł, 407.937 zł, 411.544 zł, 232.923 zł, 387.134 zł i 185.809 zł;  zmniejszenie o 24.702 zł (korekta I kwartału 2003)   z 30.07.2003 r.             PM Nr 294/2003 z 13.08.2003 r.
  f) dożywianie uczniów w szkołach zwiększenie o 65.609 zł, 31.533 zł i 8.673 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
  g) sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku 2003/2004 (zasiłek celowy) zwiększenie o 13.410 zł i 1.440 zł   PM Nr 388/2003 z 05.11.2003 r.                              PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r. 
  h) pomoc dla repatriantów z Kazachstanu zamieszkałych w Siemianowicach Śl. - zwiększenie o 8.902 zł (koszt remontu mieszkania) i 7.937 zł (aktywizacja zawodowa repatriantów)   PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.                   PM Nr 412/2003  
       z 10.12.2003 r.
       
  DZIAŁ 854 4 331 zł  
       
14. Przyznanie dotacji na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty 4.217 zł i 114 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                    PM Nr 412/2003
      z 10.12.2003 r.
       
  DZIAŁ 900 152 160 zł  
       
15. Zwiększenie dotacji na uregulowanie złożonych wniosków za oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
       
  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 30 000 zł  
       
  DZIAŁ 853    
       
16. Realizacja zadania pn. "Opieka nad dzieckiem i rodziną" - Przedsiębiorczy motyl w ramach porozumienia z Wojewodą Śląskim   PM Nr 342/2003 z 08.10.2003 r.
       
RAZEM GMINA 6 117 951 zł  
       
  P O W I A T    
       
  DOCHODY WŁASNE -861 069 zł  
       
       
  DZIAŁ 600 12 544 zł  
       
17. Ponadplanowe dochody (kaucja gwarancyjna wraz z odsetkami, w związku z brakiem możliwości wywiązania się kontrahenta z umowy na prace remontowe)   RM Nr 188/2003 z 25.09.2003 r.
       
  DZIAŁ 756 100 571 zł  
       
18. Na zmiany w planie składają się:    
   - zmniejszenie wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 22.857 zł   RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.
   - przyznana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 123.428 zł (rekompensata utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień w podatku od nieruchomości )   RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
  DZIAŁ 758 -974 184 zł  
       
19. Zmiany wielkości subwencji ogólnej:    
  a) część oświatowa zmniejszenie o 1.052.792 zł, zwiększenie o 100.000 zł   RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.           
  b) część wyrównawcza zmniejszenie o 16.826 zł   RM Nr 210/2003                                
  c) część drogowa zmniejszenie o 4.566 zł    z 30.10.2003 r.  
       
  DOTACJE CELOWE 687 111 zł  
       
  DZIAŁ 710 39 387 zł  
       
20. Zwiększenie dotacji na:    
  a) wykonywanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 20.000 zł   PM Nr 310/2003  z 29.08.2003 r.
  b) dofinansowanie bieżącej działalności powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego 3.300 zł i 12.087 zł oraz zakupów inwestycyjnych 4.000 zł   PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r
       
  DZIAŁ 754 24 000 zł  
       
21. Zwiększenie dotacji na dofinansowanie wydatków rzeczowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 7.000 zł , 12.000 zł i 5.000 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                            PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r                                 PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r
       
  DZIAŁ 801 20 664 zł  
       
22. Przyznanie dotacji celowej na:    
  a) dofinansowanie zawodowych praktyk uczniowskich (wynagrodzenia opiekunów ) 7.770 zł i 189 zł   PM Nr 214/2003 z 30.06.2003 r.
  b) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych 12.436 zł i 269 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
      PM Nr 397/2003  z 12.11.2003 r.                        PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.
       
  DZIAŁ 851 133 810 zł  
       
23. Przyznanie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 105.810 zł i 28.000 zł   PM Nr 310/2003                    z 29.08.2003 r.                 PM Nr 401/2003            z 26.11.2003 r.
       
  DZIAŁ 853 468 167 zł  
       
24. Zmiany wielkości dotacji celowych na:    
  a) pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenie o 34.478 zł i 33.237 zł ; zmniejszenie o 27.618 zł   PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r.                 PM Nr 156/2003
  b) częściowe pokrycie niedoborów występujących w rodzinach zastępczych - zwiększenie o 69.469 zł, 50.552 zł i 268.490 zł   z 24.04.2003 r.                         PM Nr 191/2003
  c) wydatki zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - zwiększenie o 4.500 zł   z 28.05.2003 r.                     PM Nr 207/2003
  d) działalność Powiatowego Urzędu Pracy - zwiększenie o 24.176 zł i 4.897 zł   z 18.06.2003 r.                     PM Nr 284/2003                  
  e) pomoc dla repatriantów z Kazachstanu zamieszkałych w Siemianowicach Śl. o 9.986 zł (świadczenia pieniężne)   z 23.07.2003 r.                   PM Nr 388/2003  
  f) wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy KMPSP - zmniejszenie o 4.000 zł   z 05.11.2003 r.                              PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r.
      PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
  DZIAŁ 854 1 083 zł  
       
25. Przyznanie dotacji na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty 1.056 zł i 27 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                         PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.
       
  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 3 750 zł  
       
  DZIAŁ 853    
       
26. Realizację zadania pn. "Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Program psychoedukacyjny dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię   PM NR 342/2003     z 08.10.2003 r.
       
RAZEM POWIAT -170 208 zł  
       
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH 5 947 743 zł  
       
  ZMIANY W PRZYCHODACH 2 772 177 zł  
       
  1. zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie: 3 210 000 zł  
  a) dodatkowych robót na zadania "Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej" oraz "Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej" 2.500.000 zł   RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.          RM Nr 100/2003                
  b) zadania "Adaptacja skrzydła budynku interny na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego" 710.000 zł   z 27.03.2003 r.                        RM Nr 109/2003 z 24.04.2003 r.
  2. zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 491 716 zł RM Nr 121/2003 z 24.04.2003 r.                   RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                               
  3. zmniejszenie planu zaciągniętych pożyczek i kredytów na : -3 929 539 zł RM Nr 136/2003
  a) zadania inwestycyjne: Kanalizacja dz. Bańgów - Przełajka 1.192.439 zł, docieplenie budynków komunalnych (brak dofinansowania ze strony WFOŚiGW) 387.100 zł, Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice I i II etap (mniejszy harmonogram robót w br.) 1.250.000 zł   z 29.05.2003 r.                     RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.                          RM Nr 165/2003 z 24.07.2003 r.
  b) wydatki bieżące: ewentualna realizacja wyroku Sądu Arbitrażowego w Warszawie (brak rozstrzygnięć w sprawie) 1.100.000 zł   RM Nr 186/2003 z 25.09.2003 r.                    RM Nr 188/2003 z 25.09.2003 r.                 RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.             RM Nr 226/2003 z 27.11.2003 r.