Informacja o przychodach i wydatkach za 2003 rok

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

                                                                                                                                 w zł

 I. Stan środków na dzień 1.01.2003r.                                                                    446.692

 

II. Przychody ogółem:                                                                                             203.745

                                  

     (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) w wysokości:                                             203.745

 

1) 10% z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar      101.872

    pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy, a także z tytułu kwot

    pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji nałożonych na podmioty

    za naruszenie stanu środowiska

                                                                                                                                

2) 10% wpływów za składowanie odpadów  na obszarze gminy                                 101.873

                                                                     

 

III. Wydatki wg planu:          709.999                                              Wykonanie: 121.320

                                                                                                          Wsk. 17,08 %                      

w tym :

1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

 

Plan 37.000                                                                           Wykonanie: 37.000

                                                                                              Wsk.100%

 

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- opłaty za przejazdy i noclegi w ramach zorganizowanych warsztatów ekologicznych przez 

  szkoły,

- dla realizacji Międzynarodowej Konferencji pn. „Tworzenie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w mieście zrównoważonego rozwoju”, organizowanej we współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich.

 

2.Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

 

Plan. 110.000                                                                        Wykonanie 43.592

                                                                                              Wsk. 39,62 %

 

w ramach powyższej kwoty:

-         został zrealizowany zakup programu i sprzętu komputerowego niezbędnego do ewidencji gospodarki odpadami na terenie miasta. Siemianowic Śląskich, umożliwiający prowadzenie ewidencji wszystkich elementów gospodarki odpadami.

-    zakup pojemników na leki przeterminowane w ilości 7 szt.

 

 

 

 

 

 

3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi.

 

Plan  25.000                                                                         Wykonanie: 21.873

                                                                                              Wsk. 87,49%

 

Powyższa kwota została wydatkowana na:

-         finansowanie prac porządkowych  wykonywanych w ramach akcji „ Dnia Ziemi” , 

i „Sprzątania Świata” przez uczniów szkół z terenu miasta,

-         porządkowanie terenu użytku ekologicznego ,

-         prace w ramach akcji związanej z usuwaniem liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie całego miasta,

-         zakup urządzenia i materiałów do usuwania skutków skażeń substancjami niebezpiecznymi przez KMPSP w Siemianowicach Śląskich.

 

 

4.Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie 

   środowiska i gospodarce wodnej.

 

Plan  497.999                                                                        Wykonanie 0

 

Kwotę przeznaczono na termomodernizację budynków szkół. Wniosek o dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 13 został zatwierdzony przez WFOŚiGW w formie dotacji i pożyczki dla zadań pn.:

1.      „Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Szkoły przy ul. Barlickego 2 w Siemianowicach”  w dniu 08.10.2003 r.,

2.      „Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Harcówki przy ul. Hadamika 16 w Siemianowicach” w dniu 20.10.2003 r.

Ze względu na specyfikę zadania jego realizacja może nastąpić w okresie wakacyjnym ( m-c czerwiec, lipiec sierpień 2004r.) przez Wydział Inwestycji Miejskich. Stan środków 529.116 przeniesionych na rok 2004 ma zapewnić ich płynną realizację.

 

5.Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

 

Plan 40.000                                                                           Wykonanie 18.855

                                                                                              Wsk. 47,13 %

 

Wydatkowanie powyższej kwoty przeznaczone zostało na nasadzenia drzew i krzewów oraz zbiegi pielęgnacyjne na terenie miasta.

 

IV. Na koniec roku stan środków wynosił:                                                529.117