Informacja o przychodach i wydatkach za 2003 rok

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

                                                                                                                                 w zł

 I. Stan środków na dzień 1.01.2003 r. wynosi                                                       753.131

II. Przychody ogółem.                                                                                              876.525

     w tym:                                                      

2)      inne wpływy                                                                                                               760

3)      wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości:                                             875.765

 

a) 20% wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska                             250.219

   i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie

   ustawy, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na

   podstawie decyzji nałożonych na podmioty za naruszenie

   stanu środowiska                                                                                                               

 

b) 50% wpływów za składowanie odpadów  na obszarze gminy                                 625.546

 

 

III. Wydatki wg planu:          1.527.005                                           Wykonanie: 854.593

                                                                                                          Wsk. 55,96 %

W tym :

1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

 

Plan 51.000                                                                                       Wykonanie: 51.000                                                  Wsk. 100 %

 

Powyższa kwota została wydatkowana na :

-         opłaty za przejazdy i noclegi w ramach zorganizowanych warsztatów ekologicznych przez szkoły i przedszkola, konkursy ekologiczne,

-    przygotowanie do druku książki pt. „Ścieżki przyrodnicze”.

 

 

 

2.Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów   

   pomiarowych zużycia wody i ciepła .

 

Plan 10.000                                                                                       Wykonanie: 5.300

                                                                                  Wsk. 53 %

Powyższa kwota została wydatkowana na:

-   obsługę stacji manualnego monitoringu powietrza w Siemianowicach Śl.

-   badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne prób wody w stawach.

 

3.Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie  środowiska

  i gospodarce wodnej.

 

Plan  1.125.000                                                                                 Wykonanie: 493.789

                                                                                                          Wsk. 43.98%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

-         dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania w przeprowadzonych lokalach   

      mieszkalnych ,

-         dofinansowanie do zadania związanego z  budową kanalizacji sanitarnej w Przełajce.

-         wykonanie audytów energetycznych budynków szkolnych : Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych , Zespołu Szkół Specjalnych nr 9,

-         wykonanie projektów  budowlanych związanych z termomodernizacją budynków szkół, 
w tym dla Szkoły Podstawowej nr 13 i Zespołu Szkół Techniczno –Usługowych,

-         projekt związany z modernizacją źródła ogrzewania dla zespołu obiektów Szkoły Podstawowej nr 13, sali gimnastycznej i Harcówki,

-         projekt geologiczny otworu wiertniczego zasilającego Staw Rzęsa.

-         zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z urządzeniami do ograniczania

     stref skażeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach 

     Śląskich,

-    projekt związany z rewitalizacją stawu w zabytkowym Parku „Górnik”.

 

4.Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni ( zadrzewień i zakrzewień ).

 

Plan 182.505                                                                                      Wykonanie: 179.683

                                                                                                           Wsk. 98,45 %

Powyższa kwota została wydatkowana na:

 

-         zakup sadzonek: sosna kosodrzewina – 40 szt. świerk kłujący - 50 szt. – ( dla parafii: Wniebowzięcia NMP, Św. Antoniego, Św. Michała ), klon czerwony 5 szt., wiąz płaczący 10 szt. (na  zieleniec „Nowy Świat”),

-    wycinka oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew (pasy przydrożne, cmentarze, parki),

-    założenie plantacji matecznika wierzby energetycznej,

-    zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka środkiem owadobójczym – teren UM.

     ul. Michałkowicka ,

-         wykonanie zabiegów agrotechnicznych przy ul. Maciejkowickiej, na terenach ZOZ –u oraz Lasku Bytkowskiego,

-    nasadzenia drzew i krzewów dla : „Imperium Słońca”, „Wichrowych Wzgórz”
     Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Szkoły

     Podstawowej Specjalnej nr 9, realizacja nasadzeń drzew i krzewów na Osiedlu Tuwima.

 

 

5.Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego  

   rozwoju w gminie, ustalone przez Radę Miasta.

 

Plan 158.500                                                                                     Wykonanie 124.821

                                                                                                          Wsk.78,75 %

Powyższa kwota została wydatkowana na:

 

-         realizację zadań wykonywanych przez Polski Związek Wędkarski (min. realizacja kart wędkarskich, zakup narybku),

-         zakup literatury związanej z tematyką ochrony środowiska na potrzeby Wydziału,

-    opracowanie „Programu Ochrony Środowiska”,

-    czyszczenie budek lęgowych ptaków,

-    druk materiałów proekologicznych – ścieżki przyrodnicze na terenie miasta.

-    wydatki na szkolenia związane z zakresu ochrony środowiska.

 

IV. Na koniec roku stan środków wynosił :                                                           775.063

 

 

Uzasadnienie:

 
Środki w wysokości 775.063 zostały przeniesione do budżetu 2004 roku, pozwolą wykonać
w sposób płynny zadania związane z termomodernizacją ZSTU i zabezpieczyć roboty dodatkowe w SP nr 13 jak  i wykonać otwór wiertniczy studni Stawu „Rzęsa”.