Uchwała  Nr  318/2004

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

 

z dnia  29 kwietnia  2004 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich

u c h w a l a

 

§ 1

 

Rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok obejmujące:

 

a) dochody budżetu miasta          (zgodnie z załącznikiem nr 1)

 

b) wydatki budżetu miasta           (zgodnie z załącznikiem nr 2)

 

c) przychody i wydatki środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych

          i  funduszy celowych               (zgodnie z załącznikiem nr 3)

 

§ 2

 

Udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.