I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

Uchwalony budżet miasta na 2003 rok uchwałą Nr 37/2003 Rady Miasta z dnia

30 stycznia 2003 roku w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu :

 

- po stronie dochodów o kwotę 5.947.743 zł (uchwalony 118.249.188 zł,

po zmianie 124.196.931 zł)

 

- po stronie wydatków o kwotę 8.719.920 zł (uchwalony 135.853.761 zł,

po zmianie 144.573.681 zł)

 

Na kwotę zwiększeń per saldo złożyły się :

 


 

 


Zmianie uległy również przychody planowane do zbilansowania deficytu budżetowego oraz

rozchodów  (spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych):

 


 

 

 

 


Powyższe zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach do załączników Nr 1 i 2

(str. 61-66 i 82-92 ).

W okresie sprawozdawczym przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 21.272.261 zł z przeznaczeniem  na sfinansowanie następujących zadań:

 

KREDYT                                                                                            ogółem        20.696.200 zł

 

- zadnia inwestycyjne                                                                                           14.254.000 zł

1. Program naprawczy SPZZOZ – modernizacja budynku Szpitala Nr 2

    pod potrzeby Szpitala Powiatowego                                                                    3.000.000 zł

2. Zakupy inwestycyjne – centralna sterylizatornia dla Szpitala

    Powiatowego                                                                                                            500.000 zł

3. Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja                              3.100.000 zł

4. Wykonanie ulicy bp Czesława Domina                                                   1.200.000 zł

5. Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej 14 na siedzibę Sądu

     Rejonowego – kontynuacja                                                                                 1.100.000 zł

6. Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego

     w oś. Bytków-Wschód – układ drogowy                                                               400.000 zł

7. Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego                 1.000.000 zł

8. Budowa boiska ze sztuczną trawą                                                                           500.000 zł

9. Wykonanie ulicy Słonecznej do ul. Żniwnej                                                         430.000 zł

10. PT i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic

      Zwycięstwa-Krupanka                                                                                            235.000 zł

11. Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty

      rekreacji czynnej i biernej                                                                                  2.000.000 zł

12. Modernizacja – docieplenie 5 szczytów budynków wspólnot

      mieszkaniowych                                                                                                       79.000 zł

13. Adaptacja skrzydła budynku szpitalnego interny na potrzeby SPZPO               710.000 zł

 

- zadnia bieżące                                                                                                       6.442.200 zł

1. Remonty placówek oświatowych                                                                           610.000 zł

2. Remonty budynków komunalnych                                                                       3.400.000 zł

3. Remonty dróg                                                                                                        1.800.000 zł

4. Remonty dachów i instalacji c.o. w 5 budynkach                                                  632.200 zł

 

POŻYCZKI                                                                                        ogółem              576.061 zł

1. Kanalizacja dz.Bańgów – Przełajka (z NFOŚiGW)                                              210.761 zł

2. Kanalizacja dz.Bańgów – Przełajka (z WFOŚiGW)                                              365.300 zł

 

Rozchody wynosiły 4.387.227 zł (100% planu) i dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów, zaciągniętych na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

1. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Świerczewskiego 84                         30.000 zł

2. Likwidacja kotłowni w SP Nr 20                                                                  20.000 zł

3. Dodatki mieszkaniowe, podwyżki płac nauczycieli, inwestycje                       1.500.000 zł

4. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego  SPZZOZ                                    1.510.000 zł

5. Zadania inwestycyjne                                                                                               710.000 zł

    (wiadukt ul. Krupanka,  siedziba Sądu Rejonowego, kanalizacja,

     ul. Hadamika, sieć wodociągowa przy ul. Okrężnej, modernizacja

     budynków komunalnych), 

6. Termomodernizacja budynków komunalnych                                                      117.227 zł

7. Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej                                                        500.000 zł

 

 

Wykonanie budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

 


 

 

 

 


            W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości  124.744.063 zł dochody własne

(podatki i opłaty, dochody z majątku gminy - bez udziałów w podatkach) stanowiły 39,8%, natomiast pozostałe 60,2 % to udziały, subwencje, dotacje celowe (na wysokość których


gmina nie ma wpływu).

 


* objaśnienia na str. 9 i 13

 

                  W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 140.110.720 zł


- wydatki bieżące stanowiły 88,07%, inwestycyjne 11,93%.

 


W 2003 roku:

 

1. OSIĄGNIĘTE DOCHODY                                                           124.744.063 zł

 

2. WYKONANE WYDATKI                                                            140.110.720 zł

 

3. DEFICYT   (1-2)                                                                           -15.366.657 zł

 

4. ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczek)                                  - 4.387.227 zł

 

5. PRZYCHODY                                                                                 24.763.978 zł

    - zaciągnięte kredyty i pożyczki                            21.272.261 zł

    - wolne środki                                                           3.491.717 zł

6. WYNIK FINANSOWY (3+4-5)                                          5.010.094 zł

 

 

II.  D O C H O D Y   B U D Ż E T O W E

 

Dochody ogółem budżetu miasta  na plan 124.196.931 zł zostały wykonane w wysokości

124.744.063 zł, tj. w 100,4%, co obrazuje załącznik  Nr 1 (str. 55 - 60).

 

G M I N A

 

Na plan 95.015.635 zł wykonanie dochodów własnych wyniosło 95.951.281 zł, co stanowi 101% .

Dochody wpłynęły z następujących źródeł:

 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO osiągnięto dochody w wysokości 478 zł,

z tego:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie                                                              235 zł,

- opłaty za wydawanie świadectw pochodzenia i kolczykowanie zwierząt                       243 zł.

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 82.701 zł (100% planu) dotyczy rozliczenia wpłaty na rzecz KZK GOP za 2002 rok, zgodnie ze złożoną informacją o rzeczywistych dochodach gminy oraz wielkościach faktycznej pracy przewozowej w danym roku.

 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  na plan 20.693.546 zł wykonanie

wyniosło 21.046.824 zł (101,7%) w tym:                      

 

1. wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

    na plan 17.821.997 zł  uzyskano środki w wysokości 17.515.041 zł (98,3%) .

    Na dochody przekazywane są wpływy z czynszów i opłat związane z najmem lokali

    mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, gminy we

    wspólnotach mieszkaniowych, a także pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie"

2. wpływy z ratalnej spłaty należności, inne wpływy na plan 549 zł uzyskano dochody

    w kwocie 21.665 zł ( 3.946 %) .

    Od właścicieli  mieszkań z tytułu przeprowadzonych remontów w budynkach wspólnot

    mieszkaniowych na plan 549 zł wykonanie wyniosło 7.200 zł. Przekroczenie planu jest

    wynikiem nieuwzględnienia rozłożenia na raty należności za wykonane remonty

    prywatnym właścicielom wspólnot mieszkaniowych w IV kwartale 2002 roku, tj.

    po złożeniu projektu budżetu miasta na 2003 rok.

    Ponadto wpłynęła kwota 11.079 zł tytułem rozliczenia nadwyżki przez zarządcę

    nieruchomościami przy Pl. Skargi 1 i 3 oraz Sienkiewicza 17 i 19 (gmina jest właścicielem

    1/8 wyżej wymienionych nieruchomości), 971 zł za sprzedaż złomu, 2.415 zł tytułem

    zwrotu kosztów sądowych od najemców zalegających z opłaceniem czynszów.

   

3. dochody z majątku gminy na plan  2.871.000 zł wykonanie wyniosło 3.500.037 zł

    tj. 121,9 %, głównie z tytułu:

                                                                                                                                          Plan                                   Wykonanie          % wyk.

- opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie

   wieczyste  nieruchomości                                     972.000 zł     1.128.383 zł  116,1%

   Przekroczenie planu jest wynikiem ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych.

 

- najmu i dzierżawy składników majątkowych                    990.000 zł         802.544 zł    81,1%

   W stosunku do podmiotów zalegających  z opłatą czynszów  zostały wystawione

   upomnienia oraz wszczęto postępowania sądowe.

 

- zmiany prawa wieczystego użytkowania

   na prawo własności                                                                32.000 zł           10.653 zł   33,3%

   Wpłacono raty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

   dokonane w latach ubiegłych. W 2003 roku nie dokonano przekształceń odpłatnych ze

   względu na brak osób zainteresowanych.

 

- sprzedaży nieruchomości i gruntów na plan 877.000 zł wpływy wyniosły 1.558.457 zł

   (177,7%). W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży m.in.  99 lokali mieszkalnych

   dotychczasowym najemcom (z zastosowaniem bonifikat, wynikających z Uchwały Rady

   Miasta), nieruchomości zabudowanej przy ul. Obwodowej oraz Olimpijskiej (hotel

   Olimpijczyk). Na przekroczenie planu wpływ miała przede wszystkim sprzedaż w m-cu

   grudniu wymienionych wyżej nieruchomości.

 

4. odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia,

    wpływy do wyjaśnienia                                                             -      10.081 zł          -

 

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 352.020 zł wykonanie wyniosło

256.204 zł, tj. 72,8%, na które złożyły się:

 

1. wpływy z reklam                                               plan 350.000 zł     wykonanie 254.174 zł (72,6%)

    Wpływy pochodzą z działalności reklamowej na terenie miasta, umieszczanej na budynkach

    należących do gminy. Niskie wykonanie planu wiąże się z rezygnacją części

    zleceniodawców z usług reklamowych.

 

2. opłata za korzystanie z szaletów

   miejskich                                                            plan      2.020 zł    wykonanie    2.030 zł (100,5%)

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 65.891 zł wykonanie wyniosło

82.268 zł, tj. 124,9% w tym:

 

1. dochody z czynszów lokali wynajmowanych w UM, prowizje, koszty egzekucyjne, opłaty za

    usługi ksero, itd.  na plan w kwocie 45.032 zł wykonanie wyniosło 66.316 zł,  tj. 147,3%.

    (przekroczenie planu jest wynikiem zwiększonej otrzymanej 5% prowizji ze sprzedaży

      znaków skarbowych, materiałów przetargowych oraz wzrostu kosztów egzekucji)

 

2. mandaty nakładane przez Straż Miejską na plan 16.665 zł wykonanie wyniosło 10.450 zł,

    (62,7%), z tego za rok 2003 wpłaty wyniosły 7.600 zł, za lata ubiegłe 2.850 zł.

    W okresie sprawozdawczym nałożono mandaty karne na kwotę 16.550 zł. W stosunku

    do dłużników wystawiono tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 8.350 zł, które zostały

    skierowane do windykacji w Urzędach Skarbowych.

 

3. środki otrzymane z Komisji Europejskiej tytułem zwrotu kosztów organizacji w 2002 roku

    Międzynarodowego Seminarium Młodzieżowego w kwocie 4.194 zł,

 

4. sprzedaż publikacji „Przewodnik Siemianowicki – wędrówki po mieście i okolicy”  1.308 zł.

 

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ na plan 

46.172.599 zł wykonanie wyniosło 46.672.999 zł tj. 101,1 %, z tego:

 

 

 

 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Na plan 19.486.466 zł wpływy wyniosły 20.812.875 zł tj. 106,8 % z tego:

           plan                                                wykon.                      % wyk.

  - od osób prawnych                                       16.978.466 zł                 18.186.050 zł           107,1%

  - od osób fizycznych                                       2.508.000 zł                   2.626.825 zł           104,7 %

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości  w kwocie 21.357.108 zł, w tym:

zaległości z lat ubiegłych 15.358.638 zł oraz zaległości z 2003 roku 5.998.470 zł.

Znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in w stanie

upadłości, likwidacji oraz będących w trudnej sytuacji finansowej.

Do takich należą:

- Huta „JEDNOŚĆ” S.A

(organ podatkowy dokonał zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika

  poprzez wpis hipoteki ustawowej i przymusowej do księgi wieczystej. Ogólna kwota

  zabezpieczenia wynosi 21.111.469 zł, w tym należność główna 15.057.925 zł i odsetki

  6.053.544 zł).

 Na podstawie art. 66 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa nastąpiło przeniesienie własności

 praw majątkowych (nieruchomości) w zamian za zaległości  podatkowe. Częściowe

 wygaśnięcie zobowiązania  podatkowego nastąpiło w dniu przeniesienia własności

  tj. w dniu podpisania aktu notarialnego  Rep. A Nr 1297/2003 roku z dnia 11.02.2003r.

  ( kwota należności 1.317.133 zł, odsetki 2.228.166 zł).

- PKRB „FABUD” S.A.

 (przeniesienie własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

   Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nastąpiło w dniu przeniesienia własności tj. w dniu

   podpisania aktu notarialnego Rep. A Nr 6658/2003 roku z dnia 23.07.2003 r.

   i Rep. A Nr 11986/2003 z dnia 29.12.2003 r.  ( kwota należności 1.491.954 zł, odsetki

   226.086 zł).

- Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce „CLEDOR” Katowice (objęte tyt. wykonawczym),

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Rekultywacji (orzeczona przez sąd upadłość),

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Labor” Sp. z o.o. (częściowo objęte

   tytułem wykonawczym, ponadto podatnik złożył wniosek o przejęcie majątku w zamian za

   zaległości podatkowe),

- KWK „Siemianowice” ZG „ROZALIA” Sp. z o.o.,

- Huta Szkła „WANDA” Sp. z o.o. (objęte tytułem wykonawczym),

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” (zaległość zapłacono w styczniu

   2004 r.)

- Walcownia Rur „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. (postępowanie układowe),

- Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MICHAŁEK” (objęte tytułem wykonawczym)

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (wniosek o umorzenie).

W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 1.900

upomnień oraz wystawiono 224 tytuły wykonawcze (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

 

2. PODATEK ROLNY  na plan 54.620 zł realizacja wpływów wyniosła 50.920 zł  tj. 93,2%.

      plan                                     wykon.                      % wyk.

  - od osób prawnych                                                   9.720 zł                      8.196 zł             84,3%

  - od osób fizycznych                                               44.900 zł                    42.724 zł             95,2%

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5.378 zł, w tym z lat ubiegłych 2.058 zł,  dotyczące 2003 roku 3.320 zł. Na wszystkie zaległości zostały

wystawione tytuły wykonawcze.

 

 

 

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

    Na plan 540.300 zł uzyskano dochody w kwocie 591.571 zł,  tj. 109,5%, na które składają

    się wpłaty bieżące w kwocie 509.571 zł, zaległe 82.000 zł.

    W 2003 r. w stosunku do dłużników wystawiono: 277 postanowień o wszczęciu

    postępowania podatkowego, 217 decyzji w sprawie określenia wysokości zaległości oraz

    146 tytułów wykonawczych.

    Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 325.159 zł.

 

4. W PODATKACH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

     na plan 400.000 zł wykonanie wyniosło 269.859 zł,  tj. 67,5 %.

     Nastąpił dalszy spadek ilości podmiotów opłacających podatek w formie karty podatkowej

     i w konsekwencji spadek wpływów z tego tytułu. W roku 2002 opłacało podatek w tej

     formie 282 podmioty, w 2003 roku 259 podmiotów.

 

5. W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN  na plan 140.000 zł osiągnięto wpływy

    w kwocie 196.290 zł (140,2%). Dochody z tego źródła są  trudne do zaplanowania.

 

6. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW - na plan 13.130 zł wykonanie wyniosło 6.560 zł,

    tj. 50%. Niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniami , jakie Rada Miasta zastosowała

   wobec niektórych grup mieszkańców miasta ( osób niepełnosprawnych, emerytów,

   rencistów, bezrobotnych itp.)

 

7. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OSÓB PRAWNYCH na

    plan 230.000 zł wykonanie wyniosło 122.716 zł (53,4%).

    Wpływy są przekazywane przede wszystkim przez biura notarialne, działające na terenie

    miasta (obecnie 2 biura).

 

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH na plan

    520.000 zł wykonanie wyniosło 959.047 zł, tj. 184,4%.

 

Dochody w poz. 7 i 8  są uzależnione od ilości spraw wpływających do urzędów skarbowych.

 

9. OPŁATA  SKARBOWA - na plan 608.946 zł osiągnięto wpływy w kwocie 571.495 zł,

      co stanowi 93,8% planu .

 

10. W pozycji ODSETKI OD NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH z tytułu nieterminowych wpłat

       na plan 313.410 zł uzyskano dochody w kwocie 340.070 zł, tj. 108,5%.

 

 

11. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z  PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

 PAŃSTWA,  w tym:

 

- 5% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 645.500 zł

  wykonanie wyniosło 584.040 zł (90,5%).  W 2003 roku nie wystąpiły dopłaty z rozliczenia

  podatku za 2002 rok,

 

- 27,6% wpływów z tytułu udziałów  z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan

   22.219.327 zł wyniosły 20.639.651 zł tj. 92,9%,  przy czym do 31.12. 2003 roku spłynęło

  faktycznie 18.200.243 zł (81,9% planu). W styczniu br. została przekazana kwota 2.439.408

  zł, która zgodnie z przepisami prawa została zaliczona do wykonania 2003 r.

 

 

 

 Miesięczne wpływy (narastająco) obrazuje poniższy wykres.


 

 


Według informacji Ministerstwa Finansów kwota  planowanych dochodów z tytułu udziału

gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru

dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W ciągu roku budżetowego może ona

być niższa bądź wyższa  w zależności od spływu podatku z tego źródła. Gmina w 2003 roku otrzymała mniej od przewidywanych rocznych wpływów o 1.579.676 zł .

 

12. Tytułem DYWIDENDY  na plan 45.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 42.108 zł, tj.

       93,6 %  od udziałów w MPGKiM sp. z o.o.

 

13. OPŁATA TARGOWA - wpływy na plan 440.000 zł wyniosły 434.701 zł tj. 98,8 %.

 

14. OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE – na plan 90.900 zł

      wpłynęło 99.824 zł  tj. 109,8 %  za dokonywanie  wpisów i zmian w ewidencji działalności

      gospodarczej oraz opłat za wykonywanie transportu drogowego.

       Ponadplanowe dochody są wynikiem zwiększonej ilości wydanych licencji na przewozy

       drogowe rzeczy i osób oraz na potrzeby własne.

 

15. OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

      ALKOHOLOWYCH  na plan 425.000 zł wykonanie wyniosło 951.272 zł (223,8%)

      Wprowadzone w roku bieżącym nowe zasady  obliczania opłat za korzystanie

      z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spowodowało, że wpływy z tego

      tytułu były trudne do oszacowania. Na przestrzeni roku okazało się, że dochody nie

      odbiegały od wpływów z lat ubiegłych.

 

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 24.902.911 zł wykonanie wyniosło

24.860.099 zł, tj. 99,8 % z tego:

1. subwencje z budżetu państwa wykonanie wyniosło 24.702.911 zł  (100% planu) w  tym:

- część podstawowa                                                                                                  54.107 

   (ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców)

- część oświatowa                                                                                               21.041.544 zł

   (ustalana wg algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji

    Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 roku),

 

 

- część rekompensująca                                                                                      3.607.260 zł

  (rekompensuje utracone dochody w związku z częściową likwidacją

   podatku od środków transportowych oraz z tytułu ustawowych ulg

   i zwolnień)

 

2. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 200.000 zł

    wykonanie wyniosło 168.046 zł tj. 84%.

 

3. na różne rozliczenia finansowe  w kwocie  - 10.858 zł składają się m.in. odpisy dokonywane

    przez Urzędy Skarbowe z wpływów podatkowych  na środek specjalny .

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  wpływy w kwocie 8.112 zł pochodzą

z zaległych czynszów za wynajem lokali oraz za wydawane duplikaty świadectw szkolnych.

 

Dział 851– OCHRONA ZDROWIA wpłynęło 1.350 zł (100% planu) tytułem końcowego

rozliczenia umowy w 2002 roku przez Hospicjum w Katowicach za świadczenia medyczne

na rzecz mieszkańców Siemianowic Śląskich.

 

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA na plan 108.978 zł wykonanie wyniosło 106.135 zł

tj. 97,4 % z tego:

 

1. dochody MOPS na plan 71.580 zł zostały osiągnięte w kwocie 54.809 zł tj. 76,6%

    głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy

    Społecznej, za usługi opiekuńcze, spłaty rat zasiłków zwrotnych, odsetki bankowe.

 

2. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku na plan 37.398 zł wyniosło 51.326 zł

     tj. 137,2%. Wpływy są uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do żłobka.

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpływy opłaty stałej wnoszonej przez rodziców w przedszkolach  na plan 618.555 zł wyniosły 771.127 zł

(124,7%). Wpływy są uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkoli dzieci.

 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

na kwotę wpływów wysokości 156.340 zł (100,3% planu, 155.842 zł) składają się:

 

1. sprzedaż elementów sieci i urządzeń pompowni w Przełajce                     27.317 zł,

 

2. zwrot środków z poniesionego wydatku w 2002 roku

    na opłacenie VAT , w związku ze sprzedażą przyłączy do

    przepompowni                                                                                                            5.057 zł 

   

3. wpływ środków za zużytą energię wykorzystaną w 2002 roku

    do oświetlenia bilbordów Firmy  „JUKON” Advertising Sp. z o. o.

    Katowice (872 zł) oraz wpłata odszkodowania za zdewastowanie

    lampy ulicznej (100 zł)                                                                                                    972 zł

 

4. zwrot nadpłaty za zużycie wody w fontannie w 2002 roku                                            176 zł

 

5. wpływy z opłaty produktowej                                                                                    122.818 zł

 

 

 

 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan

206.226 zł wykonanie wyniosło 197.720 zł (95,9%), z tego:

1. dochody jednostek kultury, pochodzące z  biletów wstępu na organizowane imprezy,

    opłat czynszowych, wynajmu sal i pomieszczeń                                                                      

                                                                                                                                Plan                        Wykonanie          % wyk.

 

a) Centrum Kultury                                                         101.580 zł            100.228 zł        98,7

b) Miejski Ośrodek Kultury                                 19.200 zł              22.438 zł      116,9

c) Świetlica Osiedlowa „Pod Jarzębiną”                         18.685 zł                9.428 zł        50,5

d) Muzeum Miejskie                                              57.267zł              54.638 zł        95,4

e) Miejska Biblioteka Publiczna                                        9.494 zł                9.293 zł        97,9

 

      206.226 zł            196.025 zł       95,1

Niskie wykonanie dochodów przez Świetlicę „ Pod Jarzębiną” spowodowane zostało nie uruchomieniem kawiarni ze względów proceduralnych.

 

2. wpływy ze sprzedaży wydawnictw książkowych

    z serii „Biblioteka Siemianowicka”                                   -                        1.695 zł          -

 

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 1.655.016 zł wykonanie wyniosło

1.708.924 zł (103,3%) z:

                                                                                                                                         Plan                          Wykonanie      % wyk.

- dochodów jednostek kultury fizycznej tj.

  z wynajmu obiektów i hal sportowych, opłat

  za korzystanie z pływalni, kortów, boisk, siłowni               305.016 zł           358.924 zł   117,7

 

a) Pływalnia Miejska                                                    109.850 zł           116.368 zł   105,9

b) MOSiR „Pszczelnik”                                                           195.166 zł           242.556 zł   124,3

 

Na wyższe wykonanie  dochodów wpływ miało rozszerzenie oferty usług, zlecone przez

zakłady pracy imprezy sportowo-rekreacyjne, większa liczba osób korzystających z basenu

kąpielowego w Parku Pszczelnik (sprzyjające warunki pogodowe).

W Pływalni Miejskiej zorganizowana została nowa forma zajęć rekreacyjnych „Aerobik

w wodzie”.

 

- dotacji z MENiS ze środków pochodzących z dopłat

  do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez

  „Totalizator Sportowy” sp. z o.o. na dofinansowanie

  realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa boiska ze

  sztuczną trawą” (350.000 zł) oraz „Modernizacja krytej

  pływalni i Hali Zbornej – kontynuacja” (1.000.000 zł)     1.350.000 zł                  1.350.000 zł   100,0

 

DOTACJE CELOWE

 

I. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustawami oraz zadania własne gminy na plan 7.999.971 zł zostały przekazane środki w wysokości 7.913.662 zł tj.98,9%,

w tym:

 

1. dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                241.711 zł,

- realizacja zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,

  ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego itp.

 

 

2. dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

    PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

   ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                         140.409 zł,

- aktualizacja rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie

   referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej

 

3. dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                       149.941 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

   emerytów i rencistów, sfinansowanie prac komisji ds. stopni awansu

   zawodowego nauczycieli, wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów

   w roku szkolnym 2003/2004,

 

4. dział 851 - OCHRONA ZDROWIA                                                                    156.548 zł

- realizacja programu działań osłonowych i restrukturyzacji w służbie zdrowia

 

5. dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA                                                                  6.660.202 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre

   świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc

   w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe,

   działalność ośrodka pomocy społecznej, pomoc dla repatriantów,

   dożywianie dzieci w szkołach, wyprawki szkolne dla uczniów

   pierwszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004

 

6. dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                   16.691 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

   emerytów i rencistów

 

7. dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

    ŚRODOWISKA                                                                                                       548.160 zł

- eksploatacja i oświetlenie dróg publicznych dla których gmina

   nie jest zarządcą

 

II. Na zadania zlecone gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1. dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                           1.000 zł

- opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi, znajdującymi się

   na terenie miasta

 

2. dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA                                                                       30.000 zł

- realizacja programu pn „Opieka nad dzieckiem i rodziną” – Przedsiębiorczy

  motyl

 

P O W I A T

 

DOCHODY POWIATU na plan 21.150.325 zł wykonanie wyniosło 20.848.120 zł, tj. 98,6%.

 

Dochody własne na plan 13.726.058 zł zostały wykonane w kwocie 13.463.651 zł, tj. w 98,1%

 na które złożyły się:

 

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 12.544 zł dotyczy zajęcia kaucji gwarancyjnej wraz z odsetkami za nie wywiązanie się Przedsiębiorstwa Budowy Utrzymania Dróg i Mostów z zawartej umowy na remont ul. Lipowej.

 

 

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  wpływy pochodzące z 5% prowizji za

pobór opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości  stanowiących własność  Skarbu Państwa  

- na plan 29.456 zł wyniosły 60.066 zł (203,9%).

Wysokie wykonanie wpływów w tej pozycji jest wynikiem aktualizacji opłat rocznych. Plan dochodów Skarbu Państwa nie został jednak zaktualizowany przez Wojewodę Śląskiego, tym

samym również plan dochodów powiatu z 5% odpisu.

 

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.108.525 zł wykonanie wyniosło

846.181 zł (76,3 %), w tym:

 

- z tytułu opłat za tablice rejestracyjne, wydawanie dokumentów praw jazdy, dowodów

  rejestracyjnych i świadectw  kwalifikacyjnych na plan 1.100.000 zł wpłynęło 842.581 zł

  (76,6%). Nie osiągnięcie planowanych dochodów wynika z faktu, iż osoby zobowiązane

  do wymiany praw jazdy dokonały tych czynności już w poprzednich latach.

 

- z opłaty za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych na plan 2.525 zł

  wpłynęło 1.800 zł, tj. w 71,3%.

 

 - z wpływów za opłatę egzaminacyjną z zakresu transportu drogowego taksówką wpłynęły

    środki w kwocie 1.800 zł (30% planu, 6.000 zł).

    Niskie wykonanie dochodów związane jest z małą liczbą osób przystępujących do

    egzaminu.

 

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kwota 120 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym

KMPSP od wpłacanych wadium .

 

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ na plan

928.476 zł wpływy wyniosły 871.241 zł (93,8%), z tego:

                                                                                                                                                     Plan                   Wykonanie      % wyk.

- 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych        805.048 zł      747.813 zł    92,9

  (w miesiącu styczniu br. wpłynęła kwota 88.384 zł stanowiąca udział za miesiąc grudzień

   2003 r., zaliczona do wykonania ubiegłego roku. Podobnie jak w gminie, wpływy są

   mniejsze o 57.235 zł od planowanych rocznych wpływów).

 

- dotacja z PFRON-u                                                                        123.428 zł      123.428 zł   100,0

  (otrzymana tytułem rekompensaty za dochody utracone na skutek zwolnień w podatku

    od nieruchomości).

 

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA wykonanie wyniosło 11.622.817 zł (100% planu).

Mieszczą się tu subwencje z budżetu państwa, w tym:

 

- część oświatowa                                                                                         9.162.964 zł

  (ustalana wg algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

    i Sportu z 27.12.2001 roku )

 

- część wyrównawcza                                                                                      746.171 zł       

   (ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców)

 

- część drogowa                                                                                            1.713.682 zł

   (ustalana z uwzględnieniem gęstości i długości sieci dróg).

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  wpływy w kwocie 4.813 zł pochodzą

z zaległych czynszów za wynajem lokali, za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych

oraz zwrot części wierzytelności za energię cieplną od Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

 

 

W dziale 853 – OPIEKA SPOŁECZNA na plan 24.240 zł wykonanie wyniosło 45.869 zł

(189,2%), w tym:

 

1.wpływy z tytułu 2% prowizji na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u

    na plan 18.180 zł, wykonanie wyniosło 31.360 zł tj. 172,5%

 

2. odpłatność biologicznych rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

    na plan 6.060 zł wpływy wyniosły 14.509 zł (239,4%).

 

DOTACJE CELOWE

I. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiatu na plan 7.420.517 zł

zostały przekazane środki w kwocie 7.380.719 zł, tj. 99,5% 

 

 

1. dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                 18.084 zł

- bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena

  i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi

 

2. dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                        217.915 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami

  i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego

 

3. dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                   180.991 zł

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prac komisji poborowych

 

4. dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

    PRZECIWPOŻAROWA                                                                                    2.358.322 zł

- utrzymanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu

   obrony cywilnej

 

5. dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                           49.516 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

   emerytów i rencistów, dofinansowanie kosztów zawodowych

   praktyk uczniowskich

 

6. dział 851 - OCHRONA ZDROWIA                                                                   724.528 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

   nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

7.  dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA                                                                 3.827.190 zł

- pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,

  domy pomocy społecznej, zespoły d/s orzekania o stopniu

  niepełnosprawności, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

  pomoc dla rodzin zastępczych i własnych, działalność Powiatowego

  Urzędu Pracy, pomoc dla repatriantów

 

8. dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                     4.173 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

   emerytów i rencistów

 

II. Na zadania zlecone gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA                                                                             3.750 zł

- realizacja programu pn „Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi” –

  program psychoedukacyjny dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię.