III.  W Y D A T K I   B U D Ż E T O W E

 

                        Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów oraz

z podziałem na zadania gminy oraz powiatu (własne i zlecone) przedstawia załącznik Nr 2


(str. 67 - 81).

 


Realizacja wydatków w gminie i w powiecie w okresie sprawozdawczym przedstawiała się

następująco:

 


 


* szczegółowe omówienie na stronach  35 - 43. 

 

Z A D A N I A   W Ł A S N E

Wydatki zadań własnych na plan 129.118.443 zł zostały wykonane w  kwocie 124.781.589 zł

 tj. w 96,6%.

 

Wydatki działu 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.104 zł wykonano w kwocie

1.018 zł (92,2%) i stanowiły 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz

Śląskiej Izby Rolniczej.

 

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 7.787.439 zł wydatkowano kwotę

7.761.005 zł, tj. 99,7%, z tego wydatki bieżące na plan 5.613.828 zł wyniosły 5.612.631 zł (99,9% planu), wydatki inwestycyjne na plan 2.173.611 zł wykonano 2.148.374 zł (98,8%).

 

I. Na wydatki bieżące składają się:

 

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na plan 3.213.000 zł wydatkowano 3.212.857 zł (100%) jako wpłatę na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP.

 

Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na plan 1.277.804 zł wykonanie

wyniosło 1.276.814 zł (99,9%), z tego:  

 

 

   - bieżące utrzymanie jezdni                                                                                   585.960 zł

   - bieżące utrzymanie chodników                                                                             70.998 zł

   - bieżące utrzymanie oznakowania poziomego                                                    122.000 zł

   - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego                                                      85.000 zł

   - utrzymanie wiat autobusowych                                                                             29.149 zł

   - utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych                                           100.000 zł

   - przestawienie ogrodzenia i przesunięcie wiaty autobusowej

      ul. Powstańców                                                                                                        5.578 zł

   - iniekcja podłoża gruntowego na skrzyżowaniu ul. Powstańców-

      -Cmentarna                                                                                                          194.625 zł

   - remont ul. Lipowej                                                                                                12.451 zł

   - remont chodnika Al. Sportowców                                                                        25.000 zł

   - odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – spowodowane

     złym stanem nawierzchni (80 zł) oraz zakup płyt

     prefabrykowanych na przejazdy kolejowe (9.790 zł), zatrudnienie

     inspektora nadzoru (4.500 zł)                                                                               14.370 zł

   - PT, inwentaryzacja ulic                                                                                         31.683 zł

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 1.123.024 zł wykonanie wyniosło 1.122.960 zł

(100%), w tym:

 

  - bieżące utrzymanie jezdni                                                                                    400.000 zł

  - bieżące utrzymanie chodników                                                                            211.500 zł

  - bieżące utrzymanie oznakowania poziomego                                                       45.000 zł

  - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego                                                     114.220 zł

  - remont chodnika ul. Św. Barbary                                                             132.317 zł

  - remont chodnika ul. Okrężna                                                                                 26.997 zł

  - wykonanie dojazdu do POD „POKÓJ”                                                     38.986 zł

  - wykonanie miejsc postojowych przy ul. Sowiej                                                  34.902 zł

  - wykonanie chodnika łączącego oś. Chemik z ul. Korfantego                 20.699 zł

  - remont chodnika ul. Fojkisa                                                                                  27.500 zł

  - remont chodnika ul. Leśna                                                                                     27.500 zł

  - remont schodów ul. Zgrzebnioka                                                                            1.000 zł

  - PT i inwentaryzacja ulic                                                                                         39.526 zł

  - odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze                              2.813 zł

 

II. wydatki inwestycyjne na plan 2.173.611 zł wykonano 2.148.374 zł (98,8%)

    (omówienie na str. 36 i 40, poz. 1 - 6)

 

Przy dziale 600 – Transport i łączność istnieje środek specjalny „Zajęcie pasa drogowego”.

Na stronę przychodową w kwocie 27.532 zł składają się: stan środków na początek roku 5.023 zł

oraz wpływy 21.962 zł  tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za umieszczenie bez

zezwolenia reklam w pasie drogowym oraz 547 zł – odsetki bankowe. Wydatkowano 840 zł na obsługę konta. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 26.692 zł.

 

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA  na plan 21.770.079 zł wykonanie wyniosło 21.614.458 zł, co stanowi 99,3%.

 

W rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono kwotę

19.479.939 zł, z czego wykorzystano 19.432.606 zł (99,8% planu).

 

Środki te przeznaczono na:

                                                                                                                                                          PLAN                                   WYKONANIE

I. wydatki bieżące                                                                            19.400.939 zł                          19.361.212 zł

-  wypłacanie odszkodowań za trwały uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby

   (renta wyrównawcza)                                                                                                                  9.506 zł,

- pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących

  w administracji MPGKiM sp. z o.o.:                                                                                  19.351.706 zł,

  a) media (woda, kanalizacja, c.o, c.c.w, energia elektryczna, gaz)                                     5.029.214 zł,

  b) remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością

      gminy, pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" oraz budynków

      będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych                                     4.443.880 zł,

      w tym:

      - roboty budowlane                                 739.506 zł

      - roboty dekarskie                                   695.503 zł

      - roboty wodno-kanalizacyjne                550.032 zł

      - roboty gazowe                                       200.577 zł

      - roboty instalacji c.o.                             238.066 zł

      - stolarka EURO                                      512.199 zł

      - stolarka skrzynkowa                               80.263 zł

      - roboty projektowe                                  99.924 zł

      - nowe przydziały                                    630.129 zł

      - roboty zduńskie                         377.594 zł

      - roboty ślusarskie                                    13.197 zł

      - roboty malarskie                                     54.303 zł

      - roboty elektryczne                                252.587 zł

  c) inwentaryzacja budynków mieszkalnych                                                                               9.370 zł

  d) wywóz nieczystości, eksploatację dźwigów osobowych,

       i usługi kominiarskie                                                                                                         594.100 zł,

  e) zaliczki na eksploatację budynków wspólnot mieszkaniowych                                  5.168.232 zł,

      W skład zaliczek wchodzą opłaty za administrowanie, wywóz nieczystości,

      opłaty za media. Większość tych środków jest zwracana w ramach czynszów

      i opłat, stanowiących dochody gminy w dziale gospodarki mieszkaniowej. 

  f) koszty administracji budynków gminy i budynków w przymusowym zarządzie

       gminy                                                                                                                                4.049.621 zł,

  g) ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego                           57.289 zł.

 

II. wydatki inwestycyjne                                                                     79.000 zł                      71.394 zł

     (omówienie na str. 40, poz. 7)

 

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  na plan 1.748.939 zł wykorzystano

środki w wysokości 1.682.953 zł (96,2%),  z tego na:

                                                                                                                                           Plan                               Wykonanie          %

- wydatki bieżące                                                                      472.939 zł             453.139 zł    95,8

   w tym:

  1. utrzymanie gminnego zasobu gruntowego i zabezpieczenie

      mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe,

       odszkodowanie za zajętą nieruchomość (ul. Cmentarna

       i Północna ), nabycie nieruchomości przy ul. Powstańców,

      administrowanie lokalami użytkowymi przy

      ul. Obwodowej 19 i 21, Al. Młodych 16, Budryka (opłata

      za energię, dostawę oraz  pompowanie wody, wywóz

      nieczystości, drobne remonty)                                           397.700 zł           383.907 zł    96,5

 

   2. wydatki związane z założeniem rejestru skarbu

       gminy                                                                                        3.000 zł                   -                 -

      (zadanie nie zrealizowane ponieważ w 2003 roku

       nie było konieczności zlecania wykonania nowych

       mapek geodezyjnych)   

 

   3. operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, wznowienia

       granic, inwentaryzacja dzierżaw, opłaty za ogłoszenia,

       sądowe, notarialne, przygotowanie dokumentacji              45.000 zł              42.826 zł    95,2

 

   4. wydatki na ogłoszenia prasowe dot. przetargów

        na zagospodarowanie lokali użytkowych                              6.000 zł                 5.167 zł    86,1

 

    5. opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej hipoteki

        przymusowej                                                                         21.239 zł               21.239 zł 100,0

 

- wydatki inwestycyjne                                                        1.276.000 zł         1.229.814 zł    96,4

   (omówienie na str. 40, poz. 8 - 10)

 

W rozdz. 70095 – Pozostała działalność na plan 541.201 zł wykonanie wyniosło 498.899 zł

(92,2%), z tego:

 

- wydatki bieżące: na plan 141.201 zł wydatkowano 100.843 zł (71,4%), z tego:

   1. koszty wykwaterowania oraz zakwaterowania rodziny po pożarze

       mieszkania przy ul. Matejki 14                                                                   437 zł

   2. wyburzenie komórek                                                                                         33.461 zł

   3. wyburzenie budynku  przy ul. Niepodległości 1                                              19.041 zł

   4. zwrot rozliczenia za 2 budynki będące w przymusowym zarządzie   41.194 zł

   5. bezzwrotna pomoc finansowa dla prywatnych właścicieli,

       administratorów i zarządców budynków wielomieszkaniowych,

       posiadających najemców na podstawie decyzji administracyjnych      6.710 zł

 

- wydatki inwestycyjne - plan 400.000 zł, wykonanie 398.056 zł (99,5%) – omówienie str. 40,

   poz. 11).

 

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 337.055 zł wykonanie wyniosło

288.893 zł tj. 85,7%, z tego:

 

1. w rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego                               98.171 zł

     realizacja zadań obejmowała:

     - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

       miasta (aktualizacja projektu opracowanego w latach 1994-1995),

     - zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta

       obszarów byłej Kopalni „Michał”, położonego u zbiegu ulic Kopalnianej,

       Wieczorka i Kapicy oraz u zbiegu ulic Dworskiej i Świerczewskiego,

     - opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby w/w zmian

       miejscowych planów.     

 

2. rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne                                              34.820 zł

    wykonanie „Poszerzonej kartoteki budynkowej dla potrzeb Centrum

    Zarządzania Kryzysowego”

 

3. rozdz. 71035 – Cmentarze                                                                                        1.235 zł

    oczyszczono teren mogił Powstańców Śląskich na cmentarzach przy

    ul. Michałkowickiej i Maciejkowickiej

 

4. w rozdz. 71095 - Pozostała działalność                                                    154.667 zł

    na:

   - wydatki związane z prowadzeniem działalności reklamowej

      na budynkach będących własnością gminy                                             45.483 zł,

   - opracowania dokumentacyjne zadań inwestycyjnych               87.459 zł,

   - opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej

     do sieci rozdzielczej dla  SP Nr 11,                                                       7.225 zł,

   - pokrycie straty Siemianowickiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o.       14.500 zł.

 

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 14.639.553 zł wykorzystano środki

w wysokości 13.288.639 zł (90,8% planu).

 

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na plan 1.687.311 zł została wydatkowana kwota

1.545.150 zł (91,6%) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                1.047.920 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   22.391 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 37.149 zł,

- kursy i szkolenia pracowników                                                                                   16.556 zł,

- zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw

   kwalifikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych, ogłoszenia prasowe          421.134 zł.

 

W rozdz. 75022 - Rady miast wydatkowano środki na plan 410.000 zł w wysokości 357.151 zł

(87,1% planu) na:

1. wydatki bieżące                                                                                                       342.528 zł

   (diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, pokrycie

    kosztów szkoleń i seminariów, wyjazdów zagranicznych radnych)

2. wydatki inwestycyjne                                                                                              14.623 zł

    (omówienie str. 40, poz. 13).

 

W  rozdz. 75023 - Urzędy miast na plan 11.037.142 zł wykonanie wyniosło 9.930.315 zł

(90%), z tego na:

- wydatki bieżące na plan 9.801.463 zł, wykonanie 9.396.775 zł, tj. 95,9%

w tym:

 

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, 33 nagrody

   jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, wypłatę 13-tej pensji na plan 7.186.480 zł

    wykorzystano kwotę 7.081.034 zł (98,5%),

 

2. wydatki rzeczowe - wykorzystano środki w wysokości 2.315.741 zł  na plan

   2.614.983 zł (88,6%) przez następujących dysponentów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


3. wydatki inwestycyjne  plan 1.235.679 zł , wykonanie 533.540 zł (43,2%) - patrz str. 40-41,

     poz. 14 - 17.

 

Zaplanowane w rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne 6.000 zł wykorzystano w 27,4% -

w wysokości 1.644 zł na przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest małą liczbą osób przystępujących

do egzaminu.

 

 

W rozdz. 75047 – Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych, środki

w wysokości 71.140 zł na plan 80.100 zł (88,8% ) zostały wykorzystane na:

 

- wynagrodzenia za pobór oraz druk biletów opłaty targowej                               48.675 zł,

- doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości

   i podatku rolnego                                                                                                   22.465 zł.

 

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność  na plan  1.419.000 zł wydatkowano kwotę 1.383.239 zł (97,5%) w tym na:

                                                                                                                           plan                                  wykonanie                     %  wyk.

a) działalność Straży Miejskiej                                  1.216.000 zł                          1.182.660 zł                        97,3

   (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

     wydatki związane z utrzymaniem Straży m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych,

     opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy samochodów, ubezpieczenie sprzętu

     i samochodów).

 

b) wydatki związane z promocją miasta                        203.000 zł                   200.579 zł            98,8

     - system informacji o mieście – publikacje w Trybunie Śląskiej („Głos Siemianowic”),

       Rzeczpospolitej („Regiony”), „Euroregionach”, emisja audycji radiowych, przygotowanie

       i prowadzenie konferencji prasowej,

     - ogłoszenia promocyjne w mediach, gadżety reklamowe (długopisy, breloki, kalendarze,

        banery, proporczyki, koszulki, plakietki),usługi drukarskie, montaż tablic miast partnerskich,

        itp.

 

W dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 709.095 zł wykorzystano kwotę 611.394 zł (86,2%), z tego:

                                                                                                                                                plan                       wykonanie         %  wyk.

I. wydatki bieżące                                                                        505.095 zł          433.668 zł       85,9

w tym:

-  Komenda Miejska Policji (rozdz. 75405)                              197.000 zł          144.216 zł       73,2

   przekazano dotację  na pokrycie wydatków związanych  

   z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych

 

- rozdz. 75411 – Komendy  Powiatowe Państwowej Straży

   Pożarnej                                                                                       200.000 zł            200.000 zł   100,0

   (remont dachu strażnicy)

 

- rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

   m.in. zakupiono telefony komórkowe, materiały

   eksploatacyjne i części zamienne do samochodu, prenumerata

   czasopism, poniesiono opłaty: za badanie techniczne samochodu

   oraz wydanie świadectwa kwalifikacyjnego, wykonanie

   profilaktycznych badań lekarskich, ubezpieczenie członków

   czynnych OSP, wykonano remont samochodu pożarniczego     31.415 zł            30.167 zł      96,0  

 

- wydatki związane z utrzymaniem syren alarmowych,

   opłata za przydzieloną częstotliwość, zużycie wody dla

   celów gaśniczych, wykonanie ulotek informacyjnych, zakup

   i prenumerata czasopism OC,  przeprowadzenia szkoleń, itp. 76.680 zł           59.285 zł      77,3

   (rozdz. 75414)

 

II. wydatki inwestycyjne                                                               204.000 zł          177.726 zł      87,1

     (omówienie str. 41, poz. 18 - 20)

 

 

Przy Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej utworzono środek specjalny. Na kwotę

35.990 zł przychodów złożyły się darowizny pieniężne, które wykorzystano na zakup materiałów kwaterunkowych, przeciwpożarowych, sprzętu informatycznego, dofinansowanie zakupu

samochodu pożarniczego oraz obsługę konta bankowego.

 

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 772.585 zł wydatkowano

744.862 zł (96,4%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych

z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych.

 

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA plan pierwotny rezerw wynosił 1.676.593 zł, z tego

ogólna  1.348.593 zł, inwestycyjna  328.000 zł. Rezerwy zostały w całości rozdysponowane.

 

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 36.980.879 zł na plan

w wysokości 37.152.003 zł (99,5%).

W ramach tego działu pokryto wydatki:

1. zadań gminy:

    - szkół podstawowych, gimnazjów oraz pracowników rejonowego zespołu obsługi placówek

      oświatowych,

    - pozostałych zadań własnych – dowóz uczniów do szkół, utrzymanie przedszkoli przy

      szkołach podstawowych, koszty funkcjonowania ZPOiŻ-u,

2. zadań powiatu:

    - Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 i 2, Policealnego Studium Ekonomicznego, Zespołu

      Szkół Techniczno-Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

      im. P. Kołodzieja, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Szkoły Podstawowej Specjalnej,

      Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Zawodowej Specjalnej.

 

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

                                                                                                                                                  PLAN                                WYK.            %WYK.

1. wydatki bieżące                                                                      36.809.003 zł     36.638.107 zł   99,5

     z tego:

a) wynagrodzenia z pochodnymi                                                 29.850.686 zł     29.840.487 zł  100,0

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 1.587.740 zł        1.587.740 zł  100,0

c) dotacje                                                                                           492.910 zł           492.906 zł  100,0

     dla:

     - Prywatnego Gimnazjum „Arkona” i Katolickiego Gimnazjum                             139.416 zł

     - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum

       Ogólnokształcącego „Arkona”                                                                     225.950 zł

     - gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno-

       -Usługowych i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących        127.540 zł

d) wydatki rzeczowe                                                         4.877.667 zł           4.716.974 zł   96,7

     w tym:

     - zakup opału (151.363 zł), opłacenie rachunków za media – energia

        elektryczna, cieplna, gaz, woda zimna i ciepła oraz kanalizacja

        (2.822.495 zł)                                                                                                       2.973.858 zł,

     - remonty i konserwacje budynków                                                                           740.415 zł,

     - usługi: transportowe (11.111 zł), pocztowe, opłaty telefoniczne,

        internet (168.058 zł), wywóz nieczystości i usługi kominiarskie

        (69.780 zł)                                                                                                                 248.949 zł,

    - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań                                            79.430 zł,

    - nagrody Prezydenta Miasta dla najzdolniejszych uczniów                                        29.630 zł,

   - wydatki związane z przystąpieniem Zespołu Szkół

      Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka do programu

      „Sokrates” (związanego z integracją europejską)                                                      6.500 zł,

    - świadczenia dla nauczycieli (m.in. zasiłki na zagospodarowanie,

      odprawy pieniężne dla zwalnianych nauczycieli)                                                    48.155 zł,

    - koszty i prowizje bankowe                                                                                        68.449 zł,

    - kursy i szkolenia                                                                                            23.728 zł,

    - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                             25.874 zł,

    - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół                                                   81.937 zł,

    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości,

       prenumerata czasopism, opłaty RTV, badania okresowe, umowy

       zlecenia                                                                                                                    390.049 zł.

 

2. wydatki inwestycyjne                                                                343.000 zł            342.772 zł  99,9

    (patrz str. 41, poz. 21 - 23)

 

Przy placówkach oświatowych – szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz przy Zarządzie Placówek Oświatowych i  Żłobków utworzono środki specjalne. Na ogólną kwotę 363.564 zł przychodów

złożyły się głównie wpływy z czynszu i najmu pomieszczeń szkolnych, a także odsetki bankowe

i różne wpływy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 356.482 zł

na remonty i konserwacje oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Pozostałość środków

na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 7.082 zł.

 

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 6.559.297 zł wyniosły 5.978.646 zł,

(91,1%), z tego:

                                                                                                                                                  PLAN                                WYK.            %WYK.

I. wydatki bieżące                                                                       2.321.428 zł          2.291.828 zł   98,7

 

1. rozdz. 85111 – Szpitale ogólne wydatki w kwocie 1.804.131 zł (100% planu) przeznaczono na

pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ.

 

2. na realizację programów polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) z planowanej kwoty 39.297 zł

    wydatkowano 21.074 zł (53,6%), w tym na:

   - promocję zdrowia (wykłady na konferencji Towarzystwa Dietetyki)      700 zł,

   - opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów                                                        20.374 zł.

 

3. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 425.000 zł wykonanie wyniosło

413.638 zł (97,3%) .Środki finansowe zostały wydatkowane głównie na  programy

profilaktyczno – terapeutyczne, realizowane przez  świetlice terapeutyczne oraz przez

stowarzyszenia abstynenckie, wyłonione w drodze jawnego wyboru.

 

4. w ramach rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 52.985 zł (100% planu,

53.000 zł) na opłacenie miejsc pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach.

 

II. wydatki inwestycyjne                                                           4.237.869 zł          3.686.818 zł    87,0

(patrz str. 41-42, poz. 24, 25, 26, 29, 30)

 

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - na plan 11.421.192 zł wykorzystano kwotę 10.991.484 zł

(96,2%).

 

W ramach rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 13.515 zł (100% planu)

wydatkowano na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zakup mebli, sprzętu AGD,

wyposażenia mieszkania).

 

W rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia  (Dzienny Dom Pomocy Społecznej) na plan 372.458 zł

wykonanie wyniosło 360.454 zł (96,8%) głównie na  wynagrodzenia  z pochodnymi

i wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (wyżywienie pensjonariuszy,

media, usługi  telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór mienia, ubezpieczenie placówki, opłaty

za transport posiłków, naprawy i konserwacja sprzętu, itp.).

 

Z kwoty 44.277 zł w rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze na pomoc rzeczową na

zagospodarowanie (wyposażenie mieszkań) dla 13 pełnoletnich wychowanków opuszczających

rodziny zastępcze wykorzystano 43.633 zł (98,5%).

 

W rozdziale 85305 – Żłobki na plan 638.299 zł wydatkowano środki w wysokości 547.538 zł (85,8%) na:

                                                                                                                                       Plan                                       Wyk.                 

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                          561.599 zł                  472.559 zł

2. wydatki bieżące                                                                   76.700 zł                    74.979 zł

    w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.750 zł,

    remonty i konserwacje 9.351 zł, opłaty za energię elektryczną,

    cieplną oraz gaz, wodę i  kanalizację 37.328 zł, zakup usług (łączności,

    kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata RTV, wypłata umów zleceń,

    itp.) 9.500 zł, zakup środków czystości, sprzętu gospodarczego,

    materiałów biurowych, prenumeratę czasopism  3.050 zł.

 

Żłobek prowadzi działalność pozabudżetową w ramach środka specjalnego. Na przychody

w kwocie 17.668 zł składa się odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci (16.149 zł) oraz stan

funduszu obrotowego na początek roku (1.519 zł). Wydatkowano 17.668 zł na zakup artykułów

żywnościowych.

 

Z rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  na plan

1.754.151 zł wydatkowano 1.752.730 zł (99,9%), z tego:

 

1. opłacono jeden gorący posiłek 1.634 dzieciom (176.069 świadczeń), śniadanie

    1.253 dzieciom (171.753 świadczeń)                                                                             621.916 zł,

2. opłacono jeden gorący posiłek 743 dorosłym (wydano 132.997 świadczenia)          326.794 zł,

3. pobyt lub wyżywienie w przedszkolu opłacono 38 dzieciom                              15.342 zł,

4. 20 osobom opłacono koszty schronienia (3.840 świadczeń)                                          50.654 zł,

5. 903 osobom (921 świadczeń) przyznano pomoc na zakup niezbędnego

     ubrania i obuwia                                                                                                                   75.064 zł,

6. 2 osobom przyznano pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku

    zdarzenia losowego                                                                                                                  615 zł,

7. pomoc w formie pieniężnej dla 2.614 osób                                                                   370.504 zł,

    głównie na  zakup żywności, leków

8. 1.273 rodzinom zakupiono 0,5 tony węgla                                                                     211.167 zł,

9. ziemniaki kupiono 1.584 osobom                                                                                       59.995 zł,

10. zorganizowano transport 1 dziecka do DPS w Augustowie                                              2.151 zł,

11. opłacono koszty pogrzebu 22 zmarłych                                                                           18.528 zł.

 

Z rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe na plan 5.578.936 zł wykorzystano kwotę 5.293.331 zł

(94,9%) na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych                                                                       5.176.705 zł,

- pokrycie opłat pocztowych, dostarczania decyzji i druk formularzy                     116.626 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 8.399 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

W rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej – MOPS - wydatkowano kwotę 1.831.711 zł

na plan 1.854.931 zł tj. w 98,7%, z tego na:

                                                                                                                                       Plan                                      Wykonanie

 I. Wydatki bieżące                                                              1.834.931 zł              1.811.711 zł

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                                                              1.307.527 zł,

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 31.713 zł,

3.wydatki rzeczowe                                                                                                      472.471 zł,

   (zakup niezbędnego wyposażenia, materiały biurowe, koszty energii elektrycznej,

    c.o, wody i dozorowania budynków przy ul. Szkolnej i Lipowej, usługi telefoniczne,

    opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, konwój gotówki, badania okresowe

    pracowników, naprawy, awarie, konserwacja sprzętu, obsługa prawna itp.)

 

II. wydatki inwestycyjne (omówienie str. 42, poz. 31)       20.000 zł                    20.000 zł

 

Na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (rozdz. 85320) na plan 272.558 zł,

wydatkowano 271.444 zł (99,6%), z tego na:

                                                                                                                                       Plan                                      Wykonanie

I. Wydatki bieżące                                                                  265.958 zł                   264.934 zł

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                  192.977 zł

2. opłaty za energię elektryczną i gaz                                                                            10.845 zł

3. usługi remontowe (m.in. remont instalacji elektrycznej

    i wodno-kanalizacyjnej)                                                                                              33.750 zł

4. zakup usług łączności, środków czystości, materiałów administracyjno-

    -biurowych, wywóz nieczystości,  koszty i prowizje bankowe, opłaty

    pocztowe, wyżywienie, ubezpieczenie sprzętu                                             27.362 zł

 

II. wydatki inwestycyjne (omówienie str. 42, poz. 33)         6.600 zł                       6.510 zł

 

Z rozdz. 85321 na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

wydatkowano 13.074 zł na plan 13.100 zł (99,8%) na wynagrodzenia z pochodnymi osób

zatrudnionych w Zespole.

 

W ramach rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę

211.570 zł  na plan 211.785 zł (99,9%) wykorzystano na pomoc w formie usług opiekuńczych

dla 134 osób (43.177 godzin), w tym 1 osobie udzielono specjalistycznych usług opiekuńczych

(1.065 godzin).

 

W ramach rozdz. 85333 -  Powiatowe  urzędy pracy  na plan 480.200 zł wydatkowano

469.134 zł (97,7%) na działalność PUP, z tego na:

 

I. Wydatki bieżące                                                                           465.200 zł      454.640 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                345.151 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                10.192 zł,

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości               47.700 zł,

- media (energia elektryczna, cieplna, woda)                                                             8.699 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie

  sprzętu i budynku, wywóz nieczystości, badania okresowe, prowizje

  bankowe, ochrona mienia, usługi prawnicze)                                                          42.898 zł.

 

II. Wydatki inwestycyjne   (omówienie str. 42, poz. 34)              15.000 zł         14.494 zł

 

W rozdz. 85395 – Pozostała działalność środki w wysokości 183.350 zł na plan 186.982 zł

(98,1%) przeznaczono na:

 

 

1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru)          155.000 zł,

    z tego: Polski Związek Głuchych (1.500 zł), Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

    w Chorzowie (9.500 zł), TPD (6.800 zł), „Uśmiech” (33.000 zł), „Imperium Słońca”

    (65.000 zł),Stwardnienie Rozsiane (3.500 zł), Związek Inwalidów Wojennych (700 zł),

    Polski Związek Niewidomych (8.000 zł), PCK (12.200 zł), Śląskie Stowarzyszenie

    Charytatywne (10.000 zł), Towarzystwo Pomocy Dzieciom z Cukrzycą (1.300 zł),

    Związek Kombatantów RP (3.500 zł).

2. organizację Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych oraz Wigilii dla samotnych,

     najuboższych mieszkańców miasta                                                                                    10.869 zł,

3. częściowe pokrycie remontu mieszkania chronionego                                          1.481 zł,

4. opłacenie kursów językowych, ćwiczeń z psychologiem, koszty podróży

     i ubezpieczenie osób wyjeżdżających na staż – w ramach programu

     Leonardo da Vinci, realizowanego przez PUP                                                      16.000 zł.

 

W ramach działu 853 prowadzono działalność pozabudżetową w formie środka specjalnego -

- Pomoc dla chorych dzieci. Przychody w kwocie 1.111 zł to pozostałość środków roku ubiegłego (1.106 zł) i odsetki bankowe (5 zł).Wydatkowano 1.100 zł na opłacenie dzierżawy koncentratora tlenu oraz 11 zł na koszty obsługi konta bankowego.

 

W ramach działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 9.789.403 zł środki w wysokości 9.727.396 zł (99,4%) wykorzystano na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych, przedszkoli, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, MDK „Jordan” oraz na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

                                                                                                      Plan                        Wykonanie        % wyk.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

 

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                          8.069.050 zł              8.067.960 zł  100,0

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           407.728 zł                  407.728 zł   100,0

3. dotacja dla przedszkola z elementami pedagogiki

    waldorfskiej                                                                            94.500 zł                    94.500 zł   100,0

4. pozostałe wydatki bieżące                                                1.218.125 zł              1.157.208 zł    95,0

     - dofinansowanie na ogólną kwotę 146.531 zł: półkolonii zimowych (12.937 zł)

       organizowanych przez TPD i letnich (23.714 zł) organizowanych przez MDK, akcji zima

       w mieście (2.250 zł), tzw. „zielonych szkół” (107.630 zł); w akcji zima uczestniczyło 150

       dzieci, z półkolonii zimowych skorzystało 110 dzieci, z półkolonii letnich 110 dzieci,

       na „zielone szkoły” wyjechało 621 dzieci klas III szkół podstawowych,

     - utrzymanie placówek na ogólną sumę 1.010.677 zł, z tego: opłaty za energię elektryczną,

       cieplną, gaz ,wodę i kanalizację (560.633 zł), remonty i konserwacje (229.234 zł),

       prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (3.720 zł), usługi pocztowe, telefoniczne, internet

       (34.114 zł), wywóz nieczystości i usługi kominiarskie (14.244 zł), koszty i prowizje bankowe

       (27.313 zł), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopism

       (62.320 zł), badania okresowe, opłaty RTV, czynsz opłacany za wynajem pomieszczeń

       dla przedszkola Nr 17, dopłata do wyżywienia personelu (79.099 zł).

 

Świetlice szkolne, przedszkola oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Jordan” prowadziły działalność

w formie środków specjalnych. Na ogólną kwotę przychodów 1.445.555 zł składają się głównie

wpływy z tyt. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, przedszkolach i MDK „Jordan”, wpływy z najmu pomieszczeń, różne wpływy, darowizny (1.427.432 zł) oraz stan funduszu

obrotowego na początek roku (18.123 zł). Wydatkowano 1.383.959 zł na zakup artykułów żywnościowych oraz 57.240 zł na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i drobne prace

remontowe. Stan środków na 31.12.2003 r. wynosił 4.356 zł.

 

 

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan

4.498.052 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 4.291.269 zł (95,4%).

 

a) wydatki bieżące               plan    3.099.846 zł                          wyk. 2.893.419 zł  (93,3%)

 

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 101.600 zł wydatkowano

98.904 zł (97,3%) na wykonanie 4 szt. wpustów deszczowych, wymianę przykanalików,

przebudowę i czyszczenie wpustów deszczowych, czyszczenie studni rewizyjnych, ciągów liniowych, ciągu deszczowego oraz wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej.

 

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 969.844 zł wydatkowano kwotę 865.308 zł

(89,2%) na:

- letnie i zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników                                     840.266 zł,

- zakup 50 pojemników metalowych na śmieci oraz 2 słupów

   ogłoszeniowych                                                                                                      12.060 zł,

- wypłatę odszkodowania dot. przetargu na letnie i zimowe

   utrzymanie dróg i ulic (zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów

   Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie)                                        12.982 zł.

 

W rozdz. 90004 – Utrzymanie  zieleni w miastach i gminach  na plan  572.470 zł wykorzystano

środki na ogólną kwotę 571.653 zł  (99,9% planu ), które przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne

i bieżące, utrzymanie czystości terenów zielonych w parkach, ogłoszenia o przetargach,

uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontanny

w parkach: Miejskim i Górnik oraz wodotrysku przy ul. Waryńskiego i kaskady w Parku Górnik,

zakup ławek parkowych i nasion traw.

 

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt planowana kwota 5.510 zł (99,9% planu, 5.513 zł)

została wykorzystana na zakup karmy w ramach pomocy dla schroniska bezdomnych zwierząt.

 

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 1.207.000 zł wydatkowano kwotę

1.152.031 zł  (95,4%) na:

- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów

   oświetlenia miasta                                                                          671.897 zł,

- bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia (ul. ul. Budryka,

   Skłodowskiej, Mysłowickiej), usuwanie skutków wandalizmu  448.414 zł,

- wykonanie elementów dekoracyjnych oświetlenia miasta                        31.720 zł.

 

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych kwotę

2.597 zł (22.818 zł, 11,4% planu) wykorzystano na wykonanie ulotek informacyjnych

o segregacji odpadów. W trakcie opracowywania jest plan gospodarki odpadami – stąd niskie

wykorzystanie środków w tym rozdziale.

 

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 220.601 zł wydatkowano

197.416 zł (89,5%), z tego:

- utrzymanie szaletów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI, akcja

  bezdomne zwierzęta i wykonanie znaczków dla psów „akcja szczepienia

  psów”, ogłoszenia przetargowe,                                                                                98.286 zł (89,7%),

- praca badawczo-rozwojowa pt. „Ocena przyczyn wystąpienia deformacji

  zapadliskowej przy ul. Topolowej w Siemianowicach Śl. (oś. Tuwim) oraz

  sposobów likwidacji zagrożenia powierzchni na podstawie badań

  geofizycznych”                                                                                                           10.000 zł (100%)

- dozorowanie, opłata za dostawę energii elektrycznej do Zespołu

  Pałacowo-Parkowego oraz  zabezpieczenie budynku                                              89.130 zł (89,1%)

 

b) wydatki inwestycyjne                            plan 1.398.206 zł                 wyk.  1.397.850 zł (100%)

   (omówienie str. 42 – 43, poz. 35 - 38)

 

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan

3.331.654 zł wydatki wyniosły 3.322.035 zł, co stanowi 99,7%.

 

W rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 447.820 zł wydatkowano kwotę

445.745 zł (99,5%), jak niżej:

 

1. święta państwowe i rocznicowe, festyny osiedlowe, koncerty w "Zameczku",

    Dni Siemianowic, imprezy okolicznościowe, koncerty, różne imprezy

    (m.in.  koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Odnalezionej, koncert

      Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Majówka w Pszczelniku, „Z Księgi Tysiąca

      Języków”, „Gaude Mater”, koncerty J. Skrzeka. E. Geppert, Benefis Jana

      „Kyksa” Skrzeka)                                                                                                 190.775 zł,

 

2. edukacja – spotkania teatralne, muzyczne, taneczne (audycje muzyczne

    i spektakle teatralne, warsztaty grafiki komputerowej)                                         6.730 zł,

 

3. nagrody dla twórców kultury i zespołów wyróżnionych w konkursach,

     przeglądach, festiwalach, itp.                                                                                           20.658 zł,

 

4. ruch amatorski (pomoc amatorskim zespołom artystycznym)                           10.626 zł

 

5. usługi drukarskie (wydawnictwa – katalogi, zaproszenia, plakaty,

    Siemianowicki Informator Kulturalno-Sportowy, książka A. Halora,

    Kalendarz Siemianowicki na 2004 rok, książka „Lux Silesia”)                                      30.352 zł,

 

6. usługi transportowe (wycieczki autokarowe, przewóz sprzętu, wyjazdy

    zespołów i grup amatorskich)                                                                                           10.398 zł,

 

7. zakup materiałów do dekoracji imprez, kwiatów, materiałów plastycznych,

    plakatowanie, obsługa imprez, opłaty ZAiKS, ubezpieczenia, itp.                                   80.529 zł,

 

 

8. koszty pobytu Zespołu Pieśni i Tańca „Zora” z Mohacsa oraz Dziecięcego

    Zespołu „Lipka” z Jablunkova podczas Dni Siemianowic, pobyt Zespołu

    Pieśni i Tańca „Siemianowice” w Mohacsu, organizacja Międzynarodowego

    Pleneru Malarskiego                                                                                                            26.177 zł,

 

9. Dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury, przeznaczone na realizację zadania

    „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez edukację teatralną, plastyczną,

    muzyczną oraz popularyzację zagadnień regionalnych”, wyłonionych w drodze jawnego

    wyboru i wykorzystane w 99,3% przez:                                                                69.500 zł,

    - Społeczne Ognisko Muzyczne                                                   33.000 zł,

    - Związek  Harcerstwa Polskiego                                                32.000 zł,

    - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców                           1.500 zł,

    - Ochotnicze Hufce Pracy                                                               1.000 zł,

    - Stowarzyszenie „Nasz Dom”                                                        2.000 zł,

 

W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.075.234 zł wykonanie wyniosło 1.072.925 zł (99,8%), z tego:

 

1. Centrum Kultury na plan 749.234 zł wydatkowano 747.510 zł (99,8%) na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi                                                                              390.802 zł

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                9.444 zł

c) wydatki związane z utrzymaniem obiektu                                                           179.181 zł

 

d) działalność merytoryczną placówki                                                                    168.083 zł

     (organizacja koncertów, przedstawień, imprez rozrywkowych i dziecięcych,

     utrzymanie Zespołu Pieśni i Tańca „Siemianowice”, działalność sekcji plastycznej,

     wokalno-tanecznej, teatralnej, baletowej, fotograficznej, Miejskiej Orkiestry Dętej,

     chórów)

 

2. Miejski Ośrodek Kultury  na plan 196.000 zł wydatkowano 195.420 zł (99,7%) na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi                                                                              117.833 zł

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                2.706 zł

c) koszty związane z działalnością merytoryczną placówki                                   50.600 zł

    (imprezy i stałe formy edukacji kulturalnej, ogółem 83 imprezy)

d) utrzymanie placówki                                                                                               24.281 zł

     (opłaty telefoniczne, pocztowe, koszty reklamy imprez, zakup materiałów biurowych,

      prenumerata czasopism, usługi fotograficzne, szkolenia pracowników, opłaty bankowe)

 

3. Świetlica Osiedlowa "Pod Jarzębiną" na plan 130.000 zł wykorzystano środki w kwocie

    129.995 zł (99,9%) na:

a) wynagrodzenia  z pochodnymi                                                                               86.436 zł

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                2.410 zł

c) utrzymanie obiektu (m.in. media, opłaty telefoniczne, remonty)                      26.173 zł

d) działalność merytoryczną                                                                                      14.976 zł

    (koncerty, festyny)

 

Rozdz. 92116 - Biblioteki – na plan 1.466.500 zł wykorzystano środki w wysokości 1.461.375 zł

(99,7%). Na wydatki bieżące złożyły się:

a) wynagrodzenia z pochodnymi                                                                          1.002.197 zł

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              25.465 zł

c) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biblioteki

    głównej i 11 filii                                                                                                   433.713 zł

    (czynsze, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty

     za dozór mienia, telefon, opłaty pocztowe, zakup wyposażenia filii,

     sprzętu biurowego, prace remontowe 283.911 zł, zakup prasy

     i książek 117.400 zł, prenumeratę czasopism 32.402 zł)

 

Rozdz. 92118 – Muzea  na plan 340.000 zł wykorzystano 339.890  zł (100%) na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi                                                                              175.913 zł

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                3.900 zł

c) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu oraz

    działalnością statutową Muzeum(zakup muzealiów, organizacja i obsługa

    imprez, koszty wystaw, koncertów)                                                                     160.077 zł

 

W rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków wykorzystano kwotę 2.100 zł (100% planu)

na rekonstrukcję ogrodzenia krzyża przy ul. Żeromskiego oraz rzeźby Św. Jana Nepomucena

przy ul. Świerczewskiego.

 

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 10.349.932 zł wykorzystano środki

w kwocie 9.179.611 zł  (88,7%).

                                                                                                                                          Plan                                                      Wyk.

I. wydatki bieżące                                                                2.693.941 zł              2.628.499 zł (97,6%)

 

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe  (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik") na plan

1.541.635 zł wykonanie wyniosło 1.507.394 zł (97,8%) na:

 

   - wynagrodzenia z pochodnymi                                                                 531.753 zł,

   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             17.453 zł,

   - remonty i naprawy                                                                                               410.207 zł,

     (m.in. remont zbiornika wodnego, szatni, trybuny, pomieszczeń WC,

       zadaszenia, instalacji technologii wody odkrytego basenu kąpielowego,

       sanitariatu i prysznica, wymiana okien, remont klatki schodowej, instalacji

       zasilającej i oświetleniowej, roboty brukarskie na kortach tenisowych)

   - bieżące utrzymanie obiektów                                                                             547.981 zł,

     (media, ubezpieczenie obiektów, zakup koksu, środków czystości,

      środków do uzdatniania wody, opłaty telefoniczne, obsługa basenu

      kąpielowego, itd.)

 

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej (Pływalnia Miejska) na plan 593.582 zł wykonanie

wyniosło 566.392 zł (95,4%) na:

   - wynagrodzenia z pochodnymi                                                                             210.655 zł,

   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               5.600 zł,

   - remonty                                                                                                                150.540 zł,

     (m.in. remont dachu, drobne prace remontowe)

   - bieżące utrzymanie obiektu                                                                                199.597 zł.

      (media ,ochrona mienia, ubezpieczenie obiektu, zakup środków

       czystości, środków do uzdatniania wody, opłaty telefoniczne,

       szkolenia pracowników, itd.)

 

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 558.724 zł wydatkowano

554.713 zł, tj. 99,3% na:

 - dotację dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru)

    realizujących zadania w zakresie sportu masowego                                                       320.454 zł,

   wykorzystane w 100% przez:

   MKS Siemianowice Śląskie (240.454 zł), Siemianowickie Stowarzyszenie Sympatyków Hokeja

   na Trawie (3.000 zł), UKS Wodnik (8.000 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (19.000 zł),

   S.K. Karate Kyokushin (7.000 zł), MUKS Michałkowice (9.000 zł), K.S. „Landeco – MOSiR”

   (6.000 zł), MTKKF (10.000 zł), Koło Nr 52 PZW (3.000 zł), PTTK (3.000 zł), MKS ”Start

   Michałkowice” (10.000 zł), UKS ”Gwiazda” (2.000 zł).

 

- sport szkolny                                                                                                                         66.045 zł,

   (organizacja zawodów, usługi transportowe, zakup pamiątek dla uczestników

     współzawodnictwa sportowego, sprzęt sportowy, składki członkowskie, ubezpieczenia)

 

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, rocznicowych

   i okolicznościowych                                                                                                          135.010 zł,

   (m.in. Cross Siemiona, Bieg Korfantego, Dni Siemianowic, liga „5”piłkarskich,

     Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy, turniej hokejowy, turniej skata,

     turniej tenisa stołowego i ziemnego, zawody strzeleckie, Akcja Zima i Lato, zawody

     z okazji Dnia Dziecka, Spartakiada Przedszkolaków, Wielobój Dzielnic Zawodowych,

     wyjazd ekip sportowych do miast partnerskich)

 

- nagrody                                                                                                                                   24.000 zł

  (za udział w Biegu Korfantego oraz dla osiągających wysokie wyniki sportowe)

 

- remonty                                                                                                                                    9.204 zł

  (bieżni do skoku w dal, boisk przyszkolnych)

 

II. Wydatki inwestycyjne                                                   7.655.991 zł              6.551.112 zł (85,6%)

     (omówienie na str. 43, poz. 39 - 41)