Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr 318/2004
z dnia 29.04.2004 r.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2003 ROKU
DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN UCHWALONY             NA 2003 ROK Z M I A N Y PLAN                      PO ZMIANACH WYKONANIE % WYK. (6:5)
1 2 3 4 5 6 7
             
  G M I N A          
             
  ZADANIA WŁASNE          
             
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 zł 0 zł 0 zł 478 zł 0,0%
   - wpływy z różnych dochodów i usług 0 zł 0 zł 0 zł 478 zł 0,0%
             
      1)      
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 zł 82 701 zł 82 701 zł 82 701 zł 100,0%
   - rozliczenie wpłaty na KZK GOP za 2002 rok 0 zł 82 701 zł 82 701 zł 82 701 zł 100,0%
             
      2)      
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 21 892 510 zł -1 198 964 zł 20 693 546 zł 21 046 824 zł 101,7%
   - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 19 367 961 zł -1 545 964 zł 17 821 997 zł 17 515 041 zł 98,3%
   - zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty, inne wpływy 549 zł 0 zł 549 zł 21 665 zł 3946,3%
   - dochody z majątku gminy z tego: 2 524 000 zł 347 000 zł 2 871 000 zł 3 500 037 zł 121,9%
    a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 912 000 zł 60 000 zł 972 000 zł 1 128 383 zł 116,1%
    b) najem i dzierżawa składników majątkowych 780 000 zł 210 000 zł 990 000 zł 802 544 zł 81,1%
    c) zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność 32 000 zł 0 zł 32 000 zł 10 653 zł 33,3%
    d) sprzedaż gruntów, nieruchomości 800 000 zł 77 000 zł 877 000 zł 1 558 457 zł 177,7%
   - odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty upomnień, wpływy do wyjaśnienia       10 081 zł 0,0%
             
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 352 020 zł 0 zł 352 020 zł 256 204 zł 72,8%
   - wpływy z reklam 350 000 zł 0 zł 350 000 zł 254 174 zł 72,6%
   - opłaty za szalety 2 020 zł 0 zł 2 020 zł 2 030 zł 100,5%
             
      3)      
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 697 zł 4 194 zł 65 891 zł 82 268 zł 124,9%
   - czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp. 45 032 zł 0 zł 45 032 zł 66 316 zł 147,3%
   - mandaty nakładane przez Straż Miejską 16 665 zł 0 zł 16 665 zł 10 450 zł 62,7%
   - środki otrzymane z Komisji Europejskiej tytułem zwrotu kosztów organizacji w 2002 roku Międzynarodowego Seminarium Młodzieżowego 0 zł 4 194 zł 4 194 zł 4 194 zł 100,0%
   - wpływy ze sprzedaży publikacji książkowych       1 308 zł 0,0%
             
      4)      
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 45 408 132 zł 764 467 zł 46 172 599 zł 46 672 999 zł 101,1%
             
   - podatek od nieruchomości 18 260 514 zł 1 225 952 zł 19 486 466 zł 20 812 875 zł 106,8%
   - podatek rolny 35 131 zł 19 489 zł 54 620 zł 50 920 zł 93,2%
   - podatek leśny 440 zł -440 zł 0 zł 0 zł 0,0%
   - podatek od środków transportowych 509 800 zł 30 500 zł 540 300 zł 591 571 zł 109,5%
   - podatek opłacany w formie karty podatkowej 400 000 zł 0 zł 400 000 zł 269 859 zł 67,5%
   - podatek od spadków i darowizn 140 000 zł 0 zł 140 000 zł 196 290 zł 140,2%
   - podatek od posiadania psów 13 130 zł 0 zł 13 130 zł 6 560 zł 50,0%
   - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 230 000 zł 0 zł 230 000 zł 122 716 zł 53,4%
   - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 520 000 zł 0 zł 520 000 zł 959 047 zł 184,4%
   - wpływy z opłaty skarbowej 608 946 zł 0 zł 608 946 zł 571 495 zł 93,8%
   - odsetki od należności budżetowych 198 600 zł 114 810 zł 313 410 zł 340 070 zł 108,5%
   - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 645 500 zł 0 zł 645 500 zł 584 040 zł 90,5%
   - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 22 850 171 zł -630 844 zł 22 219 327 zł 20 639 651 zł 92,9%
   - dywidendy 45 000 zł 0 zł 45 000 zł 42 108 zł 93,6%
   - opłata targowa 440 000 zł 0 zł 440 000 zł 434 701 zł 98,8%
   - opłata administracyjna za czynności urzędowe 90 900 zł 0 zł 90 900 zł 99 824 zł 109,8%
   - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 420 000 zł 5 000 zł 425 000 zł 951 272 zł 223,8%
             
      5)      
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23 329 027 zł 1 573 884 zł 24 902 911 zł 24 860 099 zł 99,8%
   - część podstawowa subwencji ogólnej 47 229 zł 6 878 zł 54 107 zł 54 107 zł 100,0%
   - część oświatowa subwencji ogólnej 19 589 246 zł 1 452 298 zł 21 041 544 zł 21 041 544 zł 100,0%
   - część rekompensująca subwencji ogólnej 3 492 552 zł 114 708 zł 3 607 260 zł 3 607 260 zł 100,0%
   - odsetki od środków na rachunkach bankowych 200 000 zł 0 zł 200 000 zł 168 046 zł 84,0%
   - różne rozliczenia finansowe       -10 858 zł 0,0%
             
             
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 zł 0 zł 0 zł 8 112 zł 0,0%
   - różne rozliczenia finansowe (wpływy ZPOiŻ)       8 112 zł 0,0%
      6)      
851 OCHRONA ZDROWIA 0 zł 1 350 zł 1 350 zł 1 350 zł 100,0%
   - rozliczenia z lat ubiegłych 0 zł 1 350 zł 1 350 zł 1 350 zł 100,0%
             
853 OPIEKA SPOŁECZNA 108 978 zł 0 zł 108 978 zł 106 135 zł 97,4%
   - dochody MOPS - u,  rozliczenie MOS 71 580 zł 0 zł 71 580 zł 54 809 zł 76,6%
   - dochody ZPOiŻ - odpłatność za żłobek 37 398 zł 0 zł 37 398 zł 51 326 zł 137,2%
             
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 618 555 zł 0 zł 618 555 zł 771 127 zł 124,7%
   - dochody ZPOiŻ - opłata za przedszkole 618 555 zł 0 zł 618 555 zł 771 127 zł 124,7%
             
      7)      
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 zł 155 842 zł 155 842 zł 156 340 zł 100,3%
   - wpływy z różnych dochodów (m.in. nabycie prawa własności nieruchomości, oświetlenie bilbordów) 0 zł 33 024 zł 33 024 zł 33 522 zł 101,5%
   - wpływy z opłaty produktowej 0 zł 122 818 zł 122 818 zł 122 818 zł 100,0%
             
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 206 226 zł 0 zł 206 226 zł 197 720 zł 95,9%
   - dochody jednostek kultury (Muzeum, Biblioteka, Centrum Kultury, MOK, Świetlica "Pod Jarzębiną") 206 226 zł 0 zł 206 226 zł 196 025 zł 95,1%
   - sprzedaż publikacji książkowych       1 695 zł 0,0%
             
      8)      
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 260 016 zł 1 395 000 zł 1 655 016 zł 1 708 924 zł 103,3%
   - dochody jednostek kultury fizycznej (Pływalnia Miejska, MOSiR "Pszczelnik") 260 016 zł 45 000 zł 305 016 zł 358 924 zł 117,7%
   - dotacja z MENiS na zadania inwestycyjne 0 zł 1 350 000 zł 1 350 000 zł 1 350 000 zł 100,0%
             
  DOCHODY WŁASNE GMINY 92 237 161 zł 2 778 474 zł 95 015 635 zł 95 951 281 zł 101,0%
             
  DOTACJE CELOWE          
      9)      
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 216 074 zł 25 638 zł 241 712 zł 241 711 zł 100,0%
      10)      
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10 830 zł 129 636 zł 140 466 zł 140 409 zł 100,0%
      11)      
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 90 097 zł 59 844 zł 149 941 zł 149 941 zł 100,0%
      12)      
851 OCHRONA ZDROWIA 0 zł 240 759 zł 240 759 zł 156 548 zł 65,0%
      13)      
853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 965 133 zł 2 697 109 zł 6 662 242 zł 6 660 202 zł 100,0%
      14)      
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 360 zł 4 331 zł 16 691 zł 16 691 zł 100,0%
      15)      
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 396 000 zł 152 160 zł 548 160 zł 548 160 zł 100,0%
             
O G Ó Ł E M DOTACJE CELOWE 4 690 494 zł 3 309 477 zł 7 999 971 zł 7 913 662 zł 98,9%
             
  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ          
             
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000 zł 0 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
      16)      
853 OPIEKA SPOŁECZNA 0 zł 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 100,0%
             
             
O G Ó Ł E M  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 1 000 zł 30 000 zł 31 000 zł 31 000 zł 100,0%
             
O G Ó Ł E M  G M I N A 96 928 655 zł 6 117 951 zł 103 046 606 zł 103 895 943 zł 100,8%
             
  P O W I A T          
             
  ZADANIA WŁASNE          
      17)      
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 zł 12 544 zł 12 544 zł 12 544 zł 100,0%
   - dochody z różnych rozliczeń finansowych 0 zł 12 544 zł 12 544 zł 12 544 zł 100,0%
             
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29 456 zł 0 zł 29 456 zł 60 066 zł 203,9%
   - prowizja od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa - 5% (z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) 29 456 zł 0 zł 29 456 zł 60 066 zł 203,9%
             
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 108 525 zł 0 zł 1 108 525 zł 846 181 zł 76,3%
   - opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych 1 100 000 zł 0 zł 1 100 000 zł 842 581 zł 76,6%
   - opłata parkingowa 2 525 zł 0 zł 2 525 zł 1 800 zł 71,3%
   - opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką 6 000 zł 0 zł 6 000 zł 1 800 zł 30,0%
             
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 zł 0 zł 0 zł 120 zł 0,0%
   - różne wpływy (odsetki KMPSP) 0 zł 0 zł 0 zł 120 zł 0,0%
             
      18)      
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 827 905 zł 100 571 zł 928 476 zł 871 241 zł 93,8%
   - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 827 905 zł -22 857 zł 805 048 zł 747 813 zł 92,9%
   - dotacja z PFRON (rekompensata utraconych dochodów) 0 zł 123 428 zł 123 428 zł 123 428 zł 100,0%
             
      19)      
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 597 001 zł -974 184 zł 11 622 817 zł 11 622 817 zł 100,0%
   - część oświatowa subwencji ogólnej 10 115 756 zł -952 792 zł 9 162 964 zł 9 162 964 zł 100,0%
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej 762 997 zł -16 826 zł 746 171 zł 746 171 zł 100,0%
   - część drogowa subwencji ogólnej 1 718 248 zł -4 566 zł 1 713 682 zł 1 713 682 zł 100,0%
             
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 zł 0 zł 0 zł 4 813 zł 0,0%
   - wpływy z różnych dochodów i opłat (ZPOiŻ) 0 zł 0 zł 0 zł 4 813 zł 0,0%
             
853 OPIEKA SPOŁECZNA 24 240 zł 0 zł 24 240 zł 45 869 zł 189,2%
   - 2% prowizji z tytułu obsługi PFRON  18 180 zł 0 zł 18 180 zł 31 360 zł 172,5%
   - dochody MOPS 6 060 zł 0 zł 6 060 zł 14 509 zł 239,4%
             
  DOCHODY WŁASNE POWIATU 14 587 127 zł -861 069 zł 13 726 058 zł 13 463 651 zł 98,1%
             
  DOTACJE CELOWE          
             
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 084 zł 0 zł 18 084 zł 18 084 zł 100,0%
             
      20)      
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 178 535 zł 39 387 zł 217 922 zł 217 915 zł 100,0%
             
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 181 000 zł 0 zł 181 000 zł 180 991 zł 100,0%
      21)      
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 334 332 zł 24 000 zł 2 358 332 zł 2 358 322 zł 100,0%
      22)      
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 022 zł 20 664 zł 49 686 zł 49 516 zł 99,7%
      23)      
851 OCHRONA ZDROWIA 590 718 zł 133 810 zł 724 528 zł 724 528 zł 100,0%
      24)      
853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 398 625 zł 468 167 zł 3 866 792 zł 3 827 190 zł 99,0%
      25)      
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 090 zł 1 083 zł 4 173 zł 4 173 zł 100,0%
             
O G Ó Ł E M   DOTACJE CELOWE 6 733 406 zł 687 111 zł 7 420 517 zł 7 380 719 zł 99,5%
             
  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ          
      26)      
853 OPIEKA SPOŁECZNA 0 zł 3 750 zł 3 750 zł 3 750 zł 100,0%
             
O G Ó Ł E M  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 0 zł 3 750 zł 3 750 zł 3 750 zł 100,0%
             
O G Ó Ł E M   P O W I A T 21 320 533 zł -170 208 zł 21 150 325 zł 20 848 120 zł 98,6%
             
O G Ó Ł E M    D O C H O D Y 118 249 188 zł 5 947 743 zł 124 196 931 zł 124 744 063 zł 100,4%