Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr 318/2004
z dnia 29.04.2004 r.
WYKONANIE WYDATKÓW W 2003 ROKU
      PLAN WG ZMIANY OGÓŁEM OGÓŁEM % G M I N A P O W I A T
DZ. ROZDZ. TREŚĆ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ (6-4) PLAN PO ZMIANACH (9+11) WYKONANIE (10+12) WYK.          (7:6) PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
    ZADANIA WŁASNE                  
        1)              
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 704 zł 400 zł 1 104 zł 1 018 zł 92,2% 1 104 zł 1 018 zł    
                       
  01030 Izby rolnicze 704 zł 400 zł 1 104 zł 1 018 zł 92,2% 1 104 zł 1 018 zł    
    1. wydatki bieżące 704 zł 400 zł 1 104 zł 1 018 zł 92,2% 1 104 zł 1 018 zł    
                       
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 738 000 zł 49 439 zł 7 787 439 zł 7 761 005 zł 99,7% 6 146 335 zł 6 146 074 zł 1 641 104 zł 1 614 931 zł
        2)              
  60004 Lokalny transport zbiorowy 3 130 000 zł 83 000 zł 3 213 000 zł 3 212 857 zł 100,0% 3 213 000 zł 3 212 857 zł    
    1. wydatki bieżące 3 130 000 zł 83 000 zł 3 213 000 zł 3 212 857 zł 100,0% 3 213 000 zł 3 212 857 zł    
        3)              
  60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 746 000 zł -104 896 zł 1 641 104 zł 1 614 931 zł 98,4%     1 641 104 zł 1 614 931 zł
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 1 481 000 zł -203 196 zł 1 277 804 zł 1 276 814 zł 99,9%     1 277 804 zł 1 276 814 zł
    2. wydatki inwestycyjne 265 000 zł 98 300 zł 363 300 zł 338 117 zł 93,1%     363 300 zł 338 117 zł
        4)              
  60016 Drogi publiczne gminne 2 862 000 zł 71 335 zł 2 933 335 zł 2 933 217 zł 100,0% 2 933 335 zł 2 933 217 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 1 062 000 zł 61 024 zł 1 123 024 zł 1 122 960 zł 100,0% 1 123 024 zł 1 122 960 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 1 800 000 zł 10 311 zł 1 810 311 zł 1 810 257 zł 100,0% 1 810 311 zł 1 810 257 zł    
                       
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 21 868 140 zł -98 061 zł 21 770 079 zł 21 614 458 zł 99,3% 21 770 079 zł 21 614 458 zł    
        5)              
  70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 19 381 939 zł 98 000 zł 19 479 939 zł 19 432 606 zł 99,8% 19 479 939 zł 19 432 606 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 17 812 939 zł 1 588 000 zł 19 400 939 zł 19 361 212 zł 99,8% 19 400 939 zł 19 361 212 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 1 569 000 zł -1 490 000 zł 79 000 zł 71 394 zł 90,4% 79 000 zł 71 394 zł    
        6)              
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 445 000 zł 303 939 zł 1 748 939 zł 1 682 953 zł 96,2% 1 748 939 zł 1 682 953 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 205 000 zł 267 939 zł 472 939 zł 453 139 zł 95,8% 472 939 zł 453 139 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 1 240 000 zł 36 000 zł 1 276 000 zł 1 229 814 zł 96,4% 1 276 000 zł 1 229 814 zł    
        7)              
  70095 Pozostała działalność 1 041 201 zł -500 000 zł 541 201 zł 498 899 zł 92,2% 541 201 zł 498 899 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 141 201 zł 0 zł 141 201 zł 100 843 zł 71,4% 141 201 zł 100 843 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 900 000 zł -500 000 zł 400 000 zł 398 056 zł 99,5% 400 000 zł 398 056 zł    
                       
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 304 510 zł 32 545 zł 337 055 zł 288 893 zł 85,7% 302 235 zł 254 073 zł 34 820 zł 34 820 zł
        8)              
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 156 000 zł -24 000 zł 132 000 zł 98 171 zł 74,4% 132 000 zł 98 171 zł    
    1. wydatki bieżące 156 000 zł -24 000 zł 132 000 zł 98 171 zł 74,4% 132 000 zł 98 171 zł    
        9)              
  71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 0 zł 34 820 zł 34 820 zł 34 820 zł 100,0%     34 820 zł 34 820 zł
    1. wydatki bieżące   34 820 zł 34 820 zł 34 820 zł 100,0%     34 820 zł 34 820 zł
                       
  71035 Cmentarze 1 235 zł 0 zł 1 235 zł 1 235 zł 100,0% 1 235 zł 1 235 zł    
    1. wydatki bieżące 1 235 zł 0 zł 1 235 zł 1 235 zł 100,0% 1 235 zł 1 235 zł    
        10)              
  71095 Pozostała działalność 147 275 zł 21 725 zł 169 000 zł 154 667 zł 91,5% 169 000 zł 154 667 zł    
    1. wydatki bieżące 147 275 zł 21 725 zł 169 000 zł 154 667 zł 91,5% 169 000 zł 154 667 zł    
                       
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 096 900 zł 542 653 zł 14 639 553 zł 13 288 639 zł 90,8% 12 946 242 zł 11 741 845 zł 1 693 311 zł 1 546 794 zł
                       
  75020 Starostwa powiatowe 1 687 311 zł 0 zł 1 687 311 zł 1 545 150 zł 91,6%     1 687 311 zł 1 545 150 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 687 311 zł 0 zł 1 687 311 zł 1 545 150 zł 91,6%     1 687 311 zł 1 545 150 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 047 920 zł 0 zł 1 047 920 zł 1 047 920 zł 100,0%     1 047 920 zł 1 047 920 zł
        11)              
  75022 Rady miast 440 000 zł -30 000 zł 410 000 zł 357 151 zł 87,1% 410 000 zł 357 151 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 440 000 zł -45 000 zł 395 000 zł 342 528 zł 86,7% 395 000 zł 342 528 zł    
    2. wydatki inwestycyjne   15 000 zł 15 000 zł 14 623 zł 97,5% 15 000 zł 14 623 zł    
        12)              
  75023 Urzędy miast 10 544 089 zł 493 053 zł 11 037 142 zł 9 930 315 zł 90,0% 11 037 142 zł 9 930 315 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 9 344 089 zł 457 374 zł 9 801 463 zł 9 396 775 zł 95,9% 9 801 463 zł 9 396 775 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 7 196 480 zł -10 000 zł 7 186 480 zł 7 081 034 zł 98,5% 7 186 480 zł 7 081 034 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 1 200 000 zł 35 679 zł 1 235 679 zł 533 540 zł 43,2% 1 235 679 zł 533 540 zł    
                       
  75046 Komisje egzaminacyjne 6 000 zł 0 zł 6 000 zł 1 644 zł 27,4%     6 000 zł 1 644 zł
    1. wydatki bieżące 6 000 zł 0 zł 6 000 zł 1 644 zł 27,4%     6 000 zł 1 644 zł
        13)              
  75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 73 500 zł 6 600 zł 80 100 zł 71 140 zł 88,8% 80 100 zł 71 140 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 73 500 zł 6 600 zł 80 100 zł 71 140 zł 88,8% 80 100 zł 71 140 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 6 000 zł 0 zł 6 000 zł 4 403 zł 73,4% 6 000 zł 4 403 zł    
        14)              
  75095 Pozostała działalność 1 346 000 zł 73 000 zł 1 419 000 zł 1 383 239 zł 97,5% 1 419 000 zł 1 383 239 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 346 000 zł 73 000 zł 1 419 000 zł 1 383 239 zł 97,5% 1 419 000 zł 1 383 239 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 069 000 zł -20 500 zł 1 048 500 zł 1 031 133 zł 98,3% 1 048 500 zł 1 031 133 zł    
                       
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 658 915 zł 50 180 zł 709 095 zł 611 394 zł 86,2% 236 095 zł 191 178 zł 473 000 zł 420 216 zł
        15)              
  75405 Komendy powiatowe Policji 229 000 zł 44 000 zł 273 000 zł 220 216 zł 80,7%     273 000 zł 220 216 zł
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 197 000 zł 0 zł 197 000 zł 144 216 zł 73,2%     197 000 zł 144 216 zł
    a) dotacje 197 000 zł 0 zł 197 000 zł 144 216 zł 73,2%     197 000 zł 144 216 zł
    2. wydatki inwestycyjne 32 000 zł 44 000 zł 76 000 zł 76 000 zł 100,0%     76 000 zł 76 000 zł
                       
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200 000 zł 0 zł 200 000 zł 200 000 zł 100,0%     200 000 zł 200 000 zł
    1. wydatki bieżące 200 000 zł 0 zł 200 000 zł 200 000 zł 100,0%     200 000 zł 200 000 zł
        16)              
  75412 Ochotnicze straże pożarne 26 915 zł 4 500 zł 31 415 zł 30 167 zł 96,0% 31 415 zł 30 167 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 6 915 zł 24 500 zł 31 415 zł 30 167 zł 96,0% 31 415 zł 30 167 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 20 000 zł -20 000 zł 0 zł 0 zł 0,0%        
        17)              
  75414 Obrona cywilna 203 000 zł 1 680 zł 204 680 zł 161 011 zł 78,7% 204 680 zł 161 011 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 75 000 zł 1 680 zł 76 680 zł 59 285 zł 77,3% 76 680 zł 59 285 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 128 000 zł 0 zł 128 000 zł 101 726 zł 79,5% 128 000 zł 101 726 zł    
        18)              
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 972 585 zł -200 000 zł 772 585 zł 744 862 zł 96,4% 772 585 zł 744 862 zł    
                       
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 972 585 zł -200 000 zł 772 585 zł 744 862 zł 96,4% 772 585 zł 744 862 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 972 585 zł -200 000 zł 772 585 zł 744 862 zł 96,4% 772 585 zł 744 862 zł    
    a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 972 585 zł -200 000 zł 772 585 zł 744 862 zł 96,4% 772 585 zł 744 862 zł    
        19)              
758   RÓŻNE ROZLICZENIA 1 676 593 zł -1 676 593 zł 0 zł 0 zł 0,0% 0 zł 0 zł    
                       
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 676 593 zł -1 676 593 zł 0 zł 0 zł 0,0%        
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 1 348 593 zł -1 348 593 zł 0 zł 0 zł 0,0%        
    2. wydatki inwestycyjne 328 000 zł -328 000 zł 0 zł 0 zł 0,0%        
                       
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 787 139 zł 2 364 864 zł 37 152 003 zł 36 980 879 zł 99,5% 25 938 239 zł 25 814 004 zł 11 213 764 zł 11 166 875 zł
        20)              
  80101 Szkoły podstawowe 15 148 728 zł 519 200 zł 15 667 928 zł 15 596 350 zł 99,5% 15 667 928 zł 15 596 350 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 15 128 728 zł 519 200 zł 15 647 928 zł 15 576 578 zł 99,5% 15 647 928 zł 15 576 578 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 11 346 132 zł 907 971 zł 12 254 103 zł 12 254 094 zł 100,0% 12 254 103 zł 12 254 094 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 20 000 zł 0 zł 20 000 zł 19 772 zł 98,9% 20 000 zł 19 772 zł    
        21)              
  80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 372 293 zł -18 231 zł 1 354 062 zł 1 346 543 zł 99,4%     1 354 062 zł 1 346 543 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 372 293 zł -18 231 zł 1 354 062 zł 1 346 543 zł 99,4%     1 354 062 zł 1 346 543 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 181 710 zł 7 575 zł 1 189 285 zł 1 188 492 zł 99,9%     1 189 285 zł 1 188 492 zł
        22)              
  80104 Przedszkola 73 852 zł 501 zł 74 353 zł 73 390 zł 98,7% 74 353 zł 73 390 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 73 852 zł 501 zł 74 353 zł 73 390 zł 98,7% 74 353 zł 73 390 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 69 730 zł 501 zł 70 231 zł 69 268 zł 98,6% 70 231 zł 69 268 zł    
        23)              
  80110 Gimnazja 8 083 563 zł 973 622 zł 9 057 185 zł 9 034 385 zł 99,7% 9 057 185 zł 9 034 385 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 8 083 563 zł 973 622 zł 9 057 185 zł 9 034 385 zł 99,7% 9 057 185 zł 9 034 385 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 6 945 824 zł 672 097 zł 7 617 921 zł 7 617 871 zł 100,0% 7 617 921 zł 7 617 871 zł    
    b) dotacje 202 119 zł -62 703 zł 139 416 zł 139 416 zł 100,0% 139 416 zł 139 416 zł    
        24)              
  80111 Gimnazja specjalne 647 660 zł 39 100 zł 686 760 zł 682 871 zł 99,4%     686 760 zł 682 871 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 647 660 zł 39 100 zł 686 760 zł 682 871 zł 99,4%     686 760 zł 682 871 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 623 250 zł 28 283 zł 651 533 zł 651 503 zł 100,0%     651 533 zł 651 503 zł
                       
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 99 450 zł 0 zł 99 450 zł 81 937 zł 82,4% 99 450 zł 81 937 zł    
    1. wydatki bieżące 99 450 zł 0 zł 99 450 zł 81 937 zł 82,4% 99 450 zł 81 937 zł    
                       
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 486 331 zł 0 zł 486 331 zł 484 219 zł 99,6% 486 331 zł 484 219 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 486 331 zł 0 zł 486 331 zł 484 219 zł 99,6% 486 331 zł 484 219 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 476 581 zł 0 zł 476 581 zł 474 469 zł 99,6% 476 581 zł 474 469 zł    
        25)              
  80120 Licea ogólnokształcące 3 557 261 zł -100 392 zł 3 456 869 zł 3 439 566 zł 99,5%     3 456 869 zł 3 439 566 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 3 557 261 zł -100 392 zł 3 456 869 zł 3 439 566 zł 99,5%     3 456 869 zł 3 439 566 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 2 989 386 zł -210 079 zł 2 779 307 zł 2 778 810 zł 100,0%     2 779 307 zł 2 778 810 zł
    b) dotacje 242 997 zł -17 043 zł 225 954 zł 225 950 zł 100,0%     225 954 zł 225 950 zł
        26)              
  80123 Licea profilowane 955 641 zł -10 123 zł 945 518 zł 944 747 zł 99,9%     945 518 zł 944 747 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 955 641 zł -10 123 zł 945 518 zł 944 747 zł 99,9%     945 518 zł 944 747 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 914 702 zł -8 000 zł 906 702 zł 905 931 zł 99,9%     906 702 zł 905 931 zł
        27)              
  80130 Szkoły zawodowe 3 595 452 zł 870 377 zł 4 465 829 zł 4 448 608 zł 99,6%     4 465 829 zł 4 448 608 zł
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 3 595 452 zł 570 377 zł 4 165 829 zł 4 148 608 zł 99,6%     4 165 829 zł 4 148 608 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 2 915 880 zł 562 395 zł 3 478 275 zł 3 477 609 zł 100,0%     3 478 275 zł 3 477 609 zł
    2. wydatki inwestycyjne 0 zł 300 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 100,0%     300 000 zł 300 000 zł
        28)              
  80134 Szkoły zawodowe specjalne 170 777 zł 6 409 zł 177 186 zł 177 000 zł 99,9%     177 186 zł 177 000 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 170 777 zł 6 409 zł 177 186 zł 177 000 zł 99,9%     177 186 zł 177 000 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 169 408 zł 2 391 zł 171 799 zł 171 613 zł 99,9%     171 799 zł 171 613 zł
                       
        29)              
  80195 Pozostała działalność 468 591 zł 84 401 zł 552 992 zł 543 723 zł 98,3% 552 992 zł 543 723 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 445 591 zł 84 401 zł 529 992 zł 520 723 zł 98,3% 529 992 zł 520 723 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 256 649 zł -1 700 zł 254 949 zł 250 827 zł 98,4% 254 949 zł 250 827 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 23 000 zł 0 zł 23 000 zł 23 000 zł 100,0% 23 000 zł 23 000 zł    
                       
  80197 Gospodarstwa pomocnicze 127 540 zł 0 zł 127 540 zł 127 540 zł 100,0%     127 540 zł 127 540 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 127 540 zł 0 zł 127 540 zł 127 540 zł 100,0%     127 540 zł 127 540 zł
    a) dotacje 127 540 zł 0 zł 127 540 zł 127 540 zł 100,0%     127 540 zł 127 540 zł
                       
851   OCHRONA ZDROWIA 5 232 297 zł 1 327 000 zł 6 559 297 zł 5 978 646 zł 91,1% 517 297 zł 487 697 zł 6 042 000 zł 5 490 949 zł
        30)              
  85111 Szpitale ogólne 3 500 000 zł 1 824 131 zł 5 324 131 zł 4 957 198 zł 93,1%     5 324 131 zł 4 957 198 zł
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 0 zł 1 804 131 zł 1 804 131 zł 1 804 131 zł 100,0%     1 804 131 zł 1 804 131 zł
    2. wydatki inwestycyjne 3 500 000 zł 20 000 zł 3 520 000 zł 3 153 067 zł 89,6%     3 520 000 zł 3 153 067 zł
        31)              
  85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 90 000 zł 627 869 zł 717 869 zł 533 751 zł 74,4%     717 869 zł 533 751 zł
    1. wydatki inwestycyjne 90 000 zł 627 869 zł 717 869 zł 533 751 zł 74,4%     717 869 zł 533 751 zł
        32)              
  85149 Programy polityki zdrowotnej 69 297 zł -30 000 zł 39 297 zł 21 074 zł 53,6% 39 297 zł 21 074 zł    
    1. wydatki bieżące 69 297 zł -30 000 zł 39 297 zł 21 074 zł 53,6% 39 297 zł 21 074 zł    
        33)              
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 420 000 zł 5 000 zł 425 000 zł 413 638 zł 97,3% 425 000 zł 413 638 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 420 000 zł 5 000 zł 425 000 zł 413 638 zł 97,3% 425 000 zł 413 638 zł    
    a) dotacje 216 600 zł 0 zł 216 600 zł 208 125 zł 96,1% 216 600 zł 208 125 zł    
        34)              
  85195 Pozostała działalność 1 153 000 zł -1 100 000 zł 53 000 zł 52 985 zł 100,0% 53 000 zł 52 985 zł    
    1. wydatki bieżące 1 153 000 zł -1 100 000 zł 53 000 zł 52 985 zł 100,0% 53 000 zł 52 985 zł    
                       
853   OPIEKA SPOŁECZNA 12 196 411 zł -775 219 zł 11 421 192 zł 10 991 484 zł 96,2% 10 854 100 zł 10 436 128 zł 567 092 zł 555 356 zł
        35)              
  85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 60 000 zł -46 485 zł 13 515 zł 13 515 zł 100,0%     13 515 zł 13 515 zł
    1. wydatki bieżące 60 000 zł -46 485 zł 13 515 zł 13 515 zł 100,0%     13 515 zł 13 515 zł
        36)              
  85303 Ośrodki wsparcia 402 858 zł -30 400 zł 372 458 zł 360 454 zł 96,8% 372 458 zł 360 454 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 402 858 zł -30 400 zł 372 458 zł 360 454 zł 96,8% 372 458 zł 360 454 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 188 758 zł -19 962 zł 168 796 zł 167 399 zł 99,2% 168 796 zł 167 399 zł    
        37)              
  85304 Rodziny zastępcze 67 000 zł -22 723 zł 44 277 zł 43 633 zł 98,5%     44 277 zł 43 633 zł
    1. wydatki bieżące 67 000 zł -22 723 zł 44 277 zł 43 633 zł 98,5%     44 277 zł 43 633 zł
        38)              
  85305 Żłobki 632 299 zł 6 000 zł 638 299 zł 547 538 zł 85,8% 638 299 zł 547 538 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 632 299 zł 6 000 zł 638 299 zł 547 538 zł 85,8% 638 299 zł 547 538 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 566 599 zł -5 000 zł 561 599 zł 472 559 zł 84,1% 561 599 zł 472 559 zł    
        39)              
  85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 563 000 zł 191 151 zł 1 754 151 zł 1 752 730 zł 99,9% 1 754 151 zł 1 752 730 zł    
    1. wydatki bieżące 1 563 000 zł 191 151 zł 1 754 151 zł 1 752 730 zł 99,9% 1 754 151 zł 1 752 730 zł    
        40)              
  85315 Dodatki mieszkaniowe 6 614 000 zł -1 035 064 zł 5 578 936 zł 5 293 331 zł 94,9% 5 578 936 zł 5 293 331 zł    
    1. wydatki bieżące 6 614 000 zł -1 035 064 zł 5 578 936 zł 5 293 331 zł 94,9% 5 578 936 zł 5 293 331 zł    
        41)              
  85319 Ośrodki pomocy społecznej 1 808 154 zł 46 777 zł 1 854 931 zł 1 831 711 zł 98,7% 1 854 931 zł 1 831 711 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 788 154 zł 46 777 zł 1 834 931 zł 1 811 711 zł 98,7% 1 834 931 zł 1 811 711 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 338 154 zł -28 937 zł 1 309 217 zł 1 307 527 zł 99,9% 1 309 217 zł 1 307 527 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 20 000 zł 0 zł 20 000 zł 20 000 zł 100,0% 20 000 zł 20 000 zł    
        42)              
  85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 252 000 zł 20 558 zł 272 558 zł 271 444 zł 99,6% 272 558 zł 271 444 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 252 000 zł 13 958 zł 265 958 zł 264 934 zł 99,6% 265 958 zł 264 934 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 180 000 zł 13 958 zł 193 958 zł 192 977 zł 99,5% 193 958 zł 192 977 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 0 zł 6 600 zł 6 600 zł 6 510 zł 98,6% 6 600 zł 6 510 zł    
        43)              
  85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 25 900 zł -12 800 zł 13 100 zł 13 074 zł 99,8%     13 100 zł 13 074 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 25 900 zł -12 800 zł 13 100 zł 13 074 zł 99,8%     13 100 zł 13 074 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 25 000 zł -11 900 zł 13 100 zł 13 074 zł 99,8%     13 100 zł 13 074 zł
        44)              
  85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 245 000 zł -33 215 zł 211 785 zł 211 570 zł 99,9% 211 785 zł 211 570 zł    
    1. wydatki bieżące 245 000 zł -33 215 zł 211 785 zł 211 570 zł 99,9% 211 785 zł 211 570 zł    
        45)              
  85333 Powiatowe urzędy pracy 352 200 zł 128 000 zł 480 200 zł 469 134 zł 97,7%     480 200 zł 469 134 zł
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 337 200 zł 128 000 zł 465 200 zł 454 640 zł 97,7%     465 200 zł 454 640 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 203 200 zł 144 578 zł 347 778 zł 345 151 zł 99,2%     347 778 zł 345 151 zł
    2. wydatki inwestycyjne 15 000 zł 0 zł 15 000 zł 14 494 zł 96,6%     15 000 zł 14 494 zł
        46)              
  85395 Pozostała działalność 174 000 zł 12 982 zł 186 982 zł 183 350 zł 98,1% 170 982 zł 167 350 zł 16 000 zł 16 000 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 174 000 zł 12 982 zł 186 982 zł 183 350 zł 98,1% 170 982 zł 167 350 zł 16 000 zł 16 000 zł
    a) dotacje 153 000 zł 2 000 zł 155 000 zł 155 000 zł 100,0% 155 000 zł 155 000 zł    
                       
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 667 265 zł 122 138 zł 9 789 403 zł 9 727 396 zł 99,4% 8 712 322 zł 8 664 626 zł 1 077 081 zł 1 062 770 zł
        47)              
  85401 Świetlice szkolne 1 644 521 zł 29 767 zł 1 674 288 zł 1 674 188 zł 100,0% 1 674 288 zł 1 674 188 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 644 521 zł 29 767 zł 1 674 288 zł 1 674 188 zł 100,0% 1 674 288 zł 1 674 188 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 531 400 zł 21 491 zł 1 552 891 zł 1 552 891 zł 100,0% 1 552 891 zł 1 552 891 zł    
        48)              
  85404 Przedszkola 6 802 872 zł 88 515 zł 6 891 387 zł 6 843 907 zł 99,3% 6 891 387 zł 6 843 907 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 6 802 872 zł 88 515 zł 6 891 387 zł 6 843 907 zł 99,3% 6 891 387 zł 6 843 907 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 5 672 910 zł -20 000 zł 5 652 910 zł 5 652 384 zł 100,0% 5 652 910 zł 5 652 384 zł    
    b) dotacje 94 500 zł 0 zł 94 500 zł 94 500 zł 100,0% 94 500 zł 94 500 zł    
        49)              
  85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 546 498 zł 10 911 zł 557 409 zł 554 122 zł 99,4%     557 409 zł 554 122 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 546 498 zł 10 911 zł 557 409 zł 554 122 zł 99,4%     557 409 zł 554 122 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 457 621 zł 10 686 zł 468 307 zł 467 887 zł 99,9%     468 307 zł 467 887 zł
        50)              
  85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 532 774 zł -13 102 zł 519 672 zł 508 648 zł 97,9%     519 672 zł 508 648 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 532 774 zł -13 102 zł 519 672 zł 508 648 zł 97,9%     519 672 zł 508 648 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 387 756 zł 7 186 zł 394 942 zł 394 798 zł 100,0%     394 942 zł 394 798 zł
        51)              
  85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 140 600 zł 6 047 zł 146 647 zł 146 531 zł 99,9% 146 647 zł 146 531 zł    
    1. wydatki bieżące 140 600 zł 6 047 zł 146 647 zł 146 531 zł 99,9% 146 647 zł 146 531 zł    
                       
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 333 768 zł -1 835 716 zł 4 498 052 zł 4 291 269 zł 95,4% 4 497 052 zł 4 291 269 zł 1 000 zł 0 zł
        52)              
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 360 100 zł -1 960 294 zł 1 399 806 zł 1 396 754 zł 99,8% 1 399 806 zł 1 396 754 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 101 600 zł 0 zł 101 600 zł 98 904 zł 97,3% 101 600 zł 98 904 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 3 258 500 zł -1 960 294 zł 1 298 206 zł 1 297 850 zł 100,0% 1 298 206 zł 1 297 850 zł    
        53)              
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 025 894 zł -56 050 zł 969 844 zł 865 308 zł 89,2% 969 844 zł 865 308 zł    
    1. wydatki bieżące 1 025 894 zł -56 050 zł 969 844 zł 865 308 zł 89,2% 969 844 zł 865 308 zł    
        54)              
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 511 000 zł 61 470 zł 572 470 zł 571 653 zł 99,9% 572 470 zł 571 653 zł    
    1. wydatki bieżące 511 000 zł 61 470 zł 572 470 zł 571 653 zł 99,9% 572 470 zł 571 653 zł    
                       
  90013 Schroniska dla zwierząt 5 513 zł 0 zł 5 513 zł 5 510 zł 99,9% 5 513 zł 5 510 zł    
    1. wydatki bieżące 5 513 zł 0 zł 5 513 zł 5 510 zł 99,9% 5 513 zł 5 510 zł    
                       
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 207 000 zł 0 zł 1 207 000 zł 1 152 031 zł 95,4% 1 207 000 zł 1 152 031 zł    
    1. wydatki bieżące 1 207 000 zł 0 zł 1 207 000 zł 1 152 031 zł 95,4% 1 207 000 zł 1 152 031 zł    
        55)              
  90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych 0 zł 122 818 zł 122 818 zł 102 597 zł 83,5% 122 818 zł 102 597 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące 0 zł 22 818 zł 22 818 zł 2 597 zł 11,4% 22 818 zł 2 597 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 0 zł 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 100,0% 100 000 zł 100 000 zł    
        56)              
  90095 Pozostała działalność 224 261 zł -3 660 zł 220 601 zł 197 416 zł 89,5% 219 601 zł 197 416 zł 1 000 zł 0 zł
    1. wydatki bieżące 224 261 zł -3 660 zł 220 601 zł 197 416 zł 89,5% 219 601 zł 197 416 zł 1 000 zł  
                       
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 321 554 zł 10 100 zł 3 331 654 zł 3 322 035 zł 99,7% 3 331 654 zł 3 322 035 zł    
        57)              
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 439 820 zł 8 000 zł 447 820 zł 445 745 zł 99,5% 447 820 zł 445 745 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 439 820 zł 8 000 zł 447 820 zł 445 745 zł 99,5% 447 820 zł 445 745 zł    
    a) dotacje 70 000 zł 0 zł 70 000 zł 69 500 zł 99,3% 70 000 zł 69 500 zł    
                       
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 075 234 zł 0 zł 1 075 234 zł 1 072 925 zł 99,8% 1 075 234 zł 1 072 925 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 075 234 zł 0 zł 1 075 234 zł 1 072 925 zł 99,8% 1 075 234 zł 1 072 925 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 598 534 zł -2 035 zł 596 499 zł 595 071 zł 99,8% 596 499 zł 595 071 zł    
                       
  92116 Biblioteki 1 466 500 zł 0 zł 1 466 500 zł 1 461 375 zł 99,7% 1 466 500 zł 1 461 375 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 466 500 zł 0 zł 1 466 500 zł 1 461 375 zł 99,7% 1 466 500 zł 1 461 375 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 006 000 zł -3 560 zł 1 002 440 zł 1 002 197 zł 100,0% 1 002 440 zł 1 002 197 zł    
                       
  92118 Muzea 340 000 zł 0 zł 340 000 zł 339 890 zł 100,0% 340 000 zł 339 890 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 340 000 zł 0 zł 340 000 zł 339 890 zł 100,0% 340 000 zł 339 890 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 176 000 zł 0 zł 176 000 zł 175 913 zł 100,0% 176 000 zł 175 913 zł    
        58)              
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków 0 zł 2 100 zł 2 100 zł 2 100 zł 100,0% 2 100 zł 2 100 zł    
    1. wydatki bieżące   2 100 zł 2 100 zł 2 100 zł 100,0% 2 100 zł 2 100 zł    
                       
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 574 080 zł 4 775 852 zł 10 349 932 zł 9 179 611 zł 88,7% 10 349 932 zł 9 179 611 zł    
        59)              
  92601 Obiekty sportowe 4 601 400 zł 4 587 808 zł 9 189 208 zł 8 050 088 zł 87,6% 9 189 208 zł 8 050 088 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 501 400 zł 40 235 zł 1 541 635 zł 1 507 394 zł 97,8% 1 541 635 zł 1 507 394 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 477 400 zł 77 542 zł 554 942 zł 531 753 zł 95,8% 554 942 zł 531 753 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 3 100 000 zł 4 547 573 zł 7 647 573 zł 6 542 694 zł 85,6% 7 647 573 zł 6 542 694 zł    
        60)              
  92604 Instytucje kultury fizycznej 394 500 zł 207 500 zł 602 000 zł 574 810 zł 95,5% 602 000 zł 574 810 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 394 500 zł 199 082 zł 593 582 zł 566 392 zł 95,4% 593 582 zł 566 392 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 196 500 zł 14 340 zł 210 840 zł 210 655 zł 99,9% 210 840 zł 210 655 zł    
    2. wydatki inwestycyjne   8 418 zł 8 418 zł 8 418 zł 100,0% 8 418 zł 8 418 zł    
        61)              
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 578 180 zł -19 456 zł 558 724 zł 554 713 zł 99,3% 558 724 zł 554 713 zł    
    1. wydatki bieżące, w tym: 578 180 zł -19 456 zł 558 724 zł 554 713 zł 99,3% 558 724 zł 554 713 zł    
    a) dotacje 340 000 zł -19 456 zł 320 544 zł 320 454 zł 100,0% 320 544 zł 320 454 zł    
                       
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 124 428 861 zł 4 689 582 zł 129 118 443 zł 124 781 589 zł 96,6% 106 375 271 zł 102 888 878 zł 22 743 172 zł 21 892 711 zł
                       
    ZADANIA ZLECONE                  
                       
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 084 zł 0 zł 18 084 zł 18 084 zł 100,0%     18 084 zł 18 084 zł
                       
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 084 zł 0 zł 18 084 zł 18 084 zł 100,0%     18 084 zł 18 084 zł
    1. wydatki bieżące 18 084 zł 0 zł 18 084 zł 18 084 zł 100,0%     18 084 zł 18 084 zł
        62)              
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 178 535 zł 39 387 zł 217 922 zł 217 915 zł 100,0%     217 922 zł 217 915 zł
                       
  71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 19 065 zł 0 zł 19 065 zł 19 065 zł 100,0%     19 065 zł 19 065 zł
    1. wydatki bieżące 19 065 zł 0 zł 19 065 zł 19 065 zł 100,0%     19 065 zł 19 065 zł
                       
  71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 48 719 zł 20 000 zł 68 719 zł 68 719 zł 100,0%     68 719 zł 68 719 zł
    1. wydatki bieżące 48 719 zł 20 000 zł 68 719 zł 68 719 zł 100,0%     68 719 zł 68 719 zł
                       
  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 751 zł 0 zł 9 751 zł 9 751 zł 100,0%     9 751 zł 9 751 zł
    1. wydatki bieżące 9 751 zł 0 zł 9 751 zł 9 751 zł 100,0%     9 751 zł 9 751 zł
                       
  71015 Nadzór budowlany 101 000 zł 19 387 zł 120 387 zł 120 380 zł 100,0%     120 387 zł 120 380 zł
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 101 000 zł 15 387 zł 116 387 zł 116 381 zł 100,0%     116 387 zł 116 381 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 94 310 zł -6 300 zł 88 010 zł 88 008 zł 100,0%     88 010 zł 88 008 zł
    2. wydatki inwestycyjne   4 000 zł 4 000 zł 3 999 zł 100,0%     4 000 zł 3 999 zł
        63)              
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 397 074 zł 25 638 zł 422 712 zł 422 702 zł 100,0% 241 712 zł 241 711 zł 181 000 zł 180 991 zł
                       
  75011 Urzędy wojewódzkie 374 074 zł 25 638 zł 399 712 zł 399 711 zł 100,0% 241 712 zł 241 711 zł 158 000 zł 158 000 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 374 074 zł 25 638 zł 399 712 zł 399 711 zł 100,0% 241 712 zł 241 711 zł 158 000 zł 158 000 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 369 074 zł 3 388 zł 372 462 zł 372 462 zł 100,0% 214 462 zł 214 462 zł 158 000 zł 158 000 zł
                       
  75045 Komisje poborowe 23 000 zł 0 zł 23 000 zł 22 991 zł 100,0%     23 000 zł 22 991 zł
    1. wydatki bieżące 23 000 zł 0 zł 23 000 zł 22 991 zł 100,0%     23 000 zł 22 991 zł
        64)              
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10 830 zł 129 636 zł 140 466 zł 140 409 zł 100,0% 140 466 zł 140 409 zł    
                       
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 830 zł 0 zł 10 830 zł 10 773 zł 99,5% 10 830 zł 10 773 zł    
    1. wydatki bieżące 10 830 zł 0 zł 10 830 zł 10 773 zł 99,5% 10 830 zł 10 773 zł    
                       
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0 zł 129 636 zł 129 636 zł 129 636 zł 100,0% 129 636 zł 129 636 zł    
    1. wydatki bieżące   129 636 zł 129 636 zł 129 636 zł 100,0% 129 636 zł 129 636 zł    
        65)              
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 334 332 zł 24 000 zł 2 358 332 zł 2 358 322 zł 100,0%     2 358 332 zł 2 358 322 zł
                       
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 302 000 zł 24 000 zł 2 326 000 zł 2 325 990 zł 100,0%     2 326 000 zł 2 325 990 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 2 302 000 zł 24 000 zł 2 326 000 zł 2 325 990 zł 100,0%     2 326 000 zł 2 325 990 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 606 424 zł -15 362 zł 1 591 062 zł 1 591 057 zł 100,0%     1 591 062 zł 1 591 057 zł
                       
  75414 Obrona cywilna 32 332 zł 0 zł 32 332 zł 32 332 zł 100,0%     32 332 zł 32 332 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 32 332 zł 0 zł 32 332 zł 32 332 zł 100,0%     32 332 zł 32 332 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 28 332 zł 0 zł 28 332 zł 28 332 zł 100,0%     28 332 zł 28 332 zł
        66)              
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 119 119 zł 80 508 zł 199 627 zł 199 457 zł 99,9% 149 941 zł 149 941 zł 49 686 zł 49 516 zł
                       
  80101 Szkoły podstawowe 0 zł 17 951 zł 17 951 zł 17 951 zł 100,0% 17 951 zł 17 951 zł    
    1. wydatki bieżące   17 951 zł 17 951 zł 17 951 zł 100,0% 17 951 zł 17 951 zł    
                       
  80130 Szkoły zawodowe 0 zł 7 959 zł 7 959 zł 7 789 zł 97,9%     7 959 zł 7 789 zł
    1. wydatki bieżące, w tym:   7 959 zł 7 959 zł 7 789 zł 97,9%     7 959 zł 7 789 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi   7 959 zł 7 959 zł 7 789 zł 97,9%     7 959 zł 7 789 zł
                       
  80195 Pozostała działalność 119 119 zł 54 598 zł 173 717 zł 173 717 zł 100,0% 131 990 zł 131 990 zł 41 727 zł 41 727 zł
    1. wydatki bieżące 119 119 zł 54 598 zł 173 717 zł 173 717 zł 100,0% 131 990 zł 131 990 zł 41 727 zł 41 727 zł
        67)              
851   OCHRONA ZDROWIA 590 718 zł 374 569 zł 965 287 zł 881 076 zł 91,3% 240 759 zł 156 548 zł 724 528 zł 724 528 zł
                       
  85111 Szpitale ogólne 0 zł 153 759 zł 153 759 zł 148 679 zł 96,7% 153 759 zł 148 679 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym:   43 759 zł 43 759 zł 43 759 zł 100,0% 43 759 zł 43 759 zł    
    a) dotacje   43 759 zł 43 759 zł 43 759 zł 100,0% 43 759 zł 43 759 zł    
    2. wydatki inwestycyjne   110 000 zł 110 000 zł 104 920 zł 95,4% 110 000 zł 104 920 zł    
                       
  85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjni-opiekuńcze 0 zł 87 000 zł 87 000 zł 7 869 zł 9,0% 87 000 zł 7 869 zł    
    1. wydatki inwestycyjne   87 000 zł 87 000 zł 7 869 zł 9,0% 87 000 zł 7 869 zł    
                       
  85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 590 718 zł 133 810 zł 724 528 zł 724 528 zł 100,0%     724 528 zł 724 528 zł
    1. wydatki bieżące 590 718 zł 133 810 zł 724 528 zł 724 528 zł 100,0%     724 528 zł 724 528 zł
        68)              
853   OPIEKA SPOŁECZNA 7 363 758 zł 3 165 276 zł 10 529 034 zł 10 487 392 zł 99,6% 6 662 242 zł 6 660 202 zł 3 866 792 zł 3 827 190 zł
                       
  85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 299 zł 40 097 zł 99 396 zł 91 388 zł 91,9%     99 396 zł 91 388 zł
    1. wydatki bieżące 59 299 zł 40 097 zł 99 396 zł 91 388 zł 91,9%     99 396 zł 91 388 zł
                       
  85302 Domy pomocy społecznej 1 995 528 zł 0 zł 1 995 528 zł 1 995 528 zł 100,0%     1 995 528 zł 1 995 528 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 995 528 zł 0 zł 1 995 528 zł 1 995 528 zł 100,0%     1 995 528 zł 1 995 528 zł
    a) dotacje 1 995 528 zł 0 zł 1 995 528 zł 1 995 528 zł 100,0%     1 995 528 zł 1 995 528 zł
                       
  85304 Rodziny zastępcze 814 622 zł 388 511 zł 1 203 133 zł 1 172 461 zł 97,5%     1 203 133 zł 1 172 461 zł
    1. wydatki bieżące 814 622 zł 388 511 zł 1 203 133 zł 1 172 461 zł 97,5%     1 203 133 zł 1 172 461 zł
                       
  85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 58 677 zł 54 855 zł 113 532 zł 113 268 zł 99,8% 113 532 zł 113 268 zł    
    1. wydatki bieżące 58 677 zł 54 855 zł 113 532 zł 113 268 zł 99,8% 113 532 zł 113 268 zł    
                       
  85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 878 586 zł 321 883 zł 3 200 469 zł 3 199 925 zł 100,0% 3 200 469 zł 3 199 925 zł    
    1. wydatki bieżące 2 878 586 zł 321 883 zł 3 200 469 zł 3 199 925 zł 100,0% 3 200 469 zł 3 199 925 zł    
                       
  85315 Dodatki mieszkaniowe 0 zł 2 195 180 zł 2 195 180 zł 2 195 180 zł 100,0% 2 195 180 zł 2 195 180 zł    
    1. wydatki bieżące   2 195 180 zł 2 195 180 zł 2 195 180 zł 100,0% 2 195 180 zł 2 195 180 zł    
                       
  85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 237 022 zł -7 033 zł 229 989 zł 229 276 zł 99,7% 213 989 zł 213 616 zł 16 000 zł 15 660 zł
    1. wydatki bieżące 237 022 zł -7 033 zł 229 989 zł 229 276 zł 99,7% 213 989 zł 213 616 zł 16 000 zł 15 660 zł
                       
  85319 Ośrodki pomocy społecznej 775 426 zł 0 zł 775 426 zł 775 426 zł 100,0% 775 426 zł 775 426 zł    
    z tego:                  
    1. wydatki bieżące, w tym: 760 426 zł 0 zł 760 426 zł 760 426 zł 100,0% 760 426 zł 760 426 zł    
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 705 270 zł 0 zł 705 270 zł 705 270 zł 100,0% 705 270 zł 705 270 zł    
    2. wydatki inwestycyjne 15 000 zł 0 zł 15 000 zł 15 000 zł 100,0% 15 000 zł 15 000 zł    
                       
  85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 34 500 zł 4 500 zł 39 000 zł 38 418 zł 98,5%     39 000 zł 38 418 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 34 500 zł 4 500 zł 39 000 zł 38 418 zł 98,5%     39 000 zł 38 418 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 7 769 zł 2 630 zł 10 399 zł 10 399 zł 100,0%     10 399 zł 10 399 zł
                       
  85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 422 zł -9 280 zł 26 142 zł 25 283 zł 96,7% 26 142 zł 25 283 zł    
    1. wydatki bieżące 35 422 zł -9 280 zł 26 142 zł 25 283 zł 96,7% 26 142 zł 25 283 zł    
                       
  85333 Powiatowe urzędy pracy 474 676 zł 29 073 zł 503 749 zł 503 749 zł 100,0%     503 749 zł 503 749 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 474 676 zł 29 073 zł 503 749 zł 503 749 zł 100,0%     503 749 zł 503 749 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 298 901 zł 700 zł 299 601 zł 299 601 zł 100,0%     299 601 zł 299 601 zł
                       
  85334 Pomoc dla repatriantów 0 zł 26 825 zł 26 825 zł 26 825 zł 100,0% 16 839 zł 16 839 zł 9 986 zł 9 986 zł
    1. wydatki bieżące, w tym:   26 825 zł 26 825 zł 26 825 zł 100,0% 16 839 zł 16 839 zł 9 986 zł 9 986 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi   1 517 zł 1 517 zł 1 517 zł 100,0% 1 517 zł 1 517 zł    
                       
  85395 Pozostała działalność 0 zł 120 665 zł 120 665 zł 120 665 zł 100,0% 120 665 zł 120 665 zł    
    1. wydatki bieżące   120 665 zł 120 665 zł 120 665 zł 100,0% 120 665 zł 120 665 zł    
        69)              
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 450 zł 5 414 zł 20 864 zł 20 864 zł 100,0% 16 691 zł 16 691 zł 4 173 zł 4 173 zł
                       
  85495 Pozostała działalność 15 450 zł 5 414 zł 20 864 zł 20 864 zł 100,0% 16 691 zł 16 691 zł 4 173 zł 4 173 zł
    1. wydatki bieżące 15 450 zł 5 414 zł 20 864 zł 20 864 zł 100,0% 16 691 zł 16 691 zł 4 173 zł 4 173 zł
        70)              
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 396 000 zł 152 160 zł 548 160 zł 548 160 zł 100,0% 548 160 zł 548 160 zł    
                       
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 396 000 zł 152 160 zł 548 160 zł 548 160 zł 100,0% 548 160 zł 548 160 zł    
    1. wydatki bieżące 396 000 zł 152 160 zł 548 160 zł 548 160 zł 100,0% 548 160 zł 548 160 zł    
                       
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 11 423 900 zł 3 996 588 zł 15 420 488 zł 15 294 381 zł 99,2% 7 999 971 zł 7 913 662 zł 7 420 517 zł 7 380 719 zł
                       
    ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ                  
                       
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000 zł 0 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0% 1 000 zł 1 000 zł    
                       
  71035 Cmentarze 1 000 zł 0 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0% 1 000 zł 1 000 zł    
    1. wydatki bieżące 1 000 zł 0 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0% 1 000 zł 1 000 zł    
                       
        71)              
853   OPIEKA SPOŁECZNA 0 zł 33 750 zł 33 750 zł 33 750 zł 100,0% 30 000 zł 30 000 zł 3 750 zł 3 750 zł
                       
  85395 Pozostała działalność   33 750 zł 33 750 zł 33 750 zł 100,0% 30 000 zł 30 000 zł 3 750 zł 3 750 zł
    1. wydatki bieżące   33 750 zł 33 750 zł 33 750 zł 100,0% 30 000 zł 30 000 zł 3 750 zł 3 750 zł
                       
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 1 000 zł 33 750 zł 34 750 zł 34 750 zł 100,0% 31 000 zł 31 000 zł 3 750 zł 3 750 zł
                       
                       
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA 135 853 761 zł 8 719 920 zł 144 573 681 zł 140 110 720 zł 96,9% 114 406 242 zł 110 833 540 zł 30 167 439 zł 29 277 180 zł
                       
                     
1. wydatki bieżące, z tego:   118 330 261 zł 6 967 464 zł 125 297 725 zł 123 385 849 zł 98,5% 100 126 455 zł 98 528 097 zł 25 171 270 zł 24 857 752 zł
a) wynagrodzenia z pochodnymi   53 324 564 zł 2 123 853 zł 55 448 417 zł 55 191 648 zł 99,5% 41 816 106 zł 41 565 674 zł 13 632 311 zł 13 625 974 zł
b) dotacje   3 639 284 zł -53 443 zł 3 585 841 zł 3 523 988 zł 98,3% 1 039 819 zł 1 030 754 zł 2 546 022 zł 2 493 234 zł
c) wydatki na obsługę długu jednostek                    
    samorządu terytorialnego   972 585 zł -200 000 zł 772 585 zł 744 862 zł 96,4% 772 585 zł 744 862 zł 0 zł 0 zł
2. wydatki inwestycyjne   17 523 500 zł 1 752 456 zł 19 275 956 zł 16 724 871 zł 86,8% 14 279 787 zł 12 305 443 zł 4 996 169 zł 4 419 428 zł
                       
zadania własne
1. Wydatki bieżące 106 920 361 zł 3 138 126 zł 110 058 487 zł 108 188 506 zł 92 307 484 zł 90 711 224 zł 17 751 003 zł 17 477 282 zł
a 39 834 347 zł 799 273 zł 40 633 620 zł 39 736 742 zł 37 230 685 zł 36 534 098 zł 3 402 935 zł 3 202 644 zł
b 36 386 436 zł 2 743 995 zł 39 130 431 zł 38 929 935 zł 26 412 536 zł 26 258 929 zł 12 717 895 zł 12 671 006 zł
c 28 225 498 zł -625 003 zł 27 600 495 zł 26 893 330 zł 25 970 322 zł 25 289 698 zł 1 630 173 zł 1 603 632 zł
d 2 474 080 zł 219 861 zł 2 693 941 zł 2 628 499 zł 2 693 941 zł 2 628 499 zł 0 zł 0 zł
   wynagrodzenia z pochodnymi 50 214 484 zł 2 129 321 zł 52 343 805 zł 52 087 213 zł 40 894 857 zł 40 644 425 zł 11 448 948 zł 11 442 788 zł
a 39 710 363 zł 2 023 671 zł 41 734 034 zł 41 503 664 zł 31 148 335 zł 30 923 561 zł 10 585 699 zł 10 580 103 zł
b 10 504 121 zł 105 650 zł 10 609 771 zł 10 583 549 zł 9 746 522 zł 9 720 864 zł 863 249 zł 862 685 zł
    dotacje 1 643 756 zł -97 202 zł 1 546 554 zł 1 484 701 zł 996 060 zł 986 995 zł 550 494 zł 497 706 zł
2. Wydatki inwestycyjne 17 508 500 zł 1 551 456 zł 19 059 956 zł 16 593 083 zł 14 067 787 zł 12 177 654 zł 4 992 169 zł 4 415 429 zł
zadania zlecone
1. Wydatki bieżące 11 409 900 zł 3 829 338 zł 15 239 238 zł 15 197 343 zł 7 818 971 zł 7 816 873 zł 7 420 267 zł 7 380 470 zł
a 3 648 692 zł 472 738 zł 4 121 430 zł 4 121 177 zł 575 878 zł 575 820 zł 3 545 552 zł 3 545 357 zł
b 7 761 208 zł 3 356 600 zł 11 117 808 zł 11 076 166 zł 7 243 093 zł 7 241 053 zł 3 874 715 zł 3 835 113 zł
   wynagrodzenia z pochodnymi 3 110 080 zł -5 468 zł 3 104 612 zł 3 104 435 zł 921 249 zł 921 249 zł 2 183 363 zł 2 183 186 zł
    dotacje 1 995 528 zł 43 759 zł 2 039 287 zł 2 039 287 zł 43 759 zł 43 759 zł 1 995 528 zł 1 995 528 zł
2. Wydatki inwestycyjne 15 000 zł 201 000 zł 216 000 zł 131 788 zł 212 000 zł 127 789 zł 4 000 zł 3 999 zł
  WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI INWESTYCYJNE
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE
         
ZADANIA WŁASNE 110 058 487 zł 108 188 506 zł 19 059 956 zł 16 593 083 zł
         
         
ZADANIA ZLECONE 15 239 238 zł 15 197 343 zł 216 000 zł 131 788 zł
         
OGÓŁEM 125 297 725 zł 123 385 849 zł 19 275 956 zł 16 724 871 zł