Z A D A N I A   Z L E C O N E

 

                        Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy i powiatu w okresie sprawozdawczym na plan 15.420.488 zł wyniosło 15.294.381 zł, tj. 99,2%.

 

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami na wykonanie wyceny nieruchomości, podziałów nieruchomości, bieżące

utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa oraz na wykup nieruchomości stanowiącej

część drogi krajowej nr 4 wydatkowano 18.084 zł (100% planu).

 

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z zaplanowanych 217.922 zł wydatkowano

217.915 zł (100%) na:

I. wydatki bieżące                                                                                                                213.916 zł

z tego:

- rekonstrukcję osnowy wysokościowej II klasy na terenie naszego miasta,

  wykonanie matryc sekcji mapy zasadniczej nie będących w zasobie Ośrodka

  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012)                                         19.065 zł,

 

- założenie ewidencji budynków i lokali – I etap, wykonanie matryc sekcji mapy

  zasadniczej nie będących w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

  i Kartograficznej (rozdz. 71013)                                                                                         68.719 zł,

 

- założenie ewidencji budynków i lokali (rozdz. 71014)                                           9.751 zł,

 

- wydatki płacowe (88.008 zł) oraz rzeczowe (28.373 zł) dla osób wykonujących

   zadania z zakresu nadzoru budowlanego (rozdz. 71015)                                                116.381 zł.

 

II. wydatki inwestycyjne                                                                                                        3.999 zł

    (omówienie na str. 40, poz. 12)

 

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA z zaplanowanych 422.712 zł wydatkowano 422.702 zł (100% planu) na:

 

1. w  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

    a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu:

        - ewidencji ludności, zbiórek publicznych, USC, wydawania decyzji

           o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, prowadzenia

           ewidencji działalności gospodarczej                                                                        214.462 zł,

        - administracji rządowej, wynikające z ustaw o obywatelstwie polskim,

          prawa wodnego i prawa budowlanego                                                                        158.000 zł,

     b) zakup foteli dla Urzędu Stanu Cywilnego                                                                      5.000 zł,

     c) pokrycie kosztów odbioru dowodu osobistego wg nowego wzoru oraz

         modernizację biura dowodów osobistych                                                                    22.249 zł.

 

2. pokrycie kosztów związanych z  zorganizowaniem i przeprowadzeniem

    poboru wojskowego (rozdz. 75045 - Komisje poborowe)                                             22.991 zł.

 

Z działu 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, wykorzystano środki

w wysokości 140.409 zł na plan 140.466 zł (100% ), z tego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru  wyborców (rozdz.75101)                            10.773 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia

  Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (rozdz. 75110)                                  129.636 zł.

 

Wydatki działu 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zostały wykonane w 100% - na ogólną kwotę 2.358.322 zł (plan

2.358.332 zł). Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy, wykonanie niezbędnych remontów, zakup wyposażenia pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty telefoniczne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (2.325.990 zł), wynagrodzenia pracowników  realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej (28.332 zł) oraz konserwację elektroniczną urządzeń włączających syreny alarmowe i konserwację energetyczną i mechaniczną syren

alarmowych i urządzeń włączających (4.000 zł).

 

Z kwoty 199.627 zł w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 199.457 zł (99,9% planu) przeznaczono na:

 

1. wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych

     szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004                                                        17.951 zł,

 

2. dofinansowanie pracodawcom u których realizowane były praktyki uczniowskie

     dodatków i premii                                                                                                                7.789 zł,

 

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 281 nauczycieli

    emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych            168.101 zł,

 

4. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej

    do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym

    nauczycieli                                                                                                                 5.616 zł.

 

Wydatki działu 851 – OCHRONA ZDROWIA na plan 965.287 zł wyniosły 881.076 zł

(91,3%) obejmowały:

a) wydatki inwestycyjne związane z Programem Restrukturyzacji

     w Ochronie Zdrowia omówienie na str. 42, poz. 27– 28 (rozdz. 85111 i 85117)    112.789 zł,

b) wydatki bieżące

   - dotację na restrukturyzację zatrudnienia (rozdz. 85111)                                               43.759 zł,

   - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane

     w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156)                        724.528 zł.

 

W dziale 853  - OPIEKA SPOŁECZNA wykorzystano środki w wysokości 10.487.392 zł

na plan 10.529.034 zł (99,6%). 

 

Wydatki rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 91.388 zł  na plan 99.396 zł (tj. 91,9%) obejmowały pomoc pieniężną dla:

- 3 osób na usamodzielnienie                                               12.005 zł,

- 24 osób na kontynuowanie nauki                                       79.383 zł.

 

Z rozdz. 85302 - przekazano dotację dla domów pomocy społecznej przy ul. Maciejkowickiej 8 (655.248 zł) i ul. Barbary 5 (1.340.280 zł)  w kwocie 1.995.528 zł, co stanowi 100% planu.

 

W ramach rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze  wypłacono pomoc pieniężną na ogólną kwotę

1.172.461 zł na plan 1.203.133 zł (97,5%), z tego na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 142 dzieci            925.697 zł,

- jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków

   związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka (30 dzieci)                     45.145 zł,

- usamodzielnienie się 4 osób                                                                                               15.127 zł,

- kontynuowanie nauki 32 osób                                                                                           123.556 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 rodzin zastępczych pełniących funkcje

   pogotowia opiekuńczego                                                                                                     62.936 zł.

 

Środki w wysokości 113.268 zł z planowanych 113.532 zł (99,8%) z rozdz. 85313 wydatkowano na opłacenie  składek na ubezpieczenie zdrowotne 412 osobom otrzymującym

z pomocy społecznej rentę socjalną, zasiłek stały, stały wyrównawczy i zasiłek okresowy gwarantowany (8% wypłaconego świadczenia).

 

W rozdz. 85314 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono środki na ogólną kwotę 3.200.469 zł, z czego wydatkowano 3.199.925 zł

(100% planu), w tym:

  1. zasiłki stałe przyznano 95 osobom (879 świadczeń)                           na kwotę    367.408 zł,

  2. zasiłki stałe wyrównawcze przyznano 309 osobom

      (2.884 świadczeń)                                                                                   na kwotę 1.011.483 zł,

  3. renty socjalne przyznano 318 osobom (2.629 świadczeń)                 na kwotę 1.049.266 zł,

  4. zasiłki okresowe gwarantowane przyznano 27 osobom

      (240 świadczeń)                                                                                      na kwotę      98.470 zł,

  5. zasiłki macierzyńskie okresowe przyznano 204 kobietom

      (663 świadczenia)                                                                                   na kwotę    211.058 zł,

  6. zasiłek macierzyński jednorazowy przyznano 163 kobietom

       (164 świadczenia)                                                                                  na kwotę      32.958 zł,

  7. zasiłki okresowe przyznano 1.018 osobom (2.037 świadczeń)         na kwotę    279.699 zł,

  8. opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 113 osób

      otrzymujących zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy

      oraz 11 osobom nie otrzymującym zasiłku stałego                             na kwotę     149.583 zł.

 

Z rozdz. 85315 kwotę 2.195.180 zł (100%  planu) wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

 

W rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę

229.276 zł z planowanej 229.989 zł (99,7% ) na wypłatę:

1. zasiłków rodzinnych dla 39 osób (373 świadczenia)                                                       17.210 zł,

2. zasiłków pielęgnacyjnych dla 166 osób (1.393 świadczeń)                                         196.406 zł,

3. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla pracowników

    Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                            15.660 zł.

 

W rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 775.426 zł (100% planu) wykorzystano

na:

I. wydatki bieżące                                                                                                               760.426 zł

    z tego:

    1. wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi)                                                     705.270 zł,

    2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     19.618 zł,

    3. wydatki rzeczowe                                                                                                            35.538 zł,

    (opłaty porto od przekazywanych podopiecznym zasiłków obligatoryjnych,

     zakupy materiałów i wyposażenia).

 

II. wydatki inwestycyjne                                                                                                     15.000 zł

     (omówienie na str. 42, poz. 32)

 

Na działalność zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321) zabezpieczono

39.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 38.418 zł (98,5% planu), z tego na:

1. wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi)                                                         10.399 zł,

2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             958 zł,

3. umowy zlecenia członków Komisji (wydano 460 orzeczeń)                                        18.254 zł,

4. wydatki rzeczowe  (delegacje służbowe, usługi poligraficzne, zakup

     materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia, naprawę sprzętu)                    8.807 zł,

 

Rozdz. 85328  obejmował usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla 7 osób

(3.951 świadczeń). Z kwoty 26.142 zł wydatkowano na ten cel 25.283 zł (96,7% planu).

 

W rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy środki w wysokości 503.749 zł (100% planu)

wykorzystano na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                          299.601 zł,

2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                           6.308 zł,

3. wydatki rzeczowe                                                                                                              197.840 zł,

    (m.in. delegacje służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych,

      opłaty za usługi telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości,

      ubezpieczenia, media, badania okresowe)

 

Na pomoc dla repatriantów (rozdz. 85334) z Kazachstanu wydatkowano 26.825 zł (100%

planu), z tego na:

- zwrot kosztów podróży oraz zagospodarowanie                                                      9.986 zł,

- częściowe pokrycie kosztów remontu mieszkania                                                              8.902 zł,

- utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla repatrianta oraz jego

  wynagrodzenie za 1 miesiąc pracy                                                                            7.937 zł.

 

W rozdz. 85395 – Pozostała działalność  wydatki wyniosły 120.665 zł (100% planu)

i obejmowały:

- wyprawki szkolne dla 165 uczniów klas 1-szych szkół podstawowych               14.850 zł,

- obiady w szkole dla 1.634 dzieci (44.039 świadczenia)                                     105.815 zł.

 

Z działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwotę 20.864 zł (100%

planu) przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 35 nauczycieli

emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,

rozdz. 90015 wykonanie wyniosło 548.160 zł (100% planu) tytułem opłaty za zużytą energię na oświetlenie, eksploatację oraz remonty - dot. dróg powiatowych i drogi krajowej.

 

Z A D A N I A   Z L E C O N E   N A   P O D S T A W I E   P O R O Z U M I E Ń 

 

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 34.750 zł (100% planu) i dotyczy:

 

1. w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                            1.000 zł

    czyszczenia terenu mogił pomników Powstańców Śląskich oraz ich wystrój na Święto

    Zmarłych.

 

2. w dziale 853 – OPIEKA SPOŁECZNA                                                                       33.750 zł

     realizacji programów:

     - „Przedsiębiorczy motyl”                                                                                               30.000 zł,

        (wyremontowano oraz wyposażono mieszkanie chronione)

     - „Psychoedukacyjnego dla rodzin osób chorych na schizofrenię”                               3.750 zł.

       (realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa

      Psychiatrycznego)