Uchwała nr  263/2004

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

 

z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.

 

            Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, 9 "c", "d", „e”i 10 oraz artykułów 51, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), artykułów 109, 110, 116, 117, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 92, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami),  Rada Miasta Siemianowic Śląskich

 

uchwala

 

§ 1

 

1. Ustalić dochody budżetu miasta w wysokości                                             130.693.171 zł

     zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.252.556 zł

 

2)      dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł,

 

3)      dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi oraz na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 5.781.339 zł,

 

4)   dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

      920.000 zł.

 

§ 2

 

1. Ustalić wydatki budżetu miasta w wysokości                                              139.223.297 zł

     zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

 

   1) Wydatki bieżące kwotę 119.663.456 , w tym na:

 

        a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            55.075.686

 

        b) dotacje na cele związane z realizacją zadań gminy i powiatu       6.436.348 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

        c) wydatki na obsługę długu gminy  2.334.990 zł.

 

        d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

 problemów alkoholowych  920.000 zł.

 

        e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

 zleconych gminie i powiatowi ustawami oraz zleconych na podstawie porozumień

 z organami administracji rządowej  6.981.502 ,

 

   2) wydatki inwestycyjne 19.559.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 3

 

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach w kwocie 8.530.126 oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 10.884.200 zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku Nr 5.

 

§ 4

 

Ustalić zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 5

 

Utworzyć rezerwy

1. ogólną                                                                                            w wysokości  500.000 zł

2. celową                                                                                           w wysokości  200.000 zł

    w tym:

    - na likwidację ewentualnych zagrożeń w zakresie

       bezpieczeństwa                                          w wysokości 100.000 zł

    - na wydatki i zakupy inwestycyjne                w wysokości 100.000 zł

 

§ 6

 

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

 

1.      zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 4.500.000 ,

 

2.      dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,

 

3.   lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku w innych bankach, niż bank

      prowadzący obsługę bankową,

 

4.   do zaciągania długu i spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek

       i kredytów .  

 

§ 7

 

Określić wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 17.000.000  zł.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.