I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

Budżet miasta na 2004 rok opracowano na podstawie:

 

- obowiązujących przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym

   i powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca  2003 roku w sprawie szczegółowej

   klasyfikacji  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 

- uchwały Rady Miasta Nr 142/99 z dnia 21 października 1999 roku w sprawie procedury

   opracowywania i uchwalania budżetu miasta Siemianowic Śląskich oraz rodzaju

   i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

 

- informacji Ministra Finansów (pismo ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 roku) o wysokości

  subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

  na 2004 rok,

 

- informacji Ministra Finansów (pismo ST4-4820/667/2003 z dnia 29.11.2003 roku) o wielkości

   subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla zadań

   powiatowych na 2004 rok,

 

- informacji Wojewody Śląskiego (pismo Nr Fn.I.3011-891/2003 z 21.10.2003 roku), Dyrektora

  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DKT- 3101-3/03 z 16.10.2003 roku)

  o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone i z porozumień z organami administracji

  państwowej na 2004 rok,

 

- przewidywanego wykonania dochodów za 2003 rok oraz planowanych wydatków oraz informacji

   przedłożonych przez realizatorów budżetu w zakresie planowanych wpływów do budżetu, jak

   i zgłoszonych potrzeb do sfinansowania w 2004 roku.

 

Budżet miasta Siemianowic Śląskich obejmujący zadania gminy i powiatu na 2004 rok

planuje się:

 

- po stronie dochodów             w kwocie         130.693.171 zł,

 

- po stronie wydatków             w kwocie         139.223.297 zł.

 

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2004 roku stanowić będzie kwotę 10.884.200 zł.

Szczegółowe dane zawiera tabela nr 1 (str. 15-17).

 

Niedobór budżetowy w kwocie 19.414.326 zł (deficyt w wysokości 8.530.126 zł + spłaty długu

w kwocie 10.884.200 zł)  proponuje się sfinansować: pożyczkami na warunkach preferencyjnych

i kredytami (zał. nr 5 do projektu uchwały budżetowej):

 

a) POŻYCZKI z WFOŚiGW                                                                                                       3.424.326 zł

  - docieplenie budynków ul. Klonowa 5, Obr. Warszawy 8,                                                           174.300 zł

   - termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej 1                                                       268.800 zł

   - termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania

     budynku szkoły Nr 13 ul. Barlickiego                                                                                         509.426 zł

   - termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku

      Harcówki przy ul. Hadamika 16                                                                                                168.947 zł

   - termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania

     budynku Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych wraz z salą

      gimnastyczną  przy ul. Matejki 5                                                                                               607.728 zł

   - modernizacja źródła ogrzewania dla obiektu zespołu SP Nr 13                                                  195.125 zł

   - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice I i II etap                       1.500.000 zł

 

 

 

b) KREDYTY INWESTYCYJNE                                                                                               10.790.000 zł

- program naprawczy SPZZOZ – modernizacja budynku Szpitala Nr 2

  pod potrzeby  Szpitala Powiatowego 3.100.000 zł oraz modernizacja

  obiektu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 40.000 zł                                                        3.140.000 zł

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice I i II etap                          2.250.000 zł

- rozbudowa basenu kąpielowego o obiekty rekreacji czynnej i biernej

  (zjeżdżalnia) II etap                                                                                                                   1.500.000 zł

- budowa kompleksu sportowego wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią

  do hokeja na trawie                                                                                                                  3.100.000 zł

- budowa ulicy Watoły (boczna) + chodnik                                                                                    300.000 zł

- modernizacja Hali Zbornej                                                                                                           350.000 zł

- obwodnica wschodnia – koncepcja architektoniczna                                                        150.000 zł

 

c) KREDYTY NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                                                     5.200.000 zł

- na remonty budynków komunalnych                                                                             1.700.000 zł

- na bieżące utrzymanie placówek oświatowych                                                                          2.000.000 zł

- remonty dróg i chodników                                                                                                        1.500.000 zł

 

Prognozowane zadłużenie i harmonogram spłaty zobowiązań kredytów i pożyczek obrazuje tabela nr 2

(str. 18).

 

Struktura projektowanego budżetu na 2004 rok w rozbiciu na zadania gminy i powiatu w porównaniu

do roku 2003 przedstawia się następująco:

 


 


W stosunku do przewidywanego wykonania 2003 roku dochody wzrastają o 6%, natomiast wydatki

maleją o 3,3%, co jest wynikiem konieczności spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach

poprzednich.

Od 2004 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

zmieniająca strukturę źródeł dochodów, tj. zmniejszenie subwencji i dotacji celowych na rzecz zwiększonych udziałów w podatkach PIT i CIT, co obrazuje  tabela nr 3 (str. 19).

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin i powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak podkreśla Ministerstwo Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu określonego w ustawie

budżetowej. Wpływy z tego źródła od kilku lat są zawsze niższe od ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu : w 2000 roku o 3.013.046 zł, 2001 roku o 1.056.094 zł, 2002 roku o 2.133.660 zł, w 2003 roku szacuje się, że będzie mniej około 1.500.000 zł.

 

 

W odróżnieniu od subwencji (określona przepisami ilość i wysokość 12-13 rat) wielkości rat udziałów są

nieprzewidywalne, co może zagrażać w zapewnieniu płynności finansowej gminy.

W projekcie  uchwały budżetowej proponuje się między innymi upoważnić Prezydenta Miasta do

zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty  4.500.000 zł, na pokrycie w ciągu roku budżetowego ewentualnego niedoboru środków (§ 6 pkt 1 projektu uchwały budżetowej). Wysokość tej kwoty to 1/12 środków przeznaczonych na wynagrodzenia z pochodnymi (55.075.686 zł).

 

W § 7 projektu uchwały Rady Miasta określono kwotę 17.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Kwota ta stanowi wysokość określoną w wieloletnim programie inwestycyjnym zadań nowo rozpoczętych w 2004 r. i kontynuowanych w 2005 r. (14.800.000 zł) oraz

na zawieranie umów w zakresie zadań bieżących, których realizacja przekracza rok budżetowy

(m.in. w zakresie utrzymania czystości w mieście).

 

II. DOCHODY BUDŻETOWE

 

W roku 2004 przewiduje się dochody budżetowe w wysokości 130.693.171 .

W strukturze prognozowanych dochodów ogółem czołowe miejsce zajmują udziały, subwencje i dotacje

w kwocie 76.833.685 zł, co stanowi 58,8% budżetu.

Pozostała kwota 53.859.486 zł (41,2%) to część dochodów własnych, na które gmina ma

wpływ (podatki i opłaty, dochody z majątku gminy).

 

Planowane dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł wpływów

przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta.

 

DOCHODY GMINY przyjęto do budżetu w wysokości 107.123.813 zł (w tym dochody własne 103.869.257 zł oraz dotacje celowe 3.254.556 zł).

 

Na DOCHODY WŁASNE GMINY (podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, udziały, subwencje)

w kwocie 103.869.257 zł składają się następujące tytuły:

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                22.059.716 zł

 

1.Wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

    zaplanowano w kwocie 17.894.108 zł

 

2. Zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty w kwocie 7.108 zł

 

3. Dochody z majątku gminy w kwocie 4.158.500 zł przewiduje się uzyskać z:

    - wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 924.000 zł,

    - najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy           1.276.000 zł,

    - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo

       własności                                                                                           8.500 zł,

    - sprzedaży mienia komunalnego (gruntów, nieruchomości)      1.950.000 zł,

 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                              290.015 zł

wpływy z reklam, umieszczanych na budynkach komunalnych   

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                                                98.988 zł

Planowane dochody pochodzić będą:

1. z opłat za lokale wynajmowane przez Urząd, usługi kserograficzne,

    prowizji i innych wpływów                                                                   71.380 zł,

2. z tytułu mandatów, nakładanych przez Straż Miejską                17.048 zł,

3. 5% prowizji z opłat za wydawanie dowodów osobistych

    (zadanie zlecone z administracji rządowej)                                10.560 zł

                                                                               

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

                     i od innych jednostek nieposiadających osobowości

                     prawnej                                                                                                              54.550.888 zł

 

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

    (w 2003 r. - 27,6%, w 2004 r. - 35,72%)                                                                            28.615.618 zł

   

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

    (w 2003 r. - 5%, w 2004 r. - 6,71%)                                                                                        578.536 zł

    Stawka podatkowa w 2004 roku będzie wynosić 19% (w 2003 r. wynosiła 27%).

 

3. Podatek od nieruchomości w kwocie                                                                                    20.856.684 zł

 

4. Wpływy z podatku rolnego w wysokości                                                                                    54.116 zł

 

5. Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się w wysokości                      572.420 zł   

 

6. Z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przewiduje się

    uzyskać dochody w kwocie                                                                                                      300.000 zł

 

7. Podatek od spadków i darowizn w kwocie                                                                               140.000 zł

 

8. Podatek od posiadania psów zakłada wpływy w kwocie                                                             12.276 zł

 

9. Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                      622.951 zł

 

10. Opłata targowa                                                                                                                       450.000 zł

 

11. Opłata administracyjna za czynności urzędowe                                                                          93.000 zł

 

12. Opłata  za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                        920.000 zł

 

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych                                              150.000 zł

 

14. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych                                              850.000 zł

 

15. Wpływy z dywidendy od posiadanych udziałów gminy w MPGKiM

      Spółka z o.o zaplanowano w kwocie                                                                                        42.100 zł

 

16. Odsetki od należności budżetowych                                                                                        293.187 zł

 

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                                22.359.498 zł

1. W tym dziale przyjęto do budżetu wielkość wyliczonej przez  Ministerstwo

    Finansów dla naszego miasta subwencji w łącznej kwocie                                          22.190.690 zł

    w tym część:

    - równoważąca otrzymywana przez gminę na wyrównanie różnic

       w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie

       finansowania zadań                                                                                    1.192.694 zł,

    - oświatowa uwzględniająca  typy i rodzaje szkół i placówek

       prowadzonych przez j.s.t, stopnie awansu zawodowego nauczycieli

       oraz liczbę  uczniów w tych szkołach i placówkach                         20.997.996 zł.

       W subwencji Ministerstwo uwzględnia m.in. środki na nowe zadania:

       - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

          będących emerytami i rencistami (dotychczas dotacja celowa),

 

 

       - wdrożenie od 1 września 2004 r. czwartej godziny zajęć z wychowania

          fizycznego dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych, działalności

          młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków

          socjoterapii, objętych od 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy o systemie

          oświaty,

       - wzrost wydatków płacowych, wynikający z planowanej w projekcie

          ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

          (subwencja oświatowa w 2003 r. wynosi  21.041.544 zł)

 

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                        168.808 zł

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                             913.276 zł

Wpływy planowane są z:

- sprzedaży przyłączy energetycznych do sali gimnastycznej SP Nr 11                 51.602 zł

- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach                                                         660.596 zł

- dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

  p.n. termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Barlickiego

  i modernizację źródła ogrzewania dla obiektu Zespołu SP Nr 13                                  201.078 zł

 

Dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                       55.377 zł

Dochody pochodzić będą:

1. z opłat pobieranych przez MOPS w kwocie 55.304 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

    i wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, wpłaty zasiłków zwrotnych

    z lat poprzednich,

2. 5% prowizji za realizację dochodów administracji rządowej z opłat za usługi opiekuńcze  73 zł

 

Dział 853 – Pozostałe zadania  z zakresu polityki społecznej                                                     50.800 zł

opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

 

Dział 854 – Edukacyjna  opieka wychowawcza                                                                           29.607 zł

dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. termomodernizacja budynku

Harcówki przy ul. Hadamika.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          130.000 zł

 wpływy z opłaty produktowej

 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport                                                                                         3.331.092 zł

- dochody pochodzić będą z opłat pobieranych przez jednostki kultury fizycznej

   (Pływalnia Miejska  118.300 zł, MOSiR „PSZCZELNIK” 790.792 zł)                      909.092 zł       

- dotacja z MENiS na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. budowę boiska

   ze sztuczną nawierzchnią oraz krytej pływalni                                               2.422.000 zł

 

DOTACJE CELOWE na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień przyjęto do

budżetu w łącznej kwocie 3.254.556 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego oraz

Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego (m.in. opieka społeczna,

administracja publiczna, aktualizacja spisów wyborców, grobownictwo).

 

 

DOCHODY POWIATU przyjęto do budżetu w wysokości 23.569.358 zł (w tym dochody własne 17.788.019 zł, dotacje celowe 5.781.339 zł).

 

DOCHODY WŁASNE  powiatu w łącznej kwocie 17.788.019 zł, w tym:

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                    161.677 zł

25% prowizja od odprowadzonych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                                       150 zł

5% prowizja od odprowadzonych dochodów do budżetu państwa z opłaty legalizacyjnej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                                             1.006.580 zł

- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych             1.000.000 zł

- opłata za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych                    2.580 zł

- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką                                       4.000 zł

 

Dział 756 – Dochody  od osób prawnych, od osób fizycznych

                    i od innych  jednostek nieposiadających  osobowości

                    prawnej                                                                                                                  6. 866.047 zł

 - 8,42% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych                          6.745.339 zł

   (1% w 2003 r.)

 - 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych                                            120.708 zł

    (nowe źródło dochodu od 2004 r.)

 

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                                   9.546.899 zł

Ministerstwo Finansów ustaliło subwencję ogólną w wyżej wymienionej wysokości, z tego:

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej

  dla powiatu w którym wskaźnik bezrobocia jest wyższy od

  wskaźnika bezrobocia w kraju                                                                                       642.475 zł,

- część oświatowa - Ministerstwo wyliczyło podobnie jak przy gminie

   uwzględniając typy i rodzaje szkół i placówek, stopnie awansu

   zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów szkołach i placówkach               8.904.424 zł.

W subwencji zostały uwzględnione m.in. środki na nowe zadania:

   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

      będących emerytami i rencistami, dodatków i premii dla opiekunów

      praktyk zawodowych (dotychczas dotacja celowa),

   - wzrost wydatków płacowych, wynikający z planowanej w projekcie

     ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń

     (w 2003 r. subwencja oświatowa wynosi  9.162.964 zł)

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                            172.930 zł

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

   p.n. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych

    wraz z salą gimnastyczną przy ul. Matejki 5                                                                          

 

Dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                       15.140 zł

odpłatności biologicznych rodziców z tytułu ponoszonych kosztów  za umieszczenie dzieci

w rodzinach zastępczych (MOPS).

 

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej                                                     18.596 zł

2% prowizja  od środków przekazywanych z PFRON-u.

 

 

DOTACJE CELOWE na zadania zlecone i własne powiatu w kwocie 5.781.339 zł przyjęto na podstawie informacji o ich wielkościach przesłanej przez Wojewodę Śląskiego (m.in. opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarka gruntami, opieka społeczna, administracja, bezpieczeństwo publiczne, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

 

 

 

 

III. WYDATKI BUDŻETOWE

 

Na 2004 rok planuje się wydatki budżetowe w wysokości 139.223.297 zł,

z tego wydatki bieżące w kwocie 119.663.456 zł oraz inwestycyjne w wysokości 19.559.841 zł.

Wydatki bieżące stanowią 86% całości budżetu, inwestycyjne 14%.

 

ZADANIA WŁASNE GMINY i POWIATU przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta.

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                   1.300 zł    

- 2% wpłata od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej

   Izby Rolniczej                                                                    

                

DZIAŁ 600  - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                            5.938.900 zł

Środki proponuje się przeznaczyć na:                                                                           

I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                             5.488.900 zł

 

- wydatki na komunikację zbiorową (KZK GOP)                                                          3.488.900 zł

 

- drogi krajowe (remont chodnika)                                                                                      60.000 zł   

 

- remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych                                                          1.290.000 zł

 

- remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych

  w tym remont ul. Barbary                                                                                                650.000 zł

 

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4 )                                                                                  450.000 zł

 

DZIAŁ 630  - TURYSTYKA                                                                                 5.000 zł

 

- zadania w zakresie upowszechniania  turystyki

 w tym dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie 

 zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa (2.000 zł)                                  

 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA  w kwocie                                18.242.780 zł

obejmuje:

 

I. Wydatki bieżące                                                                                                        17.329.780 zł

    w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących własność

    gminy (w tym na remonty budynków 1.700.000 zł)                                        16.823.780 zł,

 

2. wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy, wykupami

     nieruchomości, opłatami notarialnymi, itp.                                                          506.000 zł,

                                   

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                   913.000 zł

 

DZIAŁ  710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                             103.000 zł

Na wydatki bieżące składają się:

1. opracowania  dot. projektów zmian  miejscowego planu

    zagospodarowania przestrzennego miasta                                                                         50.000 zł,

2. wydatki na grobownictwo wojenne (w tym 2.000 zł z dotacji celowej)                                3.000 zł,

3. pozostała działalność                                                                                            50.000 zł,                                                                                                                                                                                        

    - opracowania dokumentacyjne

 

 

 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki w łącznej kwocie                                                                14.329.000 zł,

które obejmują:

I. Wydatki bieżące                                                                                                        13.529.000 zł,

    w tym:

1. Starostwo – wynagrodzenia z pochodnymi (1.283.420 zł)

    i wydatki bieżące, w tym związane z wydawanie praw

    jazdy i tablic rejestracyjnych (400.000 zł),                                                         1.723.920 zł,

 

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Siemianowic

    Śląskich (diety i wydatki rzeczowe)                                                                     400.000 zł,

 

3. Urząd miasta                                                                                                                10.051.080 zł,

     w tym:

     - wynagrodzenia z pochodnymi                                                                    7.716.580 zł,

 

     - wydatki rzeczowe m. in. związane z utrzymaniem administracji

       samorządowej, składki z tytułu przynależności gminy

       do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

       Stowarzyszenia Gmin Górniczych oraz ustawowe odpisy na zakładowy

       fundusz świadczeń socjalnych                                                                     1.929.500 zł,

 

     - gratyfikacje jubileuszowe za długoletnie pożycie małżeńskie                             75.000 zł,

 

     - szkolenia, bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego (Referat

       Informatyka)                                                                                                   70.000 zł,

 

     - prowizje bankowe i wpłaty na PFRON                                                          260.000 zł,

 

    4. wydatki związane z funkcjonowaniem komisji sprawdzającej znajomość

         zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką                                                    4.000 zł,

 

    5. pozostała działalność                                                                                                    1.350.000 zł,   

        w tym:     

     - utrzymanie Straży Miejskiej - płace z pochodnymi

        i wydatki rzeczowe                                                                                                      1.250.000 zł,

 

     - wydatki związane z promocją miasta                                                                                100.000 zł,

 

II. Wydatki inwestycyjne                                                                                                        800.000 zł.

     (zał. nr 4)

 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                            965.000 zł

 

I. na wydatki bieżące                                                                                                             265.000 zł

składają się:                                              

1. dotacja na pokrycie kosztów utrzymania 4 etatów

     Policji w rewirach dzielnicowych                                                                                       115.000 zł,

 

2. środki przeznaczone na działalność Ochotniczej Straży

    Pożarnej                                                                                                                              19.000 zł,

 

  

3. wydatki z zakresu obrony cywilnej                                                                                     131.000 zł.

    w tym od 1.08.2004 r. wydatki Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

II. Wydatki inwestycyjne                                                                                                       700.000 zł.

     (zał. nr 4)

 

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

                        FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                               76.350 zł

 - wydatki związane z poborem  podatków i opłat lokalnych

   (dot. podatku od nieruchomości, opłaty targowej - w tym inkaso 6.000 zł

    i od posiadania psa )                                                              

 

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                    2.334.990 zł          

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych

do zaciągnięcia  kredytów i  pożyczek

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                        1.415.921 zł          

 

I. Tworzy się rezerwy, z tego:                                                                                                 700.000 zł

1. ogólną                                                                                                                               500.000 zł

2. celową na likwidację ewentualnych zagrożeń w zakresie

    bezpieczeństwa w mieście                                                                                                  100.000 zł

3. celową na wydatki i zakupy inwestycyjne                                                                           100.000 zł

 

II. Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej

     dla powiatów, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca

     jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów   715.921 zł

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                44.908.339 zł

z tego: na zadania gminy                                                                                                     33.599.912 zł

            na zadania powiatu                                                                                                11.308.427 zł

I. Wydatki bieżące stanowią kwotę                                                                                    43.172.052 zł

    i są przeznaczone przede wszystkim na wydatki płacowe,

    rzeczowe i remonty bieżące placówek oświatowych:

 

  1. utrzymanie szkół podstawowych                                                                                  15.217.027 zł,

 

  2. utrzymanie szkoły specjalnej Nr 9                                                                      1.206.873 zł,

 

  3. utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia, remonty                                                6.892.053 zł,

      w tym dotacja dla Przedszkola Waldorfskiego (172.800 zł).

 

  4. utrzymanie gimnazjów                                                                                                    9.256.218 zł,

      w tym dotacja dla Gimnazjum „ Arkona” i Katolickiego

      Gimnazjum (225.954 zł)

 

  5. utrzymanie gimnazjum specjalnego                                                                         730.724 zł,

 

  6. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół                                                                       99.450 zł,

 

  7. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół                                                                  1.179.535 zł,

 

 

  8. utrzymanie liceów ogólnokształcących                                                                            3.474.294 zł,  

      w tym dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego "Arkona"

      i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (235.570 zł)

 

  9. utrzymanie liceum profilowanego                                                                           986.881 zł,

 

10. utrzymanie szkół zawodowych                                                                                      3.861.983 zł,

 

11. utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej                                                               147.494 zł,

 

12. dotacje dla gospodarstw pomocniczych                                                                           119.520 zł,

 

II. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę                                                                              1.736.287 zł.

      (zał. nr 4)

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                            4.151.297 zł

I. Wydatki bieżące                                                                                                                1.011.297 zł

 z tego:

  1. Programy polityki zdrowotnej                                                                                             36.297 zł         

    - rehabilitacja uczniów z wadami postawy

 

  2. wydatki "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania

      problemów alkoholowych" (do wysokości planowanych wpływów

      z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)                          920.000 zł,

      w tym m.in.:

    - wynagrodzenia członków Miejskiej  Komisji

       Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                          10.000 zł

    - dotacje  na realizację  programów  profilaktyczno-terapeutycznych                         300.000 zł,

    - pozostała działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi                         610.000 zł,

       m.in. wypoczynek profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci ze środowisk

       zagrożonych chorobą alkoholową, realizacja programów przez jednostki

       budżetowe, organizacja imprez dla osób dotkniętych patologią społeczną,

       opinie, ekspertyzy biegłych, akcje trzeźwościowe, wydatki Ośrodka Terapii

       Uzależnienia od Alkoholu w Chorzowie ( Izba Wytrzeźwień)

 

3. pozostała działalność                                                                                                               55.000 zł       

     - usługi medyczne wykupione w Hospicjum w Katowicach                                         53.000 zł,

     - zlecanie administracyjnych sekcji zwłok                                                                     2.000 zł.

 

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                        3.140.000 zł

 

DZIAŁ 852 – POMOC  SPOŁECZNA                                                                            15.253.194 zł

 

Wydatki bieżące przeznaczono na:

 

1. pomoc rzeczową na usamodzielnienie się wychowanków placówek

    opiekuńczo-wychowawczych  (170.245 zł, w tym z dotacji celowej 101.889 zł)

    oraz wydatki Rodzinnego Domu Dziecka (116.000 zł)                                                           286.245 zł

 

2. dopłaty dla mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy

    społecznej w innych miastach                                                                                                161.000 zł

 

3. dotacje dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej (640.464 zł)

    i ul. Św. Barbary (1.310.040 zł) – dotacja celowa                                                              1.950.504 zł

 

 

4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej (wydatki płacowe i rzeczowe)                              423.186 zł,

 

5. pomoc dla rodzin zastępczych (pieniężna i rzeczowa oraz pogotowie rodzinne)                    1.379.660 zł

 

6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                           1.700.037 zł,

   

7. wypłaty dodatków mieszkaniowych                                                                      7.103.220 zł,

 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, wydatki

    bieżące)                                                                                                                           1.957.351 zł,

 

9. wydatki rzeczowe związane z mieszkaniem chronionym                                                         61.991 zł,

 

10. usługi opiekuńcze                                                                                                   230.000 zł,

 

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ                                                                                           1.553.260 zł

 

obejmuje wydatki:

1. Żłobka                                                                                                                                449.841 zł,

     - wynagrodzenia personelu, utrzymanie obiektu,

 

2. Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności                                                              18.419 zł,

    - wynagrodzenia z pochodnymi,

 

3. Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                     962.520 zł,

     (koszty utrzymania obiektu oraz wynagrodzenia z pochodnymi)                               

 

4. dotacja  na prowadzenie  działalności  pożytku publicznego

     na podstawie  zlecenia  realizacji zadań  publicznych

     z zakresu pomocy społecznej (88.000 zł), organizacja

     wigilii dla najuboższych  mieszkańców miasta (7.000 zł)                                                        95.000 zł,

 

5. współfinansowanie programu walki z bezrobociem

     dla absolwentów pod nazwą „Leonardo da Vinci”                                                      27.480 zł.

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                         3.799.364 zł

w tym:

I. wydatki bieżące                                                                                                                  3.600.810 zł

z tego:

1. wynagrodzenia, wydatki rzeczowe

     świetlic przy szkołach podstawowych                                                                                1.718.609 zł,

 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                                                903.802 zł,

    - wydatki płacowe i rzeczowe

 

3. wynagrodzenia i wydatki rzeczowe MDK "Jordan"                                                     570.754 zł,

 

4. wyjazdy śródroczne (dofinansowanie) i półkolonie w mieście                                     148.645 zł,

 

5. wydatki płacowe i rzeczowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii                            259.000 zł,

 

 

II. wydatki inwestycyjne (zał. Nr 4)                                                                                           198.554 zł

 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA                                                                                                                    5.959.100 zł

 

I. na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę                                                                 2.109.100 zł

    w tym na:

1. remonty bieżące i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej                                             70.000 zł,

 

2. oczyszczanie miasta                                                                                                   750.000 zł,

 

3. utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej                                                                     70.000 zł,

 

4. schroniska dla zwierząt                                                                                                              5.500 zł,

 

5. oświetlenie ulic                                                                                                                    1.074.000 zł,

    - opłaty za zużytą energię elektryczną                                                                                     700.000 zł,

    - remonty bieżące oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego    

      i parkowego                                                                                                                         374.000 zł

 

6. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                30.000 zł

 

7. pozostała działalność                                                                                                   109.600 zł

    - akcje sanitarne, ogłoszenia prasowe, utrzymanie szaletów, itp.

 

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                         3.850.000 zł

 

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO                                                                                                                3.410.000 zł

 

I. Wydatki bieżące                                                                                                                  3.210.000 zł      

    będą przeznaczone na:                                                                                 

1. zadania w zakresie kultury                                                                                                     350.000 zł,

    w tym na:

    - finansowanie inicjatyw kulturalnych (m.in. promocja zespołów                                            

      oraz artystów działających w mieście, organizacja imprez kulturalnych,

      współpraca zagraniczna - wyjazdy zespołów do miast bliźniaczych)                                     280.000 zł,

 

    - dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie 

      zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i tradycji

      regionalnych                                                                                                                        70.000 zł,

 

2. na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                           2.860.000 zł,

    z tego:

    - Siemianowickie Centrum Kultury                                                                            700.000 zł,

    - Miejski Ośrodek Kultury                                                                                                    283.169 zł,

    - Dom Kultury "Pod Jarzębiną"                                                                                             140.000 zł,

    - Miejska Biblioteka Publiczna z filiami                                                                               1.446.831 zł,

    - Muzeum Miejskie                                                                                                               290.000 zł,

 

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                           200.000 zł

 

 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                              9.795.000 zł

                                               

I. Wydatki bieżące                                                                                                                2.423.000 zł

    z tego:

1.  MOSiR "Pszczelnik"                                                                                                        1.378.000 zł,

     - wynagrodzenia, wydatki bieżące związane z utrzymaniem

      obiektów sportowych w ”Pszczelniku”, Hali Zbornej w Michałkowicach

      

2. Pływalnia Miejska                                                                                                              550.000 zł,

   - wynagrodzenia, wydatki związane z utrzymaniem obiektu,

      remonty bieżące,

 

3. finansowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

    upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                         495.000 zł,

    - dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie

       zlecenia realizacji zadań  publicznych z zakresu upowszechniania 

       kultury fizycznej i sportu (297.000 zł),

 

 

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                      7.372.000 zł

 

 

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                20.336 zł

- gospodarowanie  nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

 

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                  212.483 zł

w tym:

I. Wydatki bieżące                                                                                                                  182.483 zł

 

-  prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

   prace geodezyjne i kartograficzne, zakładanie i modernizacja ewidencji

   gruntów i budynków Skarbu Państwa                                                                               79.483 zł

 

- wydatki płacowe i rzeczowe inspektorów nadzoru budowlanego                                          103.000 zł

 

 

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                          30.000 zł

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                             412.056 zł         

Wydatki bieżące, z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących

  zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki  rzeczowe USC                           387.056 zł

 

- wydatki związane  z działalnością Komisji Poborowej                                                25.000 zł

 

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA                                                                                                                11.660 zł

- wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców

 

 

 

 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                        2.376.178 zł

z tego:

I. Wydatki bieżące                                                                                                              2.326.178 zł          

- wydatki płacowe i rzeczowe Komendy Miejskiej

   Państwowej Straży Pożarnej                                                                                2.291.000 zł,

 

- wydatki płacowe i rzeczowe pracowników wykonujących zadania

   z zakresu obrony cywilnej                                                                                                      35.178 zł.

 

II. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                           50.000 zł

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                                 866.949 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

   nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                              3.039.840 zł

w tym:

I. wydatki bieżące                                                                                                                 3.019.840 zł

 

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                           98.540 zł

 

2. zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                  1.946.847 zł

 

3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                    159.605 zł

    z tego: podopieczni MOPS                - 136.605 zł

     Straż Pożarna         -    23.000 zł

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, wydatki bieżące)                               778.009 zł

 

5. Usługi opiekuńcze                                                                                                                   36.839 zł

 

II. wydatki inwestycyjne (zał. nr 4)                                                                                              20.000 zł

 

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   42.000 zł

 

- wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki rzeczowe zespołu do spraw orzekania

  o niepełnosprawności.

 

IV. INWESTYCJE (załącznik nr 4)

     

      Planowane środki finansowe na 2004 rok na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie

      19.559.841 zł  stanowią  14 %  budżetu miasta.

      Ponadto, nadmienić należy, iż termomodernizacja placówek oświatowych (dz. 801 i 854)

      będzie współfinansowana przez Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

      w ogólnej kwocie  1.054.365 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SPŁATY  KREDYTÓW  /  POŻYCZEK W 2004 ROKU

Tabela nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Spłata w 2004 roku

L.p.

 

Wyszczególnienie

Kwota kredytu/pożyczki

uruchomienia kredytu/pożyczki

rat

odsetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDYTY   zaciągnięte w 2003 roku

 

W RATACH

 

 

2.

 

Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala Powiatowego

3 000 000 zł

30.05 - 900.000

 

 

2a.

 

Zakupy inwestycyjne - centralna sterylizatornia dla Szpitala Powiatowego

500 000 zł

20.08 - 1.000.000

 

 

 

 

 

3 500 000 zł

20.11- 1.600.000

1 150 000 zł

220 950 zł

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej

3 100 000 zł

14.07.2003

950 000 zł

197 550 zł

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Remonty budynków komunalnych

3 400 000 zł

14.07.2003

1 100 000 zł

216 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego

1 000 000 zł

 

 

 

6a.

 

Budowa boiska ze sztuczną trawą

500 000 zł

 

 

 

6b.

 

Remonty dróg

1 800 000 zł

 

 

 

 

 

 

3 300 000 zł

28.08.2003

1 050 000 zł

184 840 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Wykonanie ulicy bp Czesława Domina

1 200 000 zł

 

 

 

5a.

 

Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej na siedzibę Sądu Rejonowego

1 100 000 zł

 

 

 

5b.

 

Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w oś. Bytków Wschód - układ drogowy

400 000 zł

 

 

 

5c.

 

Remonty placówek oświatowych

610 000 zł

 

 

 

 

 

 

3 310 000 zł

30.09.2003

1 000 000 zł

186 670 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogółem

4 086 200 zł

08.12.2003

1 248 000 zł

293 691 zł

7.

 

PT i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa-Krupanka

235 000 zł

 

78 000 zł

14 814 zł

8.

 

Wykonanie ulic Słonecznej do Żniwnej

430 000 zł

 

140 000 zł

27 180 zł

9.

 

Adaptacja skrzydła budynku szpitalnego interny na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

710 000 zł

 

200 000 zł

39 525 zł

10.

 

Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej

2 000 000 zł

 

600 000 zł

127 800 zł

11.

 

Remonty i ocieplenie budynków komunalnych

711 200 zł

 

230 000 zł

44 997 zł

 

 

 

 

 

 

39 375 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. R A Z E M

20 696 200 zł

 

6 498 000 zł

1 299 701 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przed 2003 rokiem

WG STANU NA

 

 

 

 

 

 

31.12.2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Kanalizacja w dz. Bańgów-Przełajka (pożyczka NFOŚiGW)

3 296 200 zł

2001-2003

896 200 zł

20 600 zł

2.

 

Kanalizacja w dz. Bańgów-Przełajka (pożyczka WFOŚiGW)

3 648 700 zł

2001-2003

100 000 zł

23 000 zł

3.

 

Likwidacja dotychczasowej kotłowni i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej SP Nr 20 (pożyczka)

60 000 zł

27.08.2001

60 000 zł

3 313 zł

4.

 

Ujemny wynik finansowy SPZZOZ (kredyt 1.710.000 zł)

1 000 000 zł

28.05.2002

1 000 000 zł

52 650 zł

5.

 

Zadania inwestycyjne (kredyt 1.710.000 zł)

1 000 000 zł

28.10.2002

1 000 000 zł

56 250 zł

6.

 

Ujemny wynik finansowy SPZZOZ (kredyt 1.500.000 zł)

700 000 zł

29.07.2002

700 000 zł

27 600 zł

7.

 

Termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 10 oraz Obrońców Warszawy 4 i 6 (pożyczka)

130 000 zł

06.11.2002

130 000 zł

2 439 zł

8.

 

Modernizacja Krytej Pływalni i Hali Zbornej (kredyt)

500 000 zł

06.12.2002

500 000 zł

28 125 zł

 

 

 

 

 

 

 

II. R A Z E M

10 334 900 zł

 

4 386 200 zł

213 977 zł

 

 

 

 

 

 

 

I + II   O G Ó Ł E M

31 031 100 zł

 

10 884 200 zł

1 513 678 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stan na 12.12.2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE I HARMONOGRAM SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Stan zadłużenia

2004 rok

Zadłużenie na

2005 rok

Stan zadłużenia

2006 rok

Stan zadłużenia

2007 rok

Stan zadłużenia

 

na 31.12.2003 r.

raty

odsetki

31.12.2004 r.

raty

odsetki

na 31.12.2005 r.

raty

odsetki

na 31.12.2006 r.

raty

odsetki

na 31.12.2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŻYCZKI

7 134 900 zł

1 186 200 zł

149 435 zł

9 373 026 zł

3 323 026 zł

170 300 zł

6 050 000 zł

4 000 000 zł

65 500 zł

2 050 000 zł

2 050 000 zł

32 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDYTY

23 896 200 zł

9 698 000 zł

2 185 555 zł

30 188 200 zł

10 498 000 zł

1 588 990 zł

17 960 200 zł

11 700 200 zł

753 130 zł

5 990 000 zł

5 990 000 zł

320 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI

31 031 100 zł

10 884 200 zł

2 334 990 zł

39 561 226 zł

13 821 026 zł

1 759 290 zł

24 010 200 zł

15 700 200 zł

818 630 zł

8 040 000 zł

8 040 000 zł

352 000 zł

0 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planowane do zaciągnięcia w 2004 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kredyty

   13 990 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pożyczki

     3 424 326 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   17 414 326 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

TABELA Nr 3

 

 

 

 

 

Zmiany w dochodach i finansowaniu wydatków w świetle nowej ustawy o dochodach jst (Dz. U. z 2003 roku,  Nr 203, poz. 1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lp.

 Wyszczególnienie

 Przew. wykon. 2003 r.

 Plan 2004

 Różnica

 

 

 

 

 

 

 Dochody

 

 

 

1.

 udział w podatku od osób prawnych

468 600 zł

578 536 zł

109 936 zł

2.

 udział w podatku od osób fizycznych

22 219 327 zł

28 615 618 zł

6 396 291 zł

3.

część rekomp. subwencji ogólnej

3 607 260 zł

0 zł

-3 607 260 zł

4.

cześć podstawowa subwencji ogólnej

54 107 zł

0 zł

-54 107 zł

5.

część równoważąca subwencji ogólnej

0 zł

1 192 694 zł

1 192 694 zł

6.

cześć oświatowa subwencji ogólnej

21 041 544 zł

20 997 996 zł

-43 548 zł

 

 

 

 

 

 

ogółem gmina

47 390 838 zł

51 384 844 zł

3 994 006 zł

 

 

 

 

 

1.

prowizja od dochodów budżetu państwa (nieruchomości skarbu państwa) 25%

60 000 zł

161 677 zł

101 677 zł

2.

prowizja od dochodów budżetu państwa 5%

0 zł

10 783 zł

10 783 zł

3.

 udział w podatku od osób fizycznych

805 048 zł

6 745 339 zł

5 940 291 zł

4.

subwencja drogowa

1 713 682 zł

0 zł

-1 713 682 zł

5.

część wyrównawcza subwencji ogólnej

746 171 zł

642 475 zł

-103 696 zł

6.

cześć oświatowa subwencji ogólnej

9 162 964 zł

8 904 424 zł

-258 540 zł

7.

 udział w podatku od osób prawnych

0 zł

120 708 zł

120 708 zł

 

 

 

 

 

 

ogółem powiat

12 487 865 zł

16 585 406 zł

4 097 541 zł

 

 

 

 

 

 

Likwidacja dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

dodatki mieszkaniowe

2 195 180 zł

 

-2 195 180 zł

2.

Powiatowy Urząd Pracy

503 749 zł

 

-503 749 zł

3.

oświetlenie dróg

396 000 zł

 

-396 000 zł

4.

fundusz socjalny nauczycieli

188 965 zł

 

-188 965 zł

5.

opieka społeczna

2 343 234 zł

 

-2 343 234 zł

 

 

 

 

 

 

ogółem dotacje

5 627 128 zł

0 zł

-5 627 128 zł

 

 

 

 

 

Razem

65 505 831 zł

67 970 250 zł

2 464 419 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemianowice Śl. 05.12.2003r.