Załącznik Nr 1
                                                                                             do Uchwały RM NR 263/2004
                                                                                             z dnia 29.01.2004 r.
 DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2004 ROK
Dział Wyszczególnienie PLAN                          DOCHODÓW                           NA 2004 ROK
1 2 3
     
  G M I N A  
     
  ZADANIA WŁASNE  
     
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 059 716 zł
     
   - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 17 894 108 zł
   - zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty 7 108 zł
   - dochody z majątku gminy z tego: 4 158 500 zł
    a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 924 000 zł
    b) najem i dzierżawa składników majątkowych 1 276 000 zł
    c) zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność 8 500 zł
    d) sprzedaż gruntów, nieruchomości 1 950 000 zł
     
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 290 015 zł
     
   - wpływy z reklam 290 015 zł
     
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98 988 zł
     
   - czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp. 71 380 zł
   - mandaty nakładane przez Straż Miejską 17 048 zł
   - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste (5% z 211.200 zł) 10 560 zł
     
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 54 550 888 zł
     
   - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  35,72% 28 615 618 zł
   - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  6,71% 578 536 zł
   - podatek od nieruchomości 20 856 684 zł
   - podatek rolny 54 116 zł
   - podatek od środków transportowych 572 420 zł
   - podatek opłacany w formie karty podatkowej 300 000 zł
   - podatek od spadków i darowizn 140 000 zł
   - podatek od posiadania psów 12 276 zł
   - wpływy z opłaty skarbowej 622 951 zł
   - opłata targowa 450 000 zł
   - opłata administracyjna za czynności urzędowe 93 000 zł
   - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 920 000 zł
   - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 150 000 zł
   - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 850 000 zł
   - dywidendy 42 100 zł
   - odsetki od należności budżetowych 293 187 zł
     
     
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 359 498 zł
     
   - część równoważąca subwencji ogólnej 1 192 694 zł
   - część oświatowa subwencji ogólnej 20 997 996 zł
   - odsetki od środków na rachunkach bankowych 168 808 zł
     
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 913 276 zł
     
   - sprzedaż przyłączy energetycznych (przyłącze do sali gimnastycznej SP Nr 11) 51 602 zł
   - dochody ZPOiŻ - opłata rodziców za przedszkole 660 596 zł
   - dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Barlickiego i modernizację źródła ogrzewania dla obiektu SP Nr 13 201 078 zł
     
852 POMOC SPOŁECZNA 55 377 zł
     
   - dochody MOPS - u 55 304 zł
   - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych (5% z 1.450 zł) 73 zł
     
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 800 zł
     
   - dochody ZPOiŻ - odpłatność za żłobek 50 800 zł
     
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29 607 zł
     
   - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy - Harcówki przy ul. Hadamika 29 607 zł
     
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 130 000 zł
     
   - wpływy z opłaty produktowej 130 000 zł
     
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 331 092 zł
   
   - dochody własne jednostek kultury fizycznej (Pływalnia Miejska - 118.300 zł, MOSiR "Pszczelnik" 214.792 zł) 333 092 zł
   -  wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (kryta pływalnia przy Hali Zbornej) - nowe źródło dochodu od maja 2004 r. 576 000 zł
   - dotacja z MENiS na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "sztuczna trawa" i "kryta pływalnia" 2 422 000 zł
     
  DOCHODY WŁASNE GMINY 103 869 257 zł
     
  DOTACJE CELOWE  
     
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami  administracji rządowej 2 000 zł
     
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 224 056 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 224 056 zł
     
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 660 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 660 zł
     
852 POMOC SPOŁECZNA 3 016 840 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 996 840 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 20 000 zł
     
  OGÓŁEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA GMINY 3 254 556 zł
     
I. O G Ó Ł E M  GMINA 107 123 813 zł
     
  P O W I A T  
     
  ZADANIA WŁASNE  
     
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 161 677 zł
     
   - 25% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa -            z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (25% z 646.709 zł)  161 677 zł
     
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 150 zł
     
   - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłaty legalizacyjnej (5% z 3.000 zł) 150 zł
     
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 006 580 zł
     
   - opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych 1 000 000 zł
   - opłata parkingowa 2 580 zł
   - opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką 4 000 zł
     
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6 866 047 zł
     
   - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  8,42% 6 745 339 zł
   - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  1,4% 120 708 zł
     
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 546 899 zł
   
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca 642 475 zł
   - część oświatowa subwencji ogólnej 8 904 424 zł
     
     
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 172 930 zł
     
   - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych wraz z sala gimnastyczną przy ul. Jana Matejki 5 172 930 zł
     
852 POMOC SPOŁECZNA 15 140 zł
     
   - dochody MOPS - u 15 140 zł
     
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 18 596 zł
     
   - 2% prowizji z tytułu obsługi PFRON  18 596 zł
     
  DOCHODY WŁASNE POWIATU 17 788 019 zł
     
  DOTACJE CELOWE  
     
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 336 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 336 zł
     
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212 483 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 182 483 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000 zł
     
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 188 000 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 188 000 zł
     
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 376 178 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 326 178 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000 zł
     
851 OCHRONA ZDROWIA 866 949 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 866 949 zł
     
     
852 POMOC SPOŁECZNA 2 075 393 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 000 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 052 393 zł
     
     
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 42 000 zł
     
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 000 zł
     
     
  OGÓŁEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU 5 781 339 zł
     
II. O G Ó Ł E M  POWIAT 23 569 358 zł
     
     
OGÓŁEM DOCHODY  I + II 130 693 171 zł