Załącznik Nr 2
                      do Uchwały RM Nr 263/2004
                      z dnia 29.01.2004 r.
WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2004 ROK
      PLAN NA 2004 ROK
DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ OGÓŁEM GMINA POWIAT
1 2 3 5 6 7
           
    ZADANIA WŁASNE      
           
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 300 zł 1 300 zł  
           
  01030 Izby rolnicze 1 300 zł 1 300 zł  
    1. wydatki bieżące 1 300 zł 1 300 zł  
           
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 938 900 zł 4 498 900 zł 1 440 000 zł
           
  60004 Lokalny transport zbiorowy 3 488 900 zł 3 488 900 zł  
    1. wydatki bieżące 3 488 900 zł 3 488 900 zł  
           
  60011 Drogi publiczne krajowe 60 000 zł 60 000 zł  
    1. wydatki bieżące 60 000 zł 60 000 zł  
           
  60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 440 000 zł   1 440 000 zł
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 1 290 000 zł   1 290 000 zł
    2. wydatki inwestycyjne 150 000 zł   150 000 zł
           
  60016 Drogi publiczne gminne 950 000 zł 950 000 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 650 000 zł 650 000 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 300 000 zł 300 000 zł  
           
630   TURYSTYKA 5 000 zł 5 000 zł  
           
  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000 zł 5 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 5 000 zł 5 000 zł  
    a) dotacje 2 000 zł 2 000 zł  
           
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 242 780 zł 18 242 780 zł 0 zł
           
  70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 17 596 780 zł 17 596 780 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 16 823 780 zł 16 823 780 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 773 000 zł 773 000 zł  
           
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 646 000 zł 646 000 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 506 000 zł 506 000 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 140 000 zł 140 000 zł  
           
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 103 000 zł 103 000 zł 0 zł
           
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000 zł 50 000 zł  
    1. wydatki bieżące 50 000 zł 50 000 zł  
           
  71035 Cmentarze 3 000 zł 3 000 zł  
    1. wydatki bieżące 3 000 zł 3 000 zł  
           
  71095 Pozostała działalność 50 000 zł 50 000 zł  
    1. wydatki bieżące 50 000 zł 50 000 zł  
           
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 329 000 zł 12 601 080 zł 1 727 920 zł
           
  75020 Starostwa powiatowe 1 723 920 zł   1 723 920 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 723 920 zł   1 723 920 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 283 420 zł   1 283 420 zł
           
  75022 Rady gmin 400 000 zł 400 000 zł  
    1. wydatki bieżące 400 000 zł 400 000 zł  
           
  75023 Urzędy gmin 10 851 080 zł 10 851 080 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 10 051 080 zł 10 051 080 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 7 716 580 zł 7 716 580 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 800 000 zł 800 000 zł  
           
  75046 Komisje egzaminacyjne 4 000 zł   4 000 zł
    1. wydatki bieżące 4 000 zł   4 000 zł
           
  75095 Pozostała działalność 1 350 000 zł 1 350 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 350 000 zł 1 350 000 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 074 979 zł 1 074 979 zł  
           
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 965 000 zł 850 000 zł 115 000 zł
           
  75405 Komendy powiatowe Policji 115 000 zł   115 000 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 115 000 zł   115 000 zł
    a) dotacje 115 000 zł   115 000 zł
           
  75412 Ochotnicze straże pożarne 19 000 zł 19 000 zł  
    1. wydatki bieżące 19 000 zł 19 000 zł  
           
  75414 Obrona cywilna 831 000 zł 831 000 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 131 000 zł 131 000 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 700 000 zł 700 000 zł  
           
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 76 350 zł 76 350 zł 0 zł
           
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 76 350 zł 76 350 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 76 350 zł 76 350 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 6 000 zł 6 000 zł  
           
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 334 990 zł 2 334 990 zł 0 zł
           
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 334 990 zł 2 334 990 zł  
    1. wydatki bieżące 2 334 990 zł 2 334 990 zł  
    a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 2 334 990 zł 2 334 990 zł  
           
758   RÓŻNE ROZLICZENIA 1 415 921 zł 700 000 zł 715 921 zł
           
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 700 000 zł 700 000 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 600 000 zł 600 000 zł  
    2. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 100 000 zł 100 000 zł  
           
  75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 715 921 zł 0 zł 715 921 zł
    1. wydatki bieżące 715 921 zł   715 921 zł
           
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 908 339 zł 33 599 912 zł 11 308 427 zł
           
  80101 Szkoły podstawowe 16 122 656 zł 16 122 656 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 15 217 027 zł 15 217 027 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 12 254 433 zł 12 254 433 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 905 629 zł 905 629 zł  
           
  80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 206 873 zł   1 206 873 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 206 873 zł   1 206 873 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 052 217 zł   1 052 217 zł
           
  80104 Przedszkola 6 892 053 zł 6 892 053 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 6 892 053 zł 6 892 053 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 5 742 040 zł 5 742 040 zł  
    b) dotacje 172 800 zł 172 800 zł  
           
  80110 Gimnazja 9 256 218 zł 9 256 218 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 9 256 218 zł 9 256 218 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 7 823 311 zł 7 823 311 zł  
    b) dotacje 225 954 zł 225 954 zł  
           
  80111 Gimnazja specjalne 730 724 zł   730 724 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 730 724 zł   730 724 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 694 697 zł   694 697 zł
           
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 99 450 zł 99 450 zł 0 zł
    1. wydatki bieżące 99 450 zł 99 450 zł  
           
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 229 535 zł 1 229 535 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 179 535 zł 1 179 535 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 006 035 zł 1 006 035 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 50 000 zł 50 000 zł  
           
  80120 Licea ogólnokształcące 3 474 294 zł   3 474 294 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 3 474 294 zł   3 474 294 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 2 942 416 zł   2 942 416 zł
    b) dotacje 235 570 zł   235 570 zł
           
  80123 Licea profilowane 986 881 zł   986 881 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 986 881 zł   986 881 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 948 065 zł   948 065 zł
           
  80130 Szkoły zawodowe 4 642 641 zł   4 642 641 zł
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 3 861 983 zł   3 861 983 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 3 369 713 zł   3 369 713 zł
    2. wydatki inwestycyjne 780 658 zł   780 658 zł
           
  80134 Szkoły zawodowe specjalne 147 494 zł   147 494 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 147 494 zł   147 494 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 140 530 zł   140 530 zł
           
  80197 Gospodarstwa pomocnicze 119 520 zł   119 520 zł
    1. wydatki bieżące 119 520 zł   119 520 zł
    a) dotacje 119 520 zł   119 520 zł
           
851   OCHRONA ZDROWIA 4 151 297 zł 1 011 297 zł 3 140 000 zł
           
  85111 Szpitale ogólne 3 100 000 zł   3 100 000 zł
    1. wydatki inwestycyjne 3 100 000 zł   3 100 000 zł
           
  85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 40 000 zł   40 000 zł
    1. wydatki inwestycyjne 40 000 zł   40 000 zł
           
  85149 Programy polityki zdrowotnej 36 297 zł 36 297 zł  
    1. wydatki bieżące 36 297 zł 36 297 zł  
           
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 920 000 zł 920 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 920 000 zł 920 000 zł  
    a) dotacje 300 000 zł 300 000 zł  
           
  85195 Pozostała działalność 55 000 zł 55 000 zł  
    1. wydatki bieżące 55 000 zł 55 000 zł  
           
852   POMOC SPOŁECZNA 15 253 194 zł 11 574 794 zł 3 678 400 zł
           
  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 286 245 zł   286 245 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 286 245 zł   286 245 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 34 730 zł   34 730 zł
           
  85202 Domy pomocy społecznej 2 111 504 zł 161 000 zł 1 950 504 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 2 111 504 zł 161 000 zł 1 950 504 zł
    a) dotacje 1 950 504 zł   1 950 504 zł
           
  85203 Ośrodki wsparcia 423 186 zł 423 186 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 423 186 zł 423 186 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 195 475 zł 195 475 zł  
           
  85204 Rodziny zastępcze 1 379 660 zł   1 379 660 zł
    1. wydatki bieżące 1 379 660 zł   1 379 660 zł
           
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 700 037 zł 1 700 037 zł  
    1. wydatki bieżące 1 700 037 zł 1 700 037 zł  
           
  85215 Dodatki mieszkaniowe 7 103 220 zł 7 103 220 zł  
    1. wydatki bieżące 7 103 220 zł 7 103 220 zł  
           
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 957 351 zł 1 957 351 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 957 351 zł 1 957 351 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 438 331 zł 1 438 331 zł  
           
  85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 61 991 zł   61 991 zł
    1. wydatki bieżące 61 991 zł   61 991 zł
           
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 230 000 zł 230 000 zł  
    1. wydatki bieżące 230 000 zł 230 000 zł  
           
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 553 260 zł 544 841 zł 1 008 419 zł
           
  85305 Żłobki 449 841 zł 449 841 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 449 841 zł 449 841 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 379 529 zł 379 529 zł  
           
  85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 18 419 zł   18 419 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 18 419 zł   18 419 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 18 419 zł   18 419 zł
           
  85333 Powiatowe urzędy pracy 962 520 zł   962 520 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 962 520 zł   962 520 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 704 443 zł   704 443 zł
           
  85395 Pozostała działalność 122 480 zł 95 000 zł 27 480 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 122 480 zł 95 000 zł 27 480 zł
    a) dotacje 88 000 zł 88 000 zł  
           
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 799 364 zł 2 324 808 zł 1 474 556 zł
           
  85401 Świetlice szkolne 1 917 163 zł 1 917 163 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 718 609 zł 1 718 609 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 605 488 zł 1 605 488 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 198 554 zł 198 554 zł  
           
  85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 903 802 zł   903 802 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 903 802 zł   903 802 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 463 351 zł   463 351 zł
           
  85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 570 754 zł   570 754 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 570 754 zł   570 754 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 410 263 zł   410 263 zł
           
  85412 Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 148 645 zł 148 645 zł  
    1.wydatki bieżące 148 645 zł 148 645 zł  
           
  85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 259 000 zł 259 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 259 000 zł 259 000 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 200 000 zł 200 000 zł  
           
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 959 100 zł 5 959 100 zł 0 zł
           
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 820 000 zł 3 820 000 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 70 000 zł 70 000 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 3 750 000 zł 3 750 000 zł  
           
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 750 000 zł 750 000 zł  
    1.wydatki bieżące 750 000 zł 750 000 zł  
           
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70 000 zł 70 000 zł  
    1. wydatki bieżące 70 000 zł 70 000 zł  
           
  90013 Schroniska dla zwierząt 5 500 zł 5 500 zł  
    1.wydatki bieżące 5 500 zł 5 500 zł  
           
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 074 000 zł 1 074 000 zł  
    1. wydatki bieżące 1 074 000 zł 1 074 000 zł  
           
  90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 130 000 zł 130 000 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące 30 000 zł 30 000 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 100 000 zł 100 000 zł  
           
  90095 Pozostała działalność 109 600 zł 109 600 zł 0 zł
    1. wydatki bieżące 109 600 zł 109 600 zł  
           
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 410 000 zł 3 410 000 zł 0 zł
           
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 350 000 zł 350 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 350 000 zł 350 000 zł  
    a) dotacje 70 000 zł 70 000 zł  
           
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 123 169 zł 1 123 169 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 123 169 zł 1 123 169 zł  
    a) dotacje 1 123 169 zł 1 123 169 zł  
           
  92116 Biblioteki 1 646 831 zł 1 646 831 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 446 831 zł 1 446 831 zł  
    a) dotacje 1 446 831 zł 1 446 831 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 200 000 zł 200 000 zł  
           
  92118 Muzea 290 000 zł 290 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 290 000 zł 290 000 zł  
    a) dotacje 290 000 zł 290 000 zł  
           
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9 795 000 zł 9 795 000 zł 0 zł
           
  92601 Obiekty sportowe 8 750 000 zł 8 750 000 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 1 378 000 zł 1 378 000 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 561 739 zł 561 739 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 7 372 000 zł 7 372 000 zł  
           
  92604 Instytucje kultury fizycznej 550 000 zł 550 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 550 000 zł 550 000 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 220 520 zł 220 520 zł  
           
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 495 000 zł 495 000 zł  
    1. wydatki bieżące, w tym: 495 000 zł 495 000 zł  
    a) dotacje 297 000 zł 297 000 zł  
           
O G Ó Ł E M    ZADANIA WŁASNE 132 241 795 zł 107 633 152 zł 24 608 643 zł
           
    ZADANIA ZLECONE      
           
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 336 zł   20 336 zł
           
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 336 zł   20 336 zł
    1. wydatki bieżące 20 336 zł   20 336 zł
           
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212 483 zł 0 zł 212 483 zł
           
  71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 19 390 zł   19 390 zł
    1. wydatki bieżące 19 390 zł   19 390 zł
           
  71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50 342 zł   50 342 zł
    1. wydatki bieżące 50 342 zł   50 342 zł
           
  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 751 zł   9 751 zł
    1. wydatki bieżące 9 751 zł   9 751 zł
           
  71015 Nadzór budowlany 133 000 zł   133 000 zł
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 103 000 zł   103 000 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 94 310 zł   94 310 zł
    2. wydatki inwestycyjne 30 000 zł   30 000 zł
           
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 412 056 zł 224 056 zł 188 000 zł
           
  75011 Urzędy wojewódzkie 387 056 zł 224 056 zł 163 000 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 387 056 zł 224 056 zł 163 000 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 380 056 zł 217 056 zł 163 000 zł
           
  75045 Komisje poborowe 25 000 zł   25 000 zł
    1. wydatki bieżące 25 000 zł   25 000 zł
           
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 660 zł 11 660 zł 0 zł
           
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 660 zł 11 660 zł  
    1. wydatki bieżące 11 660 zł 11 660 zł  
           
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 376 178 zł 0 zł 2 376 178 zł
           
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 291 000 zł   2 291 000 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 2 291 000 zł   2 291 000 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 551 540 zł   1 551 540 zł
           
  75414 Obrona cywilna 85 178 zł   85 178 zł
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 35 178 zł   35 178 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 29 178 zł   29 178 zł
    2. wydatki inwestycyjne 50 000 zł   50 000 zł
           
851   OCHRONA ZDROWIA 866 949 zł 0 zł 866 949 zł
           
  85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 866 949 zł   866 949 zł
    1. wydatki bieżące 866 949 zł   866 949 zł
           
852   POMOC SPOŁECZNA 3 039 840 zł 3 016 840 zł 23 000 zł
           
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 98 540 zł 98 540 zł  
    1. wydatki bieżące 98 540 zł 98 540 zł  
           
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 946 847 zł 1 946 847 zł  
    1. wydatki bieżące 1 946 847 zł 1 946 847 zł  
           
  85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 159 605 zł 136 605 zł 23 000 zł
    1. wydatki bieżące 159 605 zł 136 605 zł 23 000 zł
           
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 798 009 zł 798 009 zł  
    z tego:      
    1. wydatki bieżące, w tym: 778 009 zł 778 009 zł  
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 726 054 zł 726 054 zł  
    2. wydatki inwestycyjne 20 000 zł 20 000 zł  
           
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 839 zł 36 839 zł  
    1. wydatki bieżące 36 839 zł 36 839 zł  
           
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 42 000 zł   42 000 zł
           
  85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 42 000 zł   42 000 zł
    1. wydatki bieżące, w tym: 42 000 zł   42 000 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 7 824 zł   7 824 zł
           
O G Ó Ł E M    ZADANIA ZLECONE 6 981 502 zł 3 252 556 zł 3 728 946 zł
           
           
O G Ó Ł E M    BUDŻET MIASTA 139 223 297 zł 110 885 708 zł 28 337 589 zł
           
    1. wydatki bieżące, z tego: 119 663 456 zł 95 476 525 zł 24 186 931 zł
    a) wynagrodzenia z pochodnymi 55 075 686 zł 41 167 570 zł 13 908 116 zł
    b) dotacje 6 436 348 zł 4 015 754 zł 2 420 594 zł
    c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 2 334 990 zł 2 334 990 zł 0 zł
    2. wydatki inwestycyjne 19 459 841 zł 15 309 183 zł 4 150 658 zł
    3. rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne 100 000 zł 100 000 zł 0 zł
           
wynagrodzenia z pochodnymi
zadania własne 52 286 724 zł            40 224 460 zł            12 062 264 zł
zadania zlecone 2 788 962 zł                943 110 zł             1 845 852 zł
55 075 686 zł 41 167 570 zł 13 908 116 zł
wydatki bieżące 119 663 456 zł 95 476 525 zł 24 186 931 zł
zadania własne 112 781 954 zł 92 243 969 zł 20 537 985 zł
40 449 241 zł 36 600 400 zł 3 848 841 zł
59 436 543 zł 45 230 374 zł 14 206 169 zł
12 896 170 zł 10 413 195 zł 2 482 975 zł
zadania zlecone 6 881 502 zł 3 232 556 zł 3 648 946 zł
6 881 502 zł 3 232 556 zł 3 648 946 zł