Załącznik Nr 3
                                                                              do Uchwały RM Nr 263/2004
                                                                              z dnia 29.01.2004 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI NA CELE ZWIĄZANE
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY I POWIATU W 2004 ROKU
DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ KWOTA
       
630   TURYSTYKA 2 000 zł
       
  63003 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa 2 000 zł
       
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 115 000 zł
       
  75405 Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania 4 etatów w rewirach dzielnicowych (Komenda Miejska Policji) 115 000 zł
       
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 753 844 zł
       
  80104 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego 172 800 zł
       
  80110 Dotacja podmiotowa dla: 225 954 zł
     - Niepublicznego Gimnazjum "Arkona" 115 381 zł
     - Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego 110 573 zł
       
  80120 Dotacja podmiotowa dla: 235 570 zł
     - Liceum Ogólnokształcącego "Arkona" 137 015 zł
     - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 98 555 zł
       
  80197 Dotacja przedmiotowa na praktyczną nauką zawodu dla gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno - Usługowych oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" 119 520 zł
       
851   OCHRONA ZDROWIA 300 000 zł
       
  85154 Dotacja na realizację programów profilaktyczno - terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 300 000 zł
       
852   POMOC SPOŁECZNA 1 950 504 zł
       
  85202 Dotacja podmiotowa dla domów pomocy społecznej przy ul. Św. Barbary i ul. Maciejkowickiej 1 950 504 zł
       
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 88 000 zł
       
  85395 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 88 000 zł
       
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 930 000 zł
       
  92105 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionalnych 70 000 zł
       
  92109 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego: 1 123 169 zł
     - Siemianowickie Centrum Kultury 700 000 zł
     - Miejski Ośrodek Kultury 283 169 zł
     - Dom Kultury "Pod Jarzębiną" 140 000 zł
       
  92116 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna 1 446 831 zł
       
  92118 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Muzeum Miejskie 290 000 zł
       
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 297 000 zł
       
  92605 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 297 000 zł
       
O G Ó Ł E M 6 436 348 zł