Załącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr 263/2004
z dnia 29.01.2004 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK
L.P. DZIAŁ ROZDZ. NAZWA ZADANIA DYSP. ŚRODKI WŁASNE, DOTACJE CELOWE KREDYTY, POŻYCZKI   OGÓŁEM
1 2 3 4 5   6   7 8
                   
  600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ     0 zł   450 000 zł 450 000 zł
                   
    60015 Drogi publiczne w mastach na prawach powiatu     0 zł   150 000 zł 150 000 zł
                   
1.     Obwodnica wschodnia - koncepcja architektoniczna IM     K 150 000 zł 150 000 zł
                   
    60016 Drogi publiczne gminne     0 zł   300 000 zł 300 000 zł
                   
2.     Budowa ulicy Watoły (boczna) plus chodnik IM     K 300 000 zł 300 000 zł
                   
  700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA     469 900 zł   443 100 zł 913 000 zł
                   
    70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej     329 900 zł   443 100 zł 773 000 zł
                   
3.     Termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej 1 GM W 115 200 zł P 268 800 zł 384 000 zł
4.     Docieplenie budynku ul. Klonowa 5, Obr. Warszawy 8 GM W 74 700 zł P 174 300 zł 249 000 zł
5.     Wykonanie szybu windowego w budynku przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II 1 GM W 140 000 zł     140 000 zł
                   
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami     140 000 zł   0 zł 140 000 zł
                   
6.     Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej MG W 140 000 zł     140 000 zł
                   
  710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA     30 000 zł   0 zł 30 000 zł
                   
    71015 Nadzór budowlany     30 000 zł   0 zł 30 000 zł
                   
7.     Zakupy inwestycyjne dla potrzeb nadzoru budowlanego (dotacja celowa) PINB D 30 000 zł     30 000 zł
                   
  750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA     800 000 zł   0 zł 800 000 zł
                   
    75023 Urzędy gmin     800 000 zł   0 zł 800 000 zł
                   
8.     Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego,            
      modernizacja sieci komputerowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego INF W 800 000 zł     800 000 zł
                   
  754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA     750 000 zł   0 zł 750 000 zł
                   
    75414 Obrona cywilna     750 000 zł   0 zł 750 000 zł
                   
9.     Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 i budowa łącznika z gmachem PSP pod potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego ZK W 670 000 zł     670 000 zł
10.     Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego dla potrzeb CZK ZK W 30 000 zł     30 000 zł
11.     Zakup wyposażenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego (dotacja celowa) ZK D 50 000 zł     50 000 zł
                   
  801   OŚWIATA I WYCHOWANIE     424 008 zł   1 312 279 zł 1 736 287 zł
                   
    80101 Szkoły podstawowe     201 078 zł   704 551 zł 905 629 zł
                   
12.     Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku szkoły przy ul. Barlickiego w Siemianowicach Śląskich (dotacja z WFOŚiGW) IM D 145 568 zł P 509 426 zł 654 994 zł
13.     Modernizacja źródła ogrzewania dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 13 (dotacja z WFOŚiGW) IM D 55 510 zł P 195 125 zł 250 635 zł
                   
    80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół     50 000 zł   0 zł 50 000 zł
                   
14.     Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, kserokopiarki ZOF W 50 000 zł     50 000 zł
                   
    80130 Szkoły zawodowe     172 930 zł   607 728 zł 780 658 zł
                   
15.     Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych wraz z sala gimnastyczną przy ul. Jana Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich (dotacja z WFOŚiGW) IM D 172 930 zł P 607 728 zł 780 658 zł
                   
  851   OCHRONA ZDROWIA     0 zł   3 140 000 zł 3 140 000 zł
                   
    85111 Szpitale ogólne     0 zł   3 100 000 zł 3 100 000 zł
                   
16.     Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala Miejskiego  (2.100.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne (1.000.000 zł) ZS     K 3 100 000 zł 3 100 000 zł
                   
    85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze     0 zł   40 000 zł 40 000 zł
                   
17.     Modernizacja skrzydła budynku interny Szpitala Nr 1 pod potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego ZS     K 40 000 zł 40 000 zł
                   
  852   POMOC SPOŁECZNA     20 000 zł   0 zł 20 000 zł
                   
    85219 Ośrodki pomocy społecznej     20 000 zł   0 zł 20 000 zł
                   
18.     Zakup sprzętu komputerowego (dotacja celowa) MOPS D 20 000 zł     20 000 zł
                   
  854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA     29 607 zł   168 947 zł 198 554 zł
                   
    85401 Świetlice szkolne     29 607 zł   168 947 zł 198 554 zł
                   
19.     Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Harcówki przy ul. Hadamika 16 w Siemianowicach Śląskich (dotacja z WFOŚiGW ) IM D 29 607 zł P 168 947 zł 198 554 zł
                   
  900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     100 000 zł   3 750 000 zł 3 850 000 zł
                   
    90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód     0 zł   3 750 000 zł 3 750 000 zł
                   
20.     Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice I i II etap IM     P 1 500 000 zł 1 500 000 zł
              K 2 250 000 zł 2 250 000 zł
                   
    90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych     100 000 zł   0 zł 100 000 zł
                   
21.     Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów W 100 000 zł     100 000 zł
                   
  921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO     200 000 zł   0 zł 200 000 zł
                   
    92116 Biblioteki     200 000 zł   0 zł 200 000 zł
22.     Automatyzacja procesów bibliotecznych RK W 200 000 zł     200 000 zł
                   
  926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT     2 422 000 zł   4 950 000 zł 7 372 000 zł
                   
    92601 Obiekty sportowe     2 422 000 zł   4 950 000 zł 7 372 000 zł
                   
23.     Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja (dotacja z MENiS) MOSiR D 1 022 000 zł     1 022 000 zł
24.     Rozbudowa basenu kąpielowego o obiekty rekreacji czynnej i biernej (zjeżdżalnia)  II etap MOSIR     K 1 500 000 zł 1 500 000 zł
25.     Modernizacja Hali Zbornej MOSIR     K 350 000 zł 350 000 zł
26.     Budowa kompleksu sportowego wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie  (dotacja z MENiS) IM D 1 400 000 zł K 3 100 000 zł 4 500 000 zł
                   
O G Ó Ł E M     5 245 515 zł   14 214 326 zł 19 459 841 zł
                   
  758 75818 Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne     100 000 zł     100 000 zł
                   
O G Ó Ł E M     5 345 515 zł   14 214 326 zł 19 559 841 zł