I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

Uchwalony budżet miasta na 2004 rok uchwałą Nr 263/2004 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2004 roku w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu :

 

- po stronie dochodów o kwotę 11.108.862 zł (uchwalony 130.693.171 zł,

     po zmianie 141.802.033 zł)

 

- po stronie wydatków o kwotę 16.530.919 zł (uchwalony 139.223.297 zł,

     po zmianie 155.754.216 zł)

 

Na kwotę zwiększeń per saldo złożyły się :

 Zmianie uległy również przychody planowane do zbilansowania deficytu budżetowego oraz rozchodów (spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych):

Powyższe zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach do załączników Nr 1 i 2 (str. 57–61 i 75-84).

W okresie sprawozdawczym wykonanie przychodów wyniosło ogółem 24.858.852 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek 1.298.758 zł oraz kredytów 18.550.000 zł, z wolnych środków 5.010.094 zł .

Rozchody  wynosiły 10.884.200 zł (100% planu) i dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów, zaciągniętych na realizację zadań w latach poprzednich.

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości 142.553.263 zł (patrz tabela str. 3) podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 37,5%, natomiast pozostałe 62,5% (na wysokość których gmina nie ma wpływu) to udziały (25%), subwencje (22,7%), dotacje celowe (14,8%).


         W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 151.376.705 zł (patrz tabela str. 3) - wydatki bieżące stanowiły 85,1%, inwestycyjne 14,9%.


 

 

 

 

Wykonanie budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

 


 

 

WYNIK FINANSOWY  2004 roku:

 

1. OSIĄGNIĘTE DOCHODY                                              142.553.263 zł

 

2. WYKONANE WYDATKI                                               151.376.705 zł

 

3. DEFICYT ( 1-2)                                                      - 8.823.442 zł

 

4. ROZCHODY ( spłata kredytów i pożyczek)          - 10.884.200 zł

 

5. PRZYCHODY                                                          24.858.852 zł

    - zaciągnięte kredyty i pożyczki                                19.848.758 zł

    - wolne środki                                                            5.010.094 zł

 

6. WYNIK FINANSOWY  (3+4-5)                                5.151.210 zł

                                  

II.  D O C H O D Y   B U D Ż E T O W E

Dochody ogółem budżetu miasta  na plan 141.802.033 zł zostały wykonane w wysokości 142.553.263 zł , tj. 100,5%,  co obrazuje załącznik  Nr 1 (str. 50 - 56).

 

G M I N A

 

Na plan 117.680.865 zł wykonanie wyniosło 117.576.691 zł (99,9%), z tego wykonanie dochodów własnych, subwencji, dotacji z WFOŚiGW i MENiS na plan 104.363.320 zł wyniosło 105.404.553 zł (101,0%).

 

Powyższe dochody wpłynęły z następujących źródeł:

 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO osiągnięto dochody w wysokości 86 zł,          z opłat za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt i sprzedaży kolczyków dla zwierząt, czynszu za obwody łowieckie.

 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 22.430.510 zł wykonanie wyniosło 21.525.589 zł ( 96,0%) w tym:

1. wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

    na plan 17.894.108 zł  uzyskano środki w wysokości 17.394.773 zł (97,2%) .

    Na dochody przekazywane są wpływy z czynszów i opłat związane z najmem lokali

    mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, gminy we

    wspólnotach mieszkaniowych, a także pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie"

    Wykonanie jest niższe od ustalonego planu  z uwagi na zwiększające się zaległości

    czynszowe lokatorów, które  wynoszą około 10% w stosunku rocznym.

2. zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty na plan 7.108 zł uzyskano

    dochody w kwocie 73.030 zł (1027,4 %).

    Są to wpływy z ratalnej spłaty należności od właścicieli  mieszkań z tytułu

    przeprowadzonych remontów w budynkach wspólnot  mieszkaniowych.

    Większe wykonanie spowodowane jest m.in. nieplanowaną wpłatą rat od właścicieli

    z budynku przy ul. Wierzbowej (55.544 zł) oraz wcześniej spłacanych rat niż wynikało to

    z wniosków o rozłożenie należności na raty. 

 

 

3. dochody z majątku gminy na plan  4.458.500 zł wykonanie wyniosło 3.968.002 zł

    tj. 89,0%, głównie z tytułu:

                                                                                        Plan                Wykonanie     % wyk.

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

   wieczyste nieruchomości                                             924.000 zł         940.971 zł     101,8

 

- najmu i dzierżawy składników majątkowych              1.276.000 zł         944.143 zł       74,0

Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in. rozwiązaniem w trakcie roku 6 –ciu umów dzierżawnych oraz zaległościami w regulowaniu czynszu dzierżawnego (157.937 zł).             W stosunku do podmiotów zalegających  z opłatą czynszów zostały wystawione upomnienia.

 

- zmiany prawa wieczystego użytkowania

   na prawo własności                                                         8.500 zł             8.438 zł       99,3

 

- sprzedaży nieruchomości i gruntów                1.950.000 zł      1.763.727 zł       90,4

Nie wykonano planowanego zbycia nieruchomości z uwagi na brak nabywców na wystawione na przetarg nieruchomości przy ul. Mysłowickiej (3 działki), ul. Olimpijskiej (budynek A), ul. Waloszka (działka), Zespół Pałacowy (notarialna sprzedaż nastąpiła w marcu 2005 r.) na ogólną kwotę 767.868 zł.

Natomiast dokonano sprzedaży nieruchomości nie ujętych w planie na ogólną kwotę   581.595 zł, w tym lokale w przychodniach zdrowia w kwocie 289.181 zł.

 

- wpływy z różnych opłat                                               300.000 zł         310.723 zł     103,6

Dochody pochodzą z opłat za media od użytkowników lokali dzierżawionych od gminy przy  ul. Budryka oraz kotłowni Szpitala Nr 1.

 

4. odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia,

    wpływy do wyjaśnienia                                                   -                             18.990 zł         -

 

5. dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji

   budynku przy ul. Wierzbowa 1                                  70.794 zł           70.794 zł      100,0     

 

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 290.015 zł wykonanie wyniosło 195.717 zł, tj. 67,5%, na które złożyły się :

1. wpływy z działalności reklamowej na terenie miasta, umieszczanej na budynkach  należących do gminy - na plan 290.015 zł wykonanie wyniosło 194.554 zł (67,1%). Niskie wykonanie planu wiąże się z rezygnacją części zleceniodawców z korzystania z usług reklamowych.

2. wpływy z odpłatności za szalety  1.163 zł.

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 98.988 zł wykonanie wyniosło

80.936 zł, tj. 81,8% w tym:

 

1. dochody z czynszów lokali wynajmowanych w UM, prowizje, zwrot  kosztów egzekucyjnych,

   opłaty za  usługi ksero itd.  na plan w kwocie 71.380 zł wykonanie wyniosło 50.128 zł,

    tj. 70,2%. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano odszkodowań,

    zwrotów należności z lat ubiegłych, prowizji od wypłat itp.

   

2. mandaty nakładane przez Straż Miejską na plan 17.048 zł wykonanie wyniosło 16.432 zł,

    (96,4%).

3. 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat za

    wydawane dowody osobiste na plan 10.560 zł wykonanie wyniosło 13.535 zł (128,2%),

 

4. sprzedaż publikacji „Przewodnik Siemianowicki – wędrówki po mieście i okolicy”  841 zł.

 

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan  54.550.888 zł wykonanie wyniosło 56.319.072 zł tj. 103,2%, z tego:

 

1. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z  PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

 PAŃSTWA,  w tym:

 

- 35,72% wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan

   28.615.618 zł wyniosły 27.945.579 zł tj. 97,7%,  przy czym w miesiącu styczniu 2005 roku

   wpłynęła rata   3.273.169 zł za miesiąc grudzień 2004 roku,  która zgodnie z przepisami

   prawa została zaliczona do wykonania 2004 r.

 


Miesięczne wpływy (narastająco) obrazuje poniższy wykres.

 

 

- 6,71% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 578.536 zł

  wykonanie wyniosło 892.199 zł (154,2%).Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania,

   jako że zależą od kondycji ekonomicznej (wypracowanego zysku) firm .  

 

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na plan 20.856.684 zł wpływy wyniosły    22.893.416 zł tj. 109,8%.

Przekroczenie planu dochodów z podatku od nieruchomości  jest wynikiem lepszej niż przewidywano ściągalności , a w szczególności  lepszej pracy w zakresie windykacji zaległości podatkowych. Udało się wyegzekwować należności podatkowe od kilku „szczególnie opornych” dłużników m.in. od PKRB „Fabud” S.A  800 000 zł.

Pomimo wysokich wpływów z tytułu podatku od nieruchomości  na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 25.420.933 zł, w tym: zaległości z lat ubiegłych 19.655.338 zł , z roku 2004 5.765.595 zł.

Znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in. w stanie upadłości, likwidacji oraz będących w trudnej sytuacji finansowej.

Do takich należą:

- Huta „JEDNOŚĆ” S.A

organ podatkowy dokonał zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika  poprzez wpis hipoteki ustawowej i przymusowej do księgi wieczystej. Ogólna kwota zabezpieczenia wynosi 24.791.613 zł, w tym należność główna 18.352.550 zł i odsetki 6.439.063 zł.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Labor” Sp. z o.o.

na podstawie art. 66 § 1  ustawy Ordynacja podatkowa nastąpiło przeniesienie własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nastąpiło w dniu podpisania aktu notarialnego tj. 11.05.2004 r. - kwota należności 328.098 zł, odsetek 91.176 zł,

- Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce „CLEDOR” Katowice (objęte tyt. wykonawczym),

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Rekultywacji (orzeczona przez sąd upadłość),

- KWK „Siemianowice” ZG „ROZALIA” Sp. z o.o. (upadłość),

- Walcownia Rur „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. (postępowanie układowe objęte tytułem

   wykonawczym),

- PKRB „FABUD” S.A.

po przeprowadzonych negocjacjach w 2004 roku podatnik wpłacił kwotę 800.000 zł, pozostała zaległość została objęta egzekucją,

- Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MICHAŁEK” (objęte tytułem wykonawczym)

- Walcownia Rur Jedność „SERWIS” (odroczony termin płatności  od VII 2004 do VII 2008),

- ZRK sp. z o.o. (wniosek o przejęcie gruntów w zamian za zaległości podatkowe),

- PPH „OPNAL” (objęte tytułem wykonawczym).

W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

 

3. PODATEK ROLNY  na plan 54.116 zł realizacja wpływów wyniosła 58.881 zł  tj. 108,8%.

 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na plan 572.420 zł uzyskano dochody w kwocie 566.163 zł,  tj. 98,9%.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 214 postanowień               o wszczęciu postępowania podatkowego, wystawiono 222 tytułów wykonawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 335.995 zł.

 

5. W PODATKACH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 251.975 zł,  tj. 84,0 %.

Nastąpił dalszy spadek ilości podmiotów opłacających podatek w formie karty podatkowej        i w konsekwencji spadek wpływów z tego tytułu.

 

6. W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN na plan 140.000 zł osiągnięto wpływy w kwocie 141.289 zł (100,9%).

 

7. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW - na plan 12.276 zł wykonanie wyniosło 10.054 zł,     tj. 81,9%.

 

8. WPŁYW Z OPŁATY SKARBOWEJ - na plan 622.951 zł osiągnięto w kwocie 728.955 zł, co stanowi 117,0 % planu .

Dochody z tego źródła uzyskiwane są m.in. z wydanych pozwoleń budowlanych, sprzedaży znaków wartościowych, z tytułu rejestracji podatku VAT, opłaty od weksla, opłaty skarbowej pobieranej przez notariuszy od sporządzonych dokumentów.

9. OPŁATA TARGOWA - wpływy na plan 450.000 zł wyniosły  405.202 zł, tj. 90,0 %.

Niższe niż planowano wpływy są wynikiem mniejszego zainteresowania tą formą działalności gospodarczej , zwłaszcza na targowiskach przy ul. Kapicy oraz Placu 11- Listopada.  

 

10. OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE – na plan 93.000 zł wpłynęło 121.393 zł tj. 130,5% . Zwiększone wpływy z tego tytułu są związane z ustawowym

obowiązkiem uzupełnienia wpisów do ewidencji działalności gospodarczej o numer PESEL i PKD (opłata z tego tytułu wynosiła 50 zł) .

 

11. OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  na plan 920.000 zł wykonanie wyniosło 999.171 zł (108,6 %).

 

12. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH na plan 1.000.000 zł wykonanie wyniosło 975.738 zł ( 97,6 %).

Wpływy są przekazywane przede wszystkim przez biura notarialne, działające na terenie miasta (obecnie 2 biura).

 

13. Tytułem DYWIDENDY od udziałów w MPGKiM sp. z o.o. z zysku za 2004 rok na plan  42.100 zł uzyskano wpływy w kwocie 44.660 zł, tj. 106,1%

 

14. W pozycji ODSETKI OD NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH z tytułu nieterminowych wpłat na plan 293.187 zł uzyskano dochody w kwocie 284.397 zł, tj. 97,0%.

 

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 22.604.272 zł wykonanie wyniosło  22.729.264  zł, tj. 100,6 % z tego:

 

1. subwencje z budżetu państwa wykonanie wyniosło

22.435.464 zł ( 100 % planu,) w tym:

- część równoważąca                                                                                           1.192.694 

   (otrzymywana przez gminę na wyrównanie różnic w dochodach

    w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań)

- część oświatowa                                                                                                21.242.098 zł

   (uwzględnia typ i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez j.s.t.,

     stopnie awansu zawodowego nauczycieli, a także liczbę uczniów

     w tych szkołach i placówkach),

 

- część rekompensująca                                                                                                672 zł

  (rekompensuje utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień

    za 2003 rok, II transza)

 

2. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 168.808 zł   wykonanie wyniosło 299.053 zł tj.177,2%.

 

3. na różne rozliczenia finansowe  w kwocie  - 5.253 zł składają się m.in. odpisy dokonywane    przez Urzędy Skarbowe z wpływów podatkowych na środek specjalny, wpływy do   wyjaśnienia .

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  wpływy na plan  801.538 zł zostały osiągnięte w kwocie 873.618 zł (109% planu) i pochodziły ze:

 

1. sprzedaży przyłącza energetycznego do sali gimnastycznej SP Nr 11     51.602 zł (100,0%),

2. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w

     przedszkolach                                                                                        732.676 zł (110,9%).

3. wpływ dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji

    SP Nr 13 przy Barlickiego                                                                         89.340 zł (100,0%)

 

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA wpłynęło 28.501 zł m.in. tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź w nadmiernej wysokości (MKS, Klub Abstynenta „Szafran”).

 

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 55.377 zł wykonanie wyniosło 53.663 zł  tj. 96,9%, z tego:

 

1. dochody MOPS  na plan 55.304 zł zostały osiągnięte w kwocie 53.432 zł tj. 96,6%

    głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy

    Społecznej, za usługi opiekuńcze, spłaty rat zasiłków zwrotnych, odsetki bankowe, itp.

 

2. 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat

    z tytułu usług opiekuńczych i innych na plan 73 zł wykonanie wyniosło 231 zł (316,4%),

 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 50.800 zł wykonanie wyniosło 45.398 zł, tj. 89,4% z:

1. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku na plan 50.800 zł wpłynęło 45.339 zł,

    tj. 89,3%. Wpływy są uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do żłobka.

2. zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2003 roku przez Związek Kombatantów RP w kwocie

    59 zł.

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan na plan 17.840 zł

wykonanie wyniosło 17.854 zł (100,1%), w tym  

1.  dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy

     – Harcówki przy ul. Hadamika       17.840 zł (100%) .

2. kwota 14 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym przekazane przez Młodzieżowy

    Ośrodek Socjoterapii.

 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan

130.000 zł kwota wpływów w wysokości 85.033 zł (65,4%) to:

1. wpływy z opłaty produktowej          80.547 zł

  

2. wpływ środków za zużytą energię wykorzystaną do oświetlenia

    paneli reklamowych w wiatach autobusowych od firmy MC „CAFFE”              4.486 zł

 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan           2.000 zł  wykonanie wyniosło 5.943 zł (297,2%):

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie

    XII Śląskiego Pikniku Country – Noc Świętojańska

    (organizator Siemianowickie Centrum Kultury)                                                 2.000 zł

2. zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków

    dotacji przez Stowarzyszenie Siemianowickich Spółdzielni

     Mieszkaniowych „Nasz Dom”                                                                        1.054 zł

3. wpływy ze sprzedaży wydawnictw książkowych

    z serii „Biblioteka Siemianowicka”                                                       2.889 zł

 

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 3.331.092 zł wykonanie wyniosło 3.443.879 zł (103,4%) z:

                                                                                        Plan                Wykonanie     % wyk.

- dochodów jednostek kultury fizycznej tj.

   z wynajmu obiektów i hal sportowych, opłat

   za korzystanie z pływalni, kortów, boisk, siłowni      

   zwrot podatku VAT, itp.                                             909.092 zł          1.021.879    112,4

a) Pływalnia Miejska                                                      118.300 zł             154.732 zł   130,8

b) MOSiR „Pszczelnik”                                                  790.792 zł              867.147 zł  109,7

 

- dotacji z MENiS ze środków pochodzących z dopłat

  do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez

  „Totalizator Sportowy” sp. z o.o. na dofinansowanie

  realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa boiska ze

  sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie” (1.400.000 zł)

  oraz „Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej -

   – kontynuacja” (1.022.000 zł)                                  2.422.000 zł          2. 422.000 zł  100,0

 

 

 

DOTACJE CELOWE

 

I. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustawami, zadania własne gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 13.317.545 zł zostały przekazane środki w wysokości 12.172.138 zł, tj. 91,4%, co obrazuje poniższa tabela:

 

 

 


 

P O W I A T

 

DOCHODY POWIATU na plan 24.121.168 zł wykonanie wyniosło 24.976.572 zł, tj. 103,5%.

Dochody własne, subwencje, dotacje z WFOŚiGW na plan 18.304.530 zł zostały wykonane w kwocie 19.186.431 zł, tj. w 104,8% na które złożyły się:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  wpływy pochodzące z 25% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – na plan 161.677 zł wyniosły 419.369 zł (259,4%).

Wysokie wykonanie wpływów w tej pozycji jest wynikiem ściągnięcia zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania (wraz z odsetkami). Plan dochodów Skarbu Państwa nie został jednak zaktualizowany przez Wojewodę Śląskiego, tym samym również plan dochodów powiatu z 25% odpisu.

 

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpływy w kwocie 306 zł (204,0% planu) osiągnięto z 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłaty legalizacyjnej. Wykryto 4 samowole budowlane dla których rozpoczęto procedurę legalizacyjną.

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.006.580 zł wykonanie wyniosło 1.445.924 zł (143,6%), w tym:

 

- z tytułu opłat za wydanie dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz tablic

   rejestracyjnych i świadectw kwalifikacyjnych na plan 1.000.000 zł wpłynęło 1.443.224 zł

  (144,3%). Wysokie wykonanie wpływów jest związane z obowiązkową wymianą

   dokumentów praw jazdy.

 

- z opłaty za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych na plan 2.580 zł

  wpłynęło 2.300 zł (89,1%),

 

 - z wpływów za opłatę egzaminacyjną z zakresu transportu drogowego taksówką wpłynęły

    środki w kwocie 400 zł na plan 4.000 zł (10,0%).

    Niskie wykonanie dochodów związane jest z małą liczbą osób przystępujących do

    egzaminu.

 

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWPOŻAROWA kwota 9.445 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przez KMP (9.440 zł) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez KMPSP (5 zł).

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 6.866.047 zł wpływy wyniosły 7.020.812 zł (102,3%), z tego:

                                                                                       Plan                 Wykonanie       % wyk.

- 8,42% udziału w podatku dochodowym od osób

   fizycznych                                                               6.745.339 zł         6.587.396 zł      97,7%

(w miesiącu styczniu  br. wpłynęła kwota 771.559 zł stanowiąca udział za miesiąc grudzień   2004 r., zaliczona do wykonania 2004 roku).

 

- 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób

   prawnych                                                                    120.708 zł        210.594 zł   174,5%

 

- dotacja  z PFRON                                                             -                 222.822 zł           -

   otrzymana tytułem rekompensaty za dochody utracone na skutek zwolnień w podatku

   od nieruchomości.                                                                        

 

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA wykonanie wyniosło  9.876.900 zł (100,0%).

Mieszczą się tu subwencje z budżetu państwa, w tym:

 

- część wyrównawcza                                                                                        642.475 zł       

   (kwota uzupełniająca subwencji dla powiatu w którym wskaźnik

    bezrobocia jest wyższy od wskaźnika bezrobocia w kraju)

- część oświatowa                                                                                         9.174.559 zł

  (uwzględnia typ i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez j.s.t.,

   stopnie awansu zawodowego nauczycieli, a także liczbę uczniów

   w tych szkołach i placówkach)

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu                                                  59.866 zł

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 110.131 zł wpływy wyniosły      111.438 zł (101,2%) z następujących źródeł:

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych wraz z salą gimnastyczną przy ul. Jana Matejki 5 wpłynęła kwota 110.131 zł (100% planu),

- kwota  1.307  zł pochodzi z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.

 

Dział 851– OCHRONA ZDROWIA wpłynęło 55.309 zł (100% planu) tytułem wyegzekwowanej kary umownej od Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie za nieterminową dostawę i montaż dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich.

 

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 15.140 zł wykonanie wyniosło 23.398 zł (154,5%), w tym:

1. dochody MOPS -odpłatność biologicznych rodziców za dzieci przebywające w rodzinach

    zastępczych oraz nienależnie pobrane zasiłki z tego tytułu, odpłatność za korzystanie

    z mieszkania chronionego - na plan 15.140 zł wpływy wyniosły 23.161 zł (153,0%),

2. 5% z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej – nienależnie pobrane

    zasiłki przez rodziny zastępcze – kwota 237 zł.

 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 192.596 zł, wykonanie wyniosło 203.530 zł tj. 105,7%:

1. z tytułu 2% prowizji na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u na plan 18.596 zł    wykonanie wyniosło 31.542 zł (169,6%).

2. dotacja z PFRON na zakup 2-ch mikrobusów  przystosowanych  do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wykonywanych przez Urząd Miasta Siemianowice Śl. na potrzeby placówek oświatowych oraz  przez DPS Zgromadzenia  Sióstr Boromeuszek w Siemianowicach Śl. ul. Św. Barbary 5 w wysokości 171.988 zł (98,8% planu, 174.000 zł).

 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota    20.000 zł (100% planu) stanowiła dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa”.

 

DOTACJE CELOWE

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powiatu, własnych i z porozumień na plan 5.816.638 zł zostały przekazane środki w kwocie 5.790.141 zł, tj. 99,5% 

 


 

III.  W Y D A T K I   B U D Ż E T O W E

 


            Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów oraz z podziałem na zadania gminy oraz powiatu (własne i zlecone) przedstawia załącznik Nr 2 (str. 62 - 74).

 

Realizacja wydatków w gminie i w powiecie w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

 


* szczegółowe omówienie na stronach 37 - 48. 

 

 

Z A D A N I A   W Ł A S N E

Wydatki zadań własnych na plan 140.799.345 zł zostały wykonane w kwocie 137.568.752 zł,     tj. w 97,7%.

 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.300 zł wykonano w kwocie 1.128 zł (86,8%) i stanowiły 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 5.848.900 zł wydatkowano kwotę 5.809.440 zł, tj. 99,3%, z tego wydatki bieżące na plan 5.558.900 zł wyniosły 5.551.842 zł (99,9% planu), wydatki inwestycyjne na plan 290.000 zł wykonano 257.598 zł (88,8%).

 

 

I. Na wydatki bieżące składają się:

 

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 3.381.630 zł (100% planu) jako wpłatę na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP.

 

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe kwotę 49.141 zł (100% planu) wydatkowano na remont chodnika ul. Krupanka.

 

Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na plan 1.403.832 zł wykonanie wyniosło 1.402.233 zł (99,9%), z tego:  

- bieżące utrzymanie jezdni                                                                                         798.006 zł

- bieżące utrzymanie chodników                                                                                 152.000 zł

- remont chodnika ul. Świerczewskiego (99.870 zł), przejścia pod wiaduktem

   przy ul. Michałkowickiej (28.000 zł), wykonanie chodnika przy

   ul. Chopina (54.446 zł)                                                                                           182.316 zł

- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego                                                   90.000 zł

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego                                                  39.999 zł

- utrzymanie wiat autobusowych                                                                                   32.805 zł

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych                                                         89.989 zł

- projekty techniczne, uzgodnienia, inwentaryzacja dróg                                                  7.162 zł

- zatrudnienie inspektorów nadzoru                                                                                3.295 zł

- wypłata 4 odszkodowań za uszkodzenie samochodu, spowodowane

   złym stanem nawierzchni jezdni                                                                                    6.661 zł

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 724.297 zł wykonanie wyniosło 718.838 zł (99,2%), w tym:

- bieżące utrzymanie jezdni                                                                                         388.199 zł

- bieżące utrzymanie chodników                                                                                 150.000 zł

- remont jezdni ul. Św. Barbary                                                                                  122.759 zł

- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego                                                   20.000 zł

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego                                                  30.000 zł

- projekty techniczne, uzgodnienia, inwentaryzacja dróg                                                  7.880 zł

 

II. wydatki inwestycyjne na plan 290.000 zł wykonano 257.598 zł (88,8%) (omówienie na str. 44, poz. 1,2)

 

Przy dziale 600 – Transport i łączność istnieje środek specjalny „Zajęcie pasa drogowego”. Na stronę przychodową w kwocie 78.808 zł składają się: stan środków na początek roku 26.692 zł oraz wpływy 50.018 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowanie dróg oraz 2.098 zł – odsetki bankowe. Wydatkowano 840 zł na obsługę konta oraz 29.617 zł na wykonanie robót remontowych, mających na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa drogowego. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 48.351 zł.

 

W ramach działu 630 – TURYSTYKA na plan 7.000 zł wydatkowano 6.985 zł (99,8%) na:

a) usługi transportowe w zakresie turystyki                                                                     2.985 zł,

b) dotacje na zadania w obszarze turystyki, zgodnie z zawartymi umowami dla:

    - ZHP Hufiec Siemianowice                                                                           1.000 zł,

    - PTTK Oddział Siemianowice                                                                                   3.000 zł.

 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 18.770.540 zł wykonanie wyniosło 18.219.599 zł, co stanowi 97,1%.

 

W rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 17.355.979 zł, z czego wykorzystano 16.914.127 zł (97,5% planu).

Środki te przeznaczono na:

     PLAN                        WYKONANIE

I. wydatki bieżące                                                       16.575.060 zł                      16.405.991 zł

- wypłacanie odszkodowań za trwały uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby

   (renta wyrównawcza)                                                                                                   9.505 zł,

- wypłata 2 zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych (zgodnie z zasądzonymi

   wyrokami)                                                                                                                  2.656 zł,

- pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących

  w administracji MPGKiM sp. z o.o.:                                                         16.393.830 zł,

  a) media (woda, kanalizacja, c.o, c.c.w, energia elektryczna, gaz)                           3.292.489 zł,

  b) remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością

      gminy, pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" oraz budynków

      będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych                             3.345.245 zł,

      w tym:

      - roboty budowlane                                                                      616.753 zł

      - roboty dekarskie                                                                        891.552 zł

      - roboty elektryczne                                                                     151.138 zł

      - roboty zduńskie                                                                         188.666 zł

      - roboty gazowe                                                                           102.237 zł

      - roboty c.o.                                                                                   37.539 zł

      - roboty wodno-kanalizacyjne                                                      268.725 zł

      - nowe przydziały (wymóg ustawowy dot. wymiany

        zużytych elementów wyposażenia oraz niezbędny remont)           489.776 zł

      - stolarka okienna                                                                         500.000 zł

      - projekty techniczne                                                                      35.617 zł

      - roboty malarskie                                                                          38.224 zł

      - roboty ślusarskie                                                              25.018 zł

 c) wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych                                       17.220 zł,

 d) wywóz nieczystości, eksploatację dźwigów osobowych, konserwację

      anten i usługi kominiarskie                                                                          497.156 zł,

 e) zaliczki na eksploatację budynków wspólnot mieszkaniowych oraz

     wynagrodzenie zarządu wspólnot mieszkaniowych                                    5.403.845 zł,

     W skład zaliczek wchodzą opłaty za administrowanie, wywóz nieczystości,

     opłaty za media. Większość tych środków jest zwracana w ramach czynszów

     i opłat, stanowiących dochody gminy w dziale gospodarki mieszkaniowej. 

 f) koszty administracji budynków gminy i budynków w przymusowym zarządzie

     gminy                                                                                                                  3.782.914 zł,

 g) koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających

     z zapłatą czynszu                                                                                                    54.961 zł.

 

II. wydatki inwestycyjne                                                  780.919 zł                           508.136 zł

     (omówienie na str. 44, poz. 3-5)

 

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 1.362.561 zł wykorzystano środki w wysokości 1.255.388 zł (92,1%),  z tego na:

                                                                                   Plan                              Wykonanie    %

- wydatki bieżące                                                 924.561 zł                          876.897 zł   94,8

   w tym:

  1. utrzymanie gminnego zasobu gruntowego i zabezpieczenie

      mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe

      i notarialne, ogłoszenia prasowe, odszkodowania za

      przejęte mienie, administrowanie lokalami użytkowymi

      (opłaty za media, drobne remonty)        918.561 zł                          873.923 zł   95,1

 

  2. wydatki na ogłoszenia prasowe dot. 8 przetargów

      na zagospodarowanie lokali użytkowych    6.000 zł                             2.974 zł   49,6

 

- wydatki inwestycyjne                                         438.000 zł                         378.491 zł   86,4

  (omówienie na str. 44, poz. 6,7)

 

W rozdz. 70095 – Pozostała działalność  z planowanej kwoty 52.000 zł środki w kwocie 50.084 zł (96,3% planu) wydatkowano na:

- rozbiórkę budynku (przybudówki) przy ul. Św. Barbary 7                            19.879 zł,

- koszty przeprowadzki 1 rodziny                                                                                     205 zł,

- zwrot  środków właścicielowi budynku z tytułu rozliczenia

  za okres kiedy budynek był w przymusowym zarządzie

 (wpływy z czynszów z trzech lat minus poniesione nakłady)                            30.000 zł,

 

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 225.000 zł wykonanie wyniosło   157.663 zł, tj. 70,1%, z tego:

                                                                                              Plan                 Wykonanie      %

1. w rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania

    przestrzennego                                                               100.000 zł               35.030 zł     35,0

Realizacja zadań rzeczowych obejmowała:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (aktualizacja ustaleń projektu studium opracowanego w latach 1994-1995),

- kontynuacja rozpoczętych opracowań zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie dla obszaru: byłej Kopalni „Michał”, położonego u zbiegu ulic Kopalnianej, Wieczorka i Kapicy oraz u zbiegu ulic Dworskiej i Świerczewskiego.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z brakiem możliwości zrealizowania zadania p.n. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca obszar byłej kopalni Michał” z uwagi na zaskarżenie uchwały Nr 286/2004 Rady Miasta z dnia  29.01.2004 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia  zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru byłej kopalni Michał w Siemianowicach Śl. („WIMACH – M” Sp. z o.o.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kontynuacja tego zadania może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu prawomocnym wyrokiem lub w przypadku wycofania skargi przez skarżącego.

Nie zrealizowano również „Studium układu komunikacyjnego miasta Siemianowice Śląskie” (w ramach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”) w związku z koniecznością uwzględnienia w opracowaniu ustaleń „Koncepcji obwodnicy Siemianowic Śląskich i Czeladzi” oraz związanych z tym uzgodnień i opinii miast sąsiednich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Planowany termin zakończenia tego zadania został ustalony na 30.03.2005 r. (zgodnie z zawartą umową).

 

2. rozdz. 71035 – Cmentarze                                          3.000 zł            2.995 zł     99,8

środki zostały przeznaczone na oczyszczenie terenu mogił Powstańców Śląskich na cmentarzach przy ul. Michałkowickiej i Maciejkowickiej (995 zł) oraz na oczyszczenie terenu mogił i pomników oraz ich wystrój na Święto Wszystkich Świętych – w ramach dotacji celowej na zadania własne (2.000 zł).

 

3. w rozdz. 71095 - Pozostała działalność                               122.000 zł       119.638 zł     98,1

na:

- wydatki związane z prowadzeniem działalności reklamowej

   na budynkach będących własnością gminy                                          43.250 zł,

- opracowania dokumentacyjne                                                                         76.388 zł.

 

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 15.584.882 zł wykorzystano środki w wysokości 14.972.179 zł (96,1% planu).

 

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na plan 1.941.920 zł została wydatkowana kwota      1.888.476 zł (97,2%) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                  1.283.420 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             23.500 zł,

- kursy i szkolenia pracowników                                                                                     16.986 zł,

- zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw

   kwalifikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych, ogłoszenia prasowe          564.570 zł.

 

W rozdz. 75022 - Rady miast wydatkowano środki na plan 400.000 zł w wysokości        365.222 zł (91,3% planu), z tego na:

                                                                                                  Plan             Wykonanie      %

- wydatki bieżące                                                                 375.000 zł       340.244 zł       90,7

(diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, pokrycie kosztów szkoleń,    transportu  oraz wyjazdów zagranicznych radnych),

- wydatki inwestycyjne                                                          25.000 zł          24.978 zł      99,9

   omówienie str. 44, poz. 9

 

W  rozdz. 75023 - Urzędy miast na plan 11.888.962 zł wykonanie wyniosło 11.482.621 zł (96,6%), z tego na:

- wydatki bieżące na plan 10.321.962 zł, wykonanie 10.013.935 zł, tj. 97,0%, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, wypłata 30 nagród jubileuszowych, 10 odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę), wypłatę 13-tej pensji na plan 7.716.580 zł wykorzystano kwotę 7.626.545 zł (98,8%),

2. wydatki rzeczowe - wykorzystano środki w wysokości 2.387.390 zł na plan 2.605.382 zł (91,6%) przez następujących dysponentów:

 


 

3. wydatki inwestycyjne  plan 1.567.000 zł , wykonanie 1.468.686 zł (93,7%) - patrz str. 44-45, poz. 10, 11.

 

Z zaplanowanych w rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne 4.000 zł wykorzystano środki w  wysokości 365 zł (9,1% planu) na przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest małą liczbą osób przystępujących do egzaminu.

 

W rozdz. 75095- Pozostała działalność na plan 1.350.000 zł wydatkowano kwotę 1.235.495 zł (91,5%) w tym na:

                                                                                        plan             wykonanie        % wyk.

a) działalność Straży Miejskiej                         1.250.000 zł      1.136.091 zł       90,9

(wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z utrzymaniem Straży m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy samochodów, ubezpieczenie sprzętu i samochodów).

 

b) wydatki związane z promocją miasta                          100.000 zł           99.404 zł        99,4

- system informacji o mieście – publikacje w „Trybunie Śląskiej”, „Dzienniku Zachodnim”, emisja cyklicznych audycji radiowych w „Radiu Piekary”, promocja miasta w internecie,

- tłumaczenia tekstów do folderów o mieście, wykonanie interaktywnej mapy miasta, udział w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin, gadżety reklamowe (długopisy, breloki, plakietki, itp.), albumy, wykonanie flag, koszulek, płyt CD z prezentacja multimedialną miasta, folderów, zestawów upominkowych, itp.

 

Przy Urzędzie Miasta został utworzony w 2004 roku środek specjalny. Kwota przychodów w wysokości 1.400 zł stanowiła darowiznę i została przeznaczona na pokrycie kosztów druku książki autorstwa Eugeniusza Depty „Na Rozdrożu”.

 

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 796.000 zł wykorzystano kwotę 650.198 zł (81,7%), z tego:

                                                                                         plan             wykonanie         % wyk.

I. wydatki bieżące                                                           306.000 zł      263.942 zł           86,3

w tym:

-  Komenda Miejska Policji (rozdz. 75405)                     130.000 zł      129.861 zł           99,9

    pokryto wydatki związane z zatrudnieniem

    funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych.

 

- rozdz. 75411 – Komendy  Powiatowe Państwowej

  Straży Pożarnej                                                               15.000 zł        15.000 zł         100,0

  (zakupiono niezbędne wyposażenie samochodów pożarniczych)

 

- rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

  m.in. zakupiono materiały eksploatacyjne i części zamienne

  do samochodu, wyposażenie osobiste strażaka, poniesiono opłaty:

  za badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu oraz strażaków,

  abonament i rozmowy telefoniczne w sieci alarmowania, wykonanie

  badań psychologicznych kierowcy samochodu pożarniczego oraz

  profilaktycznych i wysokościowych członków OSP      25.000 zł           23.123 zł         92,5

 

- wydatki związane z utrzymaniem syren alarmowych,

   opłata za przydzieloną częstotliwość, zużycie wody dla

   celów gaśniczych, zakup i prenumerata czasopism OC, 

   zakup nagród, opracowanie projektu technicznego

   likwidacji pożaru składowiska odpadów kopalnianych

   w Bańgowie, wykonanie ortofotomapy, opłaty związane

   z utrzymaniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 13, itp.  136.000 zł     95.958 zł     70,6

   (rozdz. 75414)

   Niskie wykorzystanie  środków było związane  z przesunięciem planowanego terminu

   zaadaptowania budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Miejskiego Centrum

 Zarządzania Kryzysowego – nie wykorzystano środków zaplanowanych na opłaty za media

   i na prace adaptacyjne budynku oraz na całodobową ochrony budynku w związku

   z przeniesieniem Straży Miejskiej do w/w budynku.

 

II. wydatki inwestycyjne                                                        490.000 zł   386.256 zł    78,8

    (omówienie str. 45, poz. 12, 13)

 

Przy Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej utworzono środek specjalny. Na kwotę 16.700 zł przychodów złożyły się darowizny pieniężne. Kwotę tę wykorzystano na zakup materiałów kwaterunkowych, przeciwpożarowych, sprzętu informatycznego, wyremontowanie samochodów pożarniczych, sfinansowanie obchodów Dnia Strażaka oraz obsługę konta bankowego.

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 76.350 zł w kwocie 70.500 zł (92,3%) obejmują:

 

- wynagrodzenia za pobór oraz druk biletów opłaty targowej                          47.612 zł,

- pokrycie kosztów doręczania decyzji wymiarowych podatku

  od nieruchomości  i podatku rolnego w ramach umowy – zlecenia

                                                                     22.888 zł.

 

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 1.836.856 zł wydatkowano 1.746.109 zł (95,1%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych.

 

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

 

1. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 700.000 zł, z tego ogólna 500.000 zł, 100.000 zł rezerwa celowa na likwidację ewentualnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w mieście i inwestycyjna 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym  rozdysponowano 457.122 zł z rezerwy ogólnej,  31.000 zł z rezerwy celowej oraz 32.519 zł z rezerwy inwestycyjnej.

 

2. z rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 715.921 zł (100% planu) stanowi wpłatę do budżetu państwa (dot. powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów).

 

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 45.330.216 zł na plan        w wysokości 45.335.639 zł (100,0%).

W ramach tego działu pokryto wydatki:

1. zadań gminy:

    - szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli,

    - pozostałych zadań własnych – dowóz uczniów do szkół, koszty funkcjonowania Zespołu

      Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych,

2. zadań powiatu:

    - liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, średnich i zasadniczych szkół

      zawodowych,  szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego i szkoły

      zawodowej specjalnej.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

                                                                                        PLAN              WYK.           %WYK.

1. wydatki bieżące                                                    43.832.469 zł     43.832.364 zł      100,0

     z tego:

a) wynagrodzenia z pochodnymi                                  36.220.889 zł     36.220.887 zł      100,0

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń

    socjalnych                                                                 1.821.978 zł       1.821.978 zł      100,0

c) dotacje                                                                        753.844 zł          753.844 zł      100,0

    dla:

    - przedszkola z elementami pedagogiki waldorfskiej                                172.800 zł

     - Prywatnego Gimnazjum „Arkona” i Katolickiego Gimnazjum        263.434 zł

     - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum

       Ogólnokształcącego „Arkona”                                                             198.090 zł

     - gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno-

       -Usługowych i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących   119.520 zł

d) wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na

    zadania własne                                                               62.183 zł            62.088 zł      99,8

    w tym:

    - wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach

       pierwszych szkół podstawowych                                                 21.781 zł

    - sfinansowanie wydatków komisji kwalifikacyjnych

       i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym                5.850 zł

    - dofinansowanie pracodawcom kosztów praktyk zawodowych

       uczniów                                                                                                      960 zł

    - zakup podręczników i wyposażenia uczniów (15.500 zł) oraz

       koszty kolonii i półkolonii (17.997 zł)  28 dzieci romskich                        33.497 zł

e) wydatki rzeczowe                                                     4.973.575 zł       4.973.567 zł    100,0

     w tym:

     - zakup opału (142.939 zł), opłacenie rachunków za media – energia

        elektryczna, cieplna, gaz, woda zimna i ciepła oraz kanalizacja

        (2.833.433 zł)                                                                                  2.976.372 zł,

     - remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy                          1.022.162 zł,

       (wykonano remonty m.in. w Zespole Szkół Sportowych, Szkołach

        Podstawowych Nr 5 i 6, Przedszkolach Nr 7, 9 i 16, Liceum

        Ogólnokształcące Nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących

        i Zawodowych)

    - usługi: transportowe (7.570 zł), pocztowe, opłaty telefoniczne,

       internet (181.340 zł), wywóz nieczystości i usługi kominiarskie

       (87.858 zł)                                                                                           276.768 zł,

    - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań                            48.801 zł,

    - koszty i prowizje bankowe                                                                      99.601 zł,

    - kursy i szkolenia                                                                                      26.294 zł,

    - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół                         99.448 zł,

    - badania okresowe                                                                                   25.804 zł,

    - dozór techniczny, legalizacja gaśnic, realizacja zaleceń

       wynikających z kontroli Sanepidu                                               47.175 zł,

    - udział SP Nr 13 i gimnazjum Nr 2 w programie Socrates Commenius   6.100 zł,

    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości,

       prenumerata czasopism i wydawnictw prawniczych, opłaty RTV,

       umowy zlecenia, dopłata do wyżywienia personelu w przedszkolach,

       opłata za wynajem pomieszczeń dla przedszkola nr 17                           345.042 zł.

 

2. wydatki inwestycyjne                                             1.503.170 zł         1.497.852 zł    99,6

    (patrz str. 45-46, poz. 15-20)

 

Przy placówkach oświatowych – szkołach podstawowych, przedszkolach, szkole podstawowej specjalnej, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych utworzono środki specjalne. Na ogólną kwotę 916.168 zł przychodów złożyły się głównie wpływy z tyt. opłat za wyżywienie w przedszkolach, z czynszu i najmu pomieszczeń szkolnych, a także odsetki bankowe i różne wpływy (907.892 zł) oraz stan środków na początek roku (8.276 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 886.510 zł na zakup artykułów żywnościowych, remonty i konserwacje oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 29.658 zł.

 

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 5.741.586 zł wyniosły 4.851.345 zł (84,5%), z tego:

                                                                                        PLAN                WYK.        %WYK.

I. wydatki bieżące                                                         2.769.497 zł        2.412.082 zł     87,1

 

1. rozdz. 85111 – Szpitale ogólne wydatki w kwocie 1.720.000 zł (100% planu) przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ.

 

2. na realizację programów polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) wydatkowano 36.297 zł (100% planu) na opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów.

 

3. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 920.000 zł wykonanie wyniosło 589.280 zł (64,1%). Środki finansowe zostały wydatkowane głównie na  programy profilaktyczno – terapeutyczne, realizowane przez  świetlice terapeutyczne oraz przez stowarzyszenia abstynenckie, wyłonione w drodze jawnego wyboru. Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem niespełnienia wymogów formalnych przez organizacje  pozarządowe, jak również przez  placówki realizujące programy profilaktyczno-terapeutyczne, w wyniku czego nie została wyczerpana pula środków przewidziana na te cele. Ponadto  niższa liczba mieszkańców Siemianowic Śląskich niż w latach ubiegłych korzystała z pobytu w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu  w Chorzowie  

 

4. w ramach rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 66.505 zł (71,4% planu,       93.200 zł) na opłacenie 3 miejsc pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach (65.005 zł) oraz pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego lekarza (1.500 zł).

 

II. wydatki inwestycyjne                                                2.972.089 zł       2.439.263 zł     82,1

(patrz str. 46, poz. 21, 22)

 

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA -na plan 16.928.777 zł wykorzystano kwotę 16.730.559 zł (98,8%).

 

W ramach rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 173.518 zł kwotę 156.541 zł (90,2%,) wydatkowano na:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania własne:

    - pomoc na kontynuowanie nauki dla 20 osób (148 świadczeń)                              71.346 zł,

    - pomoc na usamodzielnienie się 2 osób                                                                   3.242 zł,

    - wydatki Rodzinnego Domu Dziecka                                                                     69.737 zł,

      (z tego na wynagrodzenia z pochodnymi dyrektora RDD 28.383 zł,

       zryczałtowane kwoty na utrzymanie dzieci przebywających w RDD

       26.422 zł, opłaty na utrzymanie lokalu, za energię, gaz, wodę, telefon,

       abonament RTV i inne niezbędne zakupy 14.932 zł)

2. w ramach środków własnych

    - wynagrodzenie z pochodnymi dyrektora RDD                                                        6.021 zł,

    - wydatki bieżące RDD (odpis na zakładowy fundusz świadczeń

      socjalnych, zakup sprzętu, opłata czynszu, media)                                       6.195 zł.

 

Z rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej z planowanej kwoty 2.219.997 zł wykorzystano 2.216.682 zł (99,9%) na:

                                                                                        PLAN                WYK.        %WYK.

I. wydatki bieżące                                                         2.137.997 zł        2.136.694 zł     99,9

w tym:

- dotacja dla DPS przy ul. Maciejkowickiej 8 (686.685 zł)

   i ul. Św. Barbary 5 (1.323.977 zł)                                                          2.010.662 zł,

- dopłata za pobyt 22 mieszkańców naszego miasta

  w domu pomocy społecznej   (117 świadczeń)                                           126.032 zł.

II. wydatki inwestycyjne                                                     82.000 zł             79.988 zł     97,5

(patrz str. 46, poz. 23)

 

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia  (Dzienny Dom Pomocy Społecznej) na plan 421.209 zł wykonanie wyniosło 412.163 zł (97,9%) głównie na  wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (wyżywienie pensjonariuszy – dorosłych i dzieci, media, usługi  telefoniczne, dozór mienia, opłaty za transport posiłków, naprawy i konserwacja sprzętu, drobne awarie, itp.).

 

Z kwoty 1.267.160 zł w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze wykorzystano 1.259.153 zł (99,4%) na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 141 dzieci

   (1.521 świadczeń)                                                                                                 1.030.362 zł,

- jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków

   związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 14 rodzin

   (16 dzieci)                                                                                                                17.125 zł,

- kontynuowanie nauki 30 osób (257 świadczeń)                                                        122.834 zł,

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie (wyposażenie mieszkań) dla 6 osób

  będących wychowankami rodzin zastępczych                                                             26.774 zł,

- usamodzielnienie się 1 osoby                                                                            4.863 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi dla rodzin zastępczych pełniących funkcje

   pogotowia opiekuńczego                                                                                           57.195 zł.

 

Z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  na plan 2.757.977 zł wydatkowano 2.757.157 zł (100%), z tego:

I. w ramach dotacji celowej na zadania własne

1. wypłata dla 1.560 osób/rodzin zasiłków okresowych w wysokości 20%

    i 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny lub osoby samotnie

    gospodarującej a ich dochodami                                                                            735.800 zł,

II. w ramach środków własnych

1. opłacono jeden gorący posiłek 1.528 dzieciom (210.525 świadczeń), śniadanie

     i podwieczorek 1.321 dzieciom (206.628 świadczeń)                                            768.046 zł,

2. pobyt i wyżywienie w przedszkolu i żłobku opłacono 73 dzieciom                 31.816 zł,

3. opłacono gorący posiłek 533 dorosłym (115.308 świadczeń)                                 269.234 zł,

4. 27 osobom udzielono pomocy w formie schronienia (4.160 świadczeń)                     71.798 zł,

5. 1.662 osobom (2.934 świadczeń) przyznano pomoc na zakup niezbędnego

     ubrania i obuwia                                                                                                    212.764 zł,

6. zasiłki okresowe                                                                                                      14.242 zł,

7. pomoc na  zakup leków przyznano 733 osobom (1.530 świadczeń)                          70.541 zł,

8. 1.538 osobom/rodzinom przyznano pomoc na węgiel                                             361.465 zł,

9. pomoc w formie ziemniaków dla 1.728 osób/rodzin                                      47.340 zł,

10. 117 osobom przyznano pomoc na wyrobienie dowodu osobistego                            5.265 zł,

11. na zasiłki celowe przeznaczone głównie na zakup żywności oraz pościeli

      i ręczników                                                                                                          144.352 zł,

12. opłacenie składki dla 1 osoby sprawującej opiekę nad chorym członkiem

       rodziny (5 świadczeń)                                                                                                514 zł,

13. zorganizowano transport 2 osób do DPS w Pobodowicach i Lubawy oraz

      1 rodziny do noclegowni w Rudzie Śląskiej                                                               2.462 zł,

14. opłacono koszty pogrzebu 16 zmarłych                                                                  21.518 zł.

 

Z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 7.303.220 zł wykorzystano kwotę   7.166.784 zł (98,1%) na:

- wypłatę 48.346 dodatków mieszkaniowych                                                7.092.600 zł,

  dla zarządców budynków: komunalnych 2.628.041 zł, spółdzielczych

  2.558.411 zł, zakładowych i innych 1.906.148 zł,

 - pokrycie opłat pocztowych, koszty dostarczania decyzji i druk formularzy       74.184 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 8.088 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – MOPS - wydatkowano kwotę 2.425.688 zł   (w tym z dotacji celowej na zadania własne 468.320 zł, ze środków własnych 1.957.368 zł) na plan 2.445.648 zł tj. w 99,2%, z tego na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                                                             1.867.311 zł,

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      31.985 zł,

3.wydatki rzeczowe                                                                                                  526.392 zł,

   (zakup niezbędnego wyposażenia, materiały biurowe, koszty energii elektrycznej,

    c.o, wody, dozorowania budynków, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia,

    delegacje, ubezpieczenia, badania okresowe pracowników, naprawy, awarie,

    konserwacja sprzętu, c.d. remontu siedziby ośrodka, obsługa prawna, koszty postępowania

    sądowego, itp.)

 

Z rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwotę 36.203 zł (97,0% planu, 37.304 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego, przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zakup wyposażenia, opłaty za media, wymianę okien i montaż centralnego ogrzewania). W chwili obecnej mieszkanie zajmuje 1 osoba.

 

W ramach rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę           225.172 zł  na plan 226.900 zł (99,2%) wykorzystano na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 131 osób (45.953,5 godziny), w tym 2 osobom udzielono specjalistycznych usług opiekuńczych (1.264 godzin).

 

Wydatki rozdz. 85295–Pozostała działalność w wysokości 75.016 zł (98,9% planu, 75.844 zł) obejmowały:

- dofinansowanie do obiadów w szkołach dla 1.528 dzieci  - 26.375 świadczeń

   (dotacja celowa na zadania własne)                                                                         65.844 zł,

- realizację programu dla dzieci „Jesteśmy z Tobą – bądź z nami” w świetlicy

   Dziennego Domu Pomocy Społecznej (z dotacji na podstawie porozumień)    9.172 zł.

 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – z kwoty 1.727.913 zł wykorzystano 1.699.506 zł (98,4%).

 

W rozdziale 85305 – Żłobki wydatkowano środki w wysokości 449.841 zł  (100% planu) na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                                                     379.529 zł,

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            10.313 zł,

3. wydatki bieżące                                                                                           59.999 zł,

    w tym: drobne naprawy, konserwacje, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

    remont kuchni, instalacji wodno-kanalizacyjnej  18.052 zł, opłaty za energię elektryczną,

    cieplną oraz gaz, wodę i  kanalizację 34.000 zł, zakup usług (pocztowe, telefoniczne,

    kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata RTV, dozór techniczny, kursy i szkolenia, itp.)

    4.500 zł, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism  2.050 zł, podróże służbowe

    1.397 zł.

 

Żłobek prowadzi działalność pozabudżetową w ramach środka specjalnego. Na przychody       w kwocie 14.210 zł składa się odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci. Wydatkowano 13.110 zł na zakup artykułów żywnościowych. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.100 zł.

 

Z rozdz. 85321 na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano 17.681 zł na plan 18.419 zł (96,0%) na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole.

 

W ramach rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy  na plan 962.520 zł wydatkowano   955.370 zł (99,3%) na działalność PUP, z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                  712.518 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          16.886 zł,

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę

   prasy                                                                                                                        65.385 zł,

- media (energia elektryczna, cieplna, woda)                                                     32.696 zł,

- zakup usług (remontowych, telefonicznych, internetowych, prawniczych,

   monitorowanie budynku, wywóz śmieci, prowizje bankowe, itp.)                 101.276 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenie sprzętu i budynku, badania okresowe,

  delegacje służbowe)                                                                                                   26.609 zł.

 

Przy Powiatowym Urzędzie Pracy utworzono środek specjalny. Kwota przychodów     73.419 zł pochodziła z odszkodowania z tytułu pożaru w budynku PUP. Środki wydatkowano

 na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń, który ucierpiały w wyniku pożaru.

 

W rozdz. 85395 – Pozostała działalność środki w wysokości 276.614 zł na plan 297.133 zł (93,1%) przeznaczono na:

                                                                                      plan                 wykonanie      % wyk.

1. wydatki bieżące                                                    291.888 zł            271.369 zł       93,0

w tym:

a) dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru)           88.000 zł,

    z tego: TPD (5.000 zł), „Uśmiech” (21.000 zł), „Imperium Słońca” (37.000 zł),

    Polski Związek Niewidomych (6.000 zł), PCK (14.000 zł), Regionalna Fundacja

    Pomocy Niewidomym Chorzów (4.000 zł), Towarzystwo Pomocy Dzieciom

    z Cukrzycą (1.000 zł),

b) organizacja wigilii dla samotnych najuboższych mieszkańców miasta                            5.296 zł,

c) m.in. opłacenie kursów językowych, ubezpieczenie osób wyjeżdżających na

    staż, zakup materiałów biurowych – w ramach programu Leonardo da Vinci,

    realizowanego przez PUP                                                                                         27.185 zł,

d) realizacja projektu „Nie jestem outsiderem” w ramach programu Phare 2002

     w ramach dotacji na zadania własne na podstawie porozumień (wynagrodzenia

     z pochodnymi i szkolenia uczestników programu, druk ulotek

     informacyjnych, ogłoszenie w prasie, zakup materiałów biurowych, itp.)     150.888 zł.

 

2. wydatki inwestycyjne                                               5.245 zł                5.245 zł      100,0

(patrz str. 47, poz. 26)

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 3.886.402 zł środki w wysokości 3.878.569 zł (99,8%) wykorzystano na pokrycie

                                                                             Plan                       Wykonanie      % wyk.

I. wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni

   Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

   oraz na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

                       3.294.711 zł                3.286.933 zł      99,8

   w tym:

   1. wynagrodzenia z pochodnymi                   2.758.974 zł                2.752.853 zł      99,8

 

   2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń

        socjalnych                                                 174.740 zł                    174.740 zł    100,0

 

   3. dofinansowanie wypoczynku dzieci

        i młodzieży                                                 118.405 zł                   118.405 zł    100,0

        z tego:

       - półkolonii zimowych organizowanych przez TPD                            12.813 zł

       - półkolonii  letnich organizowanych przez MDK                   26.455 zł

       - akcji zima w mieście – SP Nr 2                                            3.040 zł

       - dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”                                 76.097 zł

       (w akcji zima uczestniczyło 150 dzieci, z półkolonii zimowych skorzystało 110 dzieci,

        z półkolonii letnich 110 dzieci, na „zielone szkoły” wyjechało 612 dzieci klas III szkół

        podstawowych)

 

    4. pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie

        placówek)                                                  242.592 zł                   240.935 zł      99,3

        z tego:

        opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz ,wodę i kanalizację (79.955 zł), remonty

        (m.in. remont dachu w MDK „Jordan”, wymiana pieców i stolarki okiennej w świetlicy

        MOS), drobne naprawy i konserwacje (67.708 zł), prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

        (1.440 zł), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopism

        (39.879 zł), usługi pocztowe, telefoniczne, internet, wywóz nieczystości i usługi

        kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, badania okresowe (51.953 zł).

 

II. wydatków inwestycyjnych               591.691 zł                    591.636 zł     100,0

(patrz str. 47, poz. 27, 28)

 

Świetlice szkolne oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Jordan” prowadziły działalność w formie środków specjalnych. Na ogólną kwotę przychodów 924.729 zł składają się głównie wpływy      z tyt. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i MDK „Jordan”, wpływy z najmu pomieszczeń, darowizny (921.567 zł) oraz stan funduszu obrotowego na początek roku  (3.162 zł). Wydatkowano 914.402 zł na zakup artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i materiałów. Stan środków na 31.12.2004 r. wynosił 10.327 zł.

 

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 6.596.312 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 6.333.295 zł (96,0%).

                                                                             Plan                       Wykonanie      % wyk.

a) wydatki bieżące                                        2.008.500 zł                1.766.794 zł      88,0

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 70.000 zł wydatkowano     50.259 zł (71,8%) na:

- przebudowę ciągu sanitarnego z budynku przy ul. Michałkowickiej 105,

  zabudowanie 2 wpustów deszczowych w ulicach Konopnickiej i Kościuszki

  oraz wymianę 2 wpustów deszczowych w ul. Olimpijskiej wraz z wymianą

  uszkodzonego przykanalika                                                                                         9.993 zł,

- wyczyszczenie 1.992 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami, ciągów

   liniowych i 43 mb sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej oraz opłatę

   odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe lub roztopowe,

   pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujęte

   w systemy kanalizacji deszczowej                                                                              40.266 zł.

Nie wykorzystane środki w tym rozdziale stanowiły zabezpieczenie opłaty odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego.

 

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 651.100 zł wydatkowano kwotę 594.055 zł (91,2%) na:

- letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic                                                          566.161 zł,

- zakup koszy na śmieci, narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach robót

  publicznych, itp.                                                                                                         27.894 zł.

 

W rozdz. 90004 – Utrzymanie  zieleni w miastach i gminach  na plan  70.000 zł wykorzystano środki na ogólną kwotę 69.754 zł (99,6% planu), które przeznaczono na uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontanny w parkach: Miejskim i Górnik oraz wodotrysku przy ul. Waryńskiego i kaskady w Parku Górnik, zakup bylin, krzewów ozdobnych, kwiatów, koszy na śmieci, ławek parkowych, remont i naprawę urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw, zakup, transport, posadowienie i demontaż wystroju świątecznego oraz wypłatę odszkodowania.

 

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt kwota 5.417 zł (98,5% planu, 5.500 zł) została wykorzystana na zakup karmy  dla schroniska bezdomnych zwierząt.

 

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 1.064.000 zł wydatkowano kwotę 904.199 zł  (85,0%) na:

- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów

   oświetlenia miasta                                                                                        581.051 zł,

- bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia (na ulicach: Lipowa,

   Sienkiewicza, Srokowiecka, Oświęcimska, Korfantego, Skłodowskiej)       283.812 zł,

- demontaż oświetlenia świątecznego miasta                                                      39.336 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie zobowiązań za zużytą energię

elektryczną w miesiącu grudniu 2004 roku (z terminem płatności w roku 2005).

 

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych kwotę 9.385 zł (14.000 zł, 67,0% planu) wykorzystano na selektywną zbiórkę odpadów oraz edukację ekologiczną w ramach selektywnej zbiórki odpadów.

 

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 133.900 zł wydatkowano 133.725 zł (99,9%), z tego:

- utrzymanie 2 szaletów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI                   64.877 zł,

- na akcję „bezdomne zwierzęta” i wykonanie znaczków dla psów

  w ramach akcji szczepienia psów                                                                     46.848 zł,

- wykonanie studium wykonalności dla zadania „Kanalizacja

   dz. Michałkowice”                                                                                         22.000 zł.

 

b) wydatki inwestycyjne                               4.587.812 zł                4.566.501 zł      99,5

   (omówienie str. 47, poz. 29-31)

 

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 3.514.000 zł wydatki wyniosły 3.508.646 zł, co stanowi 99,8%.

                                                                              plan                        wykonanie   % wyk.

I. wydatki bieżące                                         3.274.000 zł                   3.268.646 zł     99,8

 

a) na realizację pozostałych zadań w zakresie

    kultury (rozdz. 92105),                                    375.000 zł                     369.646 zł     98,6

    z tego:

1. święta państwowe i rocznicowe, festyny osiedlowe, koncerty w "Zameczku",

    Dni Siemianowic, imprezy okolicznościowe, koncerty (m.in.  koncerty w ramach

    Festiwalu Muzyki Odnalezionej, Majówka w Pszczelniku, Śląskie Gody, Serce

    Dla Parku)                                                                                                       133.589 zł,

2. edukacja – spotkania teatralne, muzyczne, taneczne (audycje muzyczne,

    warsztaty grafiki komputerowej)                                                                           9.400 zł,

3. nagrody dla twórców kultury i zespołów wyróżnionych w konkursach,

     przeglądach, festiwalach, itp.                                                                             17.336 zł,

4. ruch amatorski (pomoc amatorskim zespołom artystycznym)                               11.245 zł,

5. usługi drukarskie (wydawnictwa – katalogi, zaproszenia, plakaty,

    Siemianowicki Informator Kulturalno-Sportowy, Kalendarz Siemianowicki

    na 2005 rok, korekta książek „Nasza Buda”, „Rok Obrzędowy”, „Zabytki

    Siemianowic Śląskich”)                                                                                      69.266 zł,

6. usługi transportowe (wycieczki autokarowe, przewóz sprzętu, wyjazdy

    zespołów i grup amatorskich)                                                                             19.284 zł,

7. zakup materiałów do dekoracji imprez, kwiatów, materiałów plastycznych,

    obsługa imprez, itp.                                                                                 31.520 zł,

8. koszty pobytu Orkiestry Dętej w Mohacsu, pobyt przedstawicieli kultury

    z miast partnerskich podczas Dni Siemianowic Śląskich                                       11.808 zł,

9. Dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury, wyłonionych

    w drodze jawnego wyboru i wykorzystane w 94,6%, przeznaczone

    na realizację zadań:

    - „Kształtowanie procesu edukacyjno-wychowawczego dzieci i młodzieży

        na terenie Siemianowic Śląskich”                                                        57.018 zł,

       Społeczne Ognisko Muzyczne   33.000 zł, Związek  Harcerstwa Polskiego

       16.080 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni

       Mieszkaniowych 7.938 zł,

    - „Organizacja czasu wolnego z zakresu kultury dla dzieci i młodzieży

        pozostającej w mieście w okresie wakacji”                                                      9.180 zł,

        Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy  3.250 zł, Stowarzyszenie

        Bibliotekarzy Polskich  1.930 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich

        Spółdzielni Mieszkaniowych 4.000 zł.

 

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury        2.897.000 zł                        2.897.000 zł  100,0

    z tego:

1. rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  1.140.169 zł

    w tym:

  a) Siemianowickie Centrum Kultury                                                             700.000 zł

  b) Miejski Ośrodek Kultury                                                                           300.169 zł

  c) Dom Kultury "Pod Jarzębiną"                                                                 140.000 zł

 

2. rozdz. 92116 - Biblioteki                                                                            1.466.831 zł

    (Miejska Biblioteka Publiczna)

    z tego 20.000 zł w ramach przyznanej z Ministerstwa Kultury dotacji na zakup książek

 

3. rozdz. 92118 – Muzea                                                                                  290.000 zł

    (Muzeum Miejskie)

 

c) dofinansowanie imprezy kulturalnej „XII śląskiego Pikniku Country – Noc Świętojańska”

    w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

    Śląskiego dla Centrum Kultury                                  2.000 zł                            2.000 zł  100,0

 

 

II. wydatki inwestycyjne                                         240.000 zł                        240.000 zł  100,0

   (omówienie str. 47-48, poz. 32, 33)

 

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 13.026.608 zł wykorzystano środki w kwocie 12.886.894 zł  (98,9%).

                                                                              plan                        wykonanie   % wyk.

I. wydatki bieżące                                         3.023.079 zł                  2.931.052 zł     97,0

 

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe  - wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” na plan 1.938.389 zł wykonanie wyniosło 1.878.572 zł (96,9%) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                  781.182 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          24.604 zł,

- opłaty za media                                                                                                       465.859 zł,

- remonty i naprawy                                                                                                   219.819 zł,

  (m.in. remont łazienki i pomieszczenia gospodarczego, kuchni, sali do ćwiczeń,

   trybuny i siedzisk, bramek, instalacji elektrycznej, roboty brukarskie, naprawa

   nawierzchni bitumicznej, malowanie i roboty remontowe hali sportowej, remont

   pokoi hotelowych)

- bieżące utrzymanie obiektów                                                                        387.108 zł,

  (media, ubezpieczenie obiektów, zakup koksu, środków czystości, środków do

   uzdatniania wody, opłaty telefoniczne, obsługa basenu kąpielowego, delegacje

   służbowe, badania okresowe pracowników, itd.)

 

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej (Pływalnia Miejska) na plan 581.690 zł wykonanie wyniosło 558.196 zł (96,0%) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                  226.736 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            7.798 zł,

- media (gaz, energia elektryczna, woda)                                                                    140.961 zł

- remonty                                                                                                                     63.130 zł,

  (m.in. wymiana okien, remont instalacji co, montaż wymienników basenowych,

    remont instalacji stacji uzdatniania wody, remont dachu, instalacji elektrycznej)

- bieżące utrzymanie obiektu                                                                                      119.571 zł.

  (ochrona mienia, ubezpieczenie pracowników i budynku, zakup środków czystości,

   środków do uzdatniania wody, materiałów biurowych, prenumerata fachowej prasy,

   opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, nadzór inwestorski, itd.)

 

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 503.000 zł wydatkowano 494.284 zł, tj. 98,3% na:

 

 - dotację dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) wykorzystane

     w 98,0% realizujących zadania:                                                                              289.000 zł,

 

1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych”  275.000 zł

    przez: MKS Siemianowice Śląskie (202.000 zł), UKS ”Gwiazda” (3.000 zł), UKS

    Michałkowickie Mustangi (12.000 zł), S.K. Karate Kyokushin (9.000 zł), SSHPN

    „Timemaster” (4.000 zł), MKS ”Start   Michałkowice” (9.000 zł), UKS Wodnik

    (17.000 zł), MUKS Michałkowice (8.000 zł), Koło Nr 52 PZW (5.000 zł), MKS

    „Siemion” (2.000 zł), Klub Tańca „Flamenco” (4.000 zł)

 

2. „Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych”                                                         14.000 zł

    następujące imprezy: mistrzostwa w lotach gołębi pocztowych oraz

    wystawy – PZHGP (2.000 zł), imprezy TKKF oddział Siemianowice (8.000 zł),

    Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (2.000 zł), turnieje bowlingowe

    dla młodzieży (2.000 zł)

 

- sport szkolny                                                                                                            61.870 zł,

   (organizacja zawodów, usługi transportowe, zakup pamiątek dla uczestników

     współzawodnictwa sportowego, zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów,

     składki członkowskie, ubezpieczenia)

 

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, rocznicowych

   i okolicznościowych                                                                                    113.982 zł,

   (m.in. Cross Siemiona, Bieg Korfantego, Dni Siemianowic, liga „5”piłkarskich,

    Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy, turniej tenisa stołowego

    i ziemnego, Akcja Zima i Lato, zawody z okazji Dnia Dziecka, turnieje skata, zawody

    strzeleckie, X Sportowy Turniej Miast i Gmin, wyjazdy rekreacyjno-sportowe,

    Barbórkowy Turniej Nacji Zawodowych, Spartakiada Przedszkolaków, wyjazd ekip

    sportowych do miast partnerskich)

 

- nagrody                                                                                                                     19.600 zł

   (wyróżnienia i nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, za udział

     w Biegu Korfantego)

 

- remonty boisk przyszkolnych – naprawa koszy i odmalowanie linii boisk gier

   zespołowych                                                                                                   9.832 zł

   (szkoły podstawowe Nr 1, 3, 4, 5, 11, 13 oraz gimnazjum Nr 2 i 6)

 

II. Wydatki inwestycyjne                             10.003.529 zł              9.955.842 zł         99,5

     (omówienie na str. 48, poz. 34-37)

 

 

Z A D A N I A   Z L E C O N E

Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy i powiatu w okresie sprawozdawczym na plan 14.954.871 zł wyniosło 13.807.953 zł, tj. 92,3%.

 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano 35.336 zł (100% planu), z tego na:

- wykonanie wyceny i podziałów nieruchomości, bieżące utrzymanie

  zasobu gruntowego Skarbu Państwa (rozdz. 70005 – Gospodarka

  gruntami i nieruchomościami)                                                                        20.336 zł,

- remonty mieszkań rodzin romskich (rozdz. 70095 – Pozostała działalność)    15.000 zł

 

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z zaplanowanych 280.532 zł wydatkowano 280.530 zł (100%) na:

I. wydatki bieżące                                                                                                      250.930 zł

z tego:

- rekonstrukcja osnowy poziomej II i III klasy na terenie miasta(I etap),

   wtórniki sekcji mapy zasadniczej nie będącej w Zasobie Geodezyjnym

   i Kartograficznym (rozdz. 71012)                                                                              19.390 zł,

- końcowy etap założenia ewidencji budynków i lokali, rekonstrukcja

  osnowy poziomej II i III klasy (I etap) (rozdz. 71013)                                                60.342 zł,

- założenie ewidencji budynków i lokali – końcowy etap (rozdz. 71014)                         9.751 zł,

- wydatki płacowe (118.582 zł) oraz rzeczowe – m.in. zakup literatury fachowej,

   materiałów biurowych, paliwa do samochodu, koszty obsługi bankowej,

   szkolenia, usługi fotograficzne, ubezpieczenie samochodu (42.865 zł) na

   realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego (rozdz. 71015)                              161.447 zł.

 

II. wydatki inwestycyjne                                                                                                29.600 zł

    (omówienie na str. 44, poz. 8)

 

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA z zaplanowanych 421.806 zł wydatkowano 421.804 zł (100% planu) na:

1. w  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

    a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu:

        - ewidencji ludności, zbiórek publicznych, USC, wydawania decyzji

           o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, prowadzenia

           ewidencji działalności gospodarczej                                                                 217.056 zł,

        - administracji rządowej, wynikające z ustaw o obywatelstwie polskim,

          prawa wodnego i prawa budowlanego                                                  163.000 zł,

     b) remont schodów i wymiana okien w budynku Urzędu Stanu Cywilnego      9.999 zł,

     c) sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych wg nowego wzoru

         z Komendy Powiatowej Policji oraz zakup wyposażenia                            7.250 zł.

2. pokrycie kosztów związanych z  zorganizowaniem i przeprowadzeniem

    poboru wojskowego (rozdz. 75045 - Komisje poborowe)                           24.499 zł.

 

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, wykorzystano środki w wysokości 196.839 zł na plan 196.845 zł (100%), z tego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru  wyborców (rozdz.75101)                                    11.660 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów:

  a) uzupełniających do Senatu RP (rozdz. 75108)                                                        90.612 zł,

  b) do Parlamentu Europejskiego  w dniu 13.06 br. (rozdz. 75113)                  94.567 zł.

 

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki zostały wykonane w 100% - na ogólną kwotę 2.191.442 zł (plan 2.192.078 zł). Środki te zostały wykorzystane na:

                                                   plan      wykonanie      % wyk.

1. wydatki bieżące                                                    2.142.078 zł        2.142.061 zł      100,0

- wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pieniężne

   dla funkcjonariuszy, wykonanie niezbędnych remontów,

   zakup materiałów biurowych, kwaterunkowych,

   przeciwpożarowych, umundurowanie strażaków, opłaty

   za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty

   telefoniczne Komendy Miejskiej Państwowej Straży

   Pożarnej  (rozdz. 75411)                                         2.106.900 zł        2.106.883 zł      100,0

 

 - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

   (rozdz. 75414)                                                              35.178 zł             35.178 zł      100,0

   w tym:

   a) wynagrodzenia z pochodnymi                                                               29.178 zł

   b) konserwacja elektroniczna radiowych urządzeń

       włączających syreny alarmowe oraz konserwacja

       energetyczna i mechaniczna syren alarmowych

       i urządzeń włączających                                                                         6.000 zł

 

2. wydatki inwestycyjne                                                50.000 zł             49.381 zł       98,8

(omówienie na str. 45, poz. 14)

 

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły 728.829 zł (100% planu) i obejmowały opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku.

 

Dział 852  - POMOC SPOŁECZNA wykorzystano środki w wysokości 9.359.511 zł na plan 10.505.768 zł (89,1%). 

 

W ramach rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 7.304.988 zł (86,6% planu, 8.436.735 zł) obejmowała:

                                                                                        plan                wykonanie      % wyk.

I. wydatki bieżące                                                     8.405.390 zł        7.273.643 zł       86,5

- wypłatę świadczeń                                                    8.102.576 zł        7.025.527 zł       86,7

  w tym:

  a) zasiłki rodzinne (37.080 świadczeń)                                                   1.758.748 zł

  b) dodatki do zasiłków rodzinnych                                                         4.591.839 zł

       z tytułu:

      1. urodzenia dziecka (302 osoby)                 151.000 zł,

      2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

          z urlopu wychowawczego (1.508 świadczeń)       632.346 zł,

      3. samotnego wychowywania dziecka i utraty

          prawa do zasiłku dla bezrobotnych

          (135 świadczeń)                                                    52.844 zł,

      4. samotnego wychowywania dziecka

          (18.652 świadczeń)                                          3.311.059 zł,

      5. kształcenia i rehabilitacji dziecka

          niepełnosprawnego (1.583 świadczenia)               104.270 zł,

      6. rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowe

          świadczenie dla 3.024 dzieci                                272.160 zł,

      7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza

          miejscem zamieszkania (1.671 świadczeń)              68.160 zł,

  c) zasiłki pielęgnacyjne (2.835 świadczeń)                                                408.240 zł

  d) świadczenia pielęgnacyjne (635 świadczeń)                                         266.700 zł 

- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne

    i rentowe za 555 świadczeniobiorców                          90.000 zł             75.979 zł       84,4

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem

Referatu Świadczeń Rodzinnych                                   205.151 zł           166.271 zł        81,0

  (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi 120.682 zł,

    zakupy materiałów i wyposażenia 1.140 zł

    oraz opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia

    pracowników 44.449 zł)

- wypłatę dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych

   dla pracowników Komendy Miejskiej

   Państwowej Straży Pożarnej                             7.663 zł                  5.866 zł        76,5

 

II. wydatki inwestycyjne                                               31.345 zł              31.345 zł      100,0

(omówienie na str. 47, poz. 24)

 

Niepełne wykorzystanie przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych jest wynikiem mniejszej niż zakładano liczby osób uprawnionych do wyżej wymienionego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej.

 

Środki w wysokości 101.388 zł z planowanych 104.000 zł (97,5%) z rozdz. 85213 wydatkowano na opłacenie  składek na ubezpieczenie zdrowotne :

- 365 osobom otrzymującym z pomocy społecznej do 30.04.2004 r. zasiłek stały,

   stały wyrównawczy, zasiłek okresowy gwarantowany, a od 01.05.2004 r. tylko

   zasiłek stały (8,25% przysługującego świadczenia)                                       91.465 zł,

- 275 osobom pobierającym świadczenie z Referatu Świadczeń Rodzinnych      9.923 zł.

 

W rozdz. 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono środki na ogólną kwotę 1.566.624 zł, z czego wydatkowano 1.555.882 zł (99,3% planu), w tym:

1. zasiłki stałe przyznano 80 osobom (304 świadczenia)                      na kwotę    126.951 zł,

2. zasiłki stałe wyrównawcze przyznano 396 osobom – 3.715

    świadczeń (od dnia 01.05.2004 r. jest to zasiłek stały)                    na kwotę 1.219.878 zł,

3. 26 osobom (91 świadczeń) przyznano zasiłki okresowe

    gwarantowane (wypłacane były do 30.04.2004 r.)              na kwotę      37.026 zł,

4. zasiłki macierzyńskie okresowe przyznano 102 kobietom

    (289 świadczeń), zasiłek macierzyński jednorazowy przyznano

    62 kobietom (63 świadczenia)                                                        na kwotę    119.105 zł,

      zasiłki wymienione w pkt 4 wypłacano do 30.04 br. 

5. opłacono składki na ubezpieczenia społeczne 94 osobom

    otrzymującym do 30.04 zasiłek stały i gwarantowany zasiłek

    okresowy oraz 9 osobom nie otrzymującym zasiłku stałego  na kwotę       52.922 zł.

 

Do dnia 30.04.2004 r. wypłacono w ramach rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne               i wychowawcze na ogólną kwotę 42.473 zł (100% planu) z tego dla:

- podopiecznych MOPS-u:

   a) zasiłków rodzinnych (29 osób, 136 świadczeń)                              6.551 zł,

   b) zasiłków pielęgnacyjnych (58 osób, 221 świadczeń)                    31.586 zł,

- pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży

  Pożarnej                                                                                             4.336 zł.

 

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 329.689 zł (100% planu) wykorzystano na:

I. wydatki bieżące                                                                                          309.689 zł

    z tego:

    1. wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi)                                   278.918 zł,

    2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      20.175 zł,

    3. wydatki rzeczowe                                                                                     10.596 zł,

    (opłaty porto od przekazywanych podopiecznym zasiłków obligatoryjnych).

 

II. wydatki inwestycyjne                                                                                  20.000 zł

     (omówienie na str. 47, poz. 25)

 

Rozdz. 85228  obejmował usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla 8 osób (3.920,5 świadczeń). Z kwoty 26.246 zł wydatkowano na ten cel 25.091 zł (95,6% planu).

 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwotę 60.183 zł (100% planu) wykorzystano na:

 

1. działalność zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321)       41.985 zł

     w tym:

     - wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi)                                                 7.824 zł,

     - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     985 zł,

     - umowy zlecenia członków Komisji (wydano 660 orzeczeń)                                 19.944 zł,

     - wydatki rzeczowe (usługi poligraficzne, zakup materiałów

        biurowych i wyposażenia, szkolenia, naprawa sprzętu, zakup biletów)     13.232 zł.

 

2. pomoc dla repatriantów (rozdz. 85334) z Kazachstanu                                            18.198 zł

    (refundacja kosztów zatrudnienia)

 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90015 środki w wysokości 533.479 zł (100% planu) przeznaczono na wydatki związane z oświetleniem dróg powiatowych i drogi krajowej:

- opłaty za zużytą energię na oświetlenie                                  291.071 zł,

- koszty eksploatacji i drobnych remontów oświetlenia            242.408 zł.

 

 

 

IV. I N W E S T Y C J E

          

W uchwalonym budżecie miasta na 2004 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie 19.559.841 zł, z czego 100.000 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego plan wydatków inwestycyjnych uległ zwiększeniu   o 4.215.040 zł, t.j. do kwoty 23.774.881 zł, z tego 67.481 zł stanowiła część nierozdysponowanej rezerwy inwestycyjnej.

 

Na kwotę zwiększenia per saldo o 4.215.040 zł złożyły się:

 

1. dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa na realizację zadań związanych

    z wypłatą świadczeń rodzinnych (tworzenie nowych stanowisk pracy,

    zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)                                      31.345 zł                    

2. dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji wspólnie

    z miastem Chorzów projektu „ Nie jestem outsiderem” - programu

    Phare 2002 Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu „Promocja Wzrostu

    Zatrudnienia Wśród Młodzieży” (plan pierwotny 5.861 zł – przeniesiono

    w trakcie roku 616 zł na wydatki bieżące)                                                     5.245 zł

 

3. dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa na dofinansowanie

     realizacji zadania dot. likwidacji pożaru składowiska odpadów

     kopalnianych w dzielnicy Bańgów                                                            500.000 zł

 

4. zmniejszenie planu dotacji celowej na zakupy inwestycyjne (samochodu)

   dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

   (przeniesienie na wydatki bieżące)                                                                             - 400 zł

 

5. dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

    Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodów specjalnie

    przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach

    inwalidzkich dla potrzeb Urzędu Miasta placówek oświatowych (92.000 zł)

    oraz Domu Pomocy Społecznej Sióstr Boromeuszek (82.000 zł)               174.000 zł

 

6. zmiany w zadaniach inwestycyjnych finansowanych z kredytów per saldo   1.060.000 zł

    (zaciągnięcie kredytu na dokończenie zadania inwestycyjnego

    p.n. „Rozbudowa krytej pływalni o obiekty rekreacji czynnej i biernej”       

   1.100.000 zł oraz rezygnacja z zaciągnięcia kredytu na zadanie

    „Modernizacja skrzydła budynku interny Szpitala Nr 1 pod potrzeby

    Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego” 40.000 zł)

 

7. zmniejszenia w dotacjach (115.510 zł) i pożyczkach (451.207 zł)

    z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    na dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków

    oraz likwidacją pożaru składowiska odpadów kopalnianych w dz. Bańgów   - 566.717 zł

 

8. zmiany w zadaniach finansowanych ze środków własnych per saldo         3.711.567 zł

    (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

    bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających

    z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ponadplanowych

    dochodów oraz przeniesień między zadaniami i z rezerwy inwestycyjnej)                

 

9. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych szpitala miejskiego na rzecz

    wydatków bieżących tj. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

    Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

    za lata 2001 i 2002                                                                                            - 700.000 zł

 

 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 22.530.798 zł, tj. 94,8% ogółu planowanych środków w budżecie miasta na inwestycje.

 

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie:

 


 

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2004 roku w odniesieniu do planu po zmianach przedstawia część tabelaryczna (Tabela  Nr 1) oraz część opisowa poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA NR 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Dysp.

Plan                         po zmianach                      na 2004 rok

Wykonanie na 31.12.2004 roku

% wyk. (7:6)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

290 000 zł

257 598 zł

88,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 

50 000 zł

19 032 zł

38,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Obwodnica wschodnia - koncepcja architektoniczna

IM

50 000 zł

19 032 zł

38,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

240 000 zł

238 566 zł

99,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Budowa ulicy Watoły (boczna) plus chodnik

IM

240 000 zł

238 566 zł

99,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

1 218 919 zł

886 627 zł

72,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

 

780 919 zł

508 136 zł

65,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej 1

GM

371 700 zł

359 523 zł

96,7%

4.

 

 

Docieplenie budynku ul. Klonowa 5, Obr. Warszawy 8

GM

249 000 zł

0 zł

0,0%

5.

 

 

Wykonanie szybu windowego w budynku przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II 1

GM

160 219 zł

148 613 zł

92,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

438 000 zł

378 491 zł

86,4%

6.

 

 

Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej

MG

60 000 zł

5 680 zł

9,5%

7.

 

 

Zakup budynku przy ul. Fabrycznej 14

GM

378 000 zł

372 811 zł

98,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

29 600 zł

29 600 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71015

Nadzór budowlany

 

29 600 zł

29 600 zł

100,0%

8.

 

 

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb nadzoru budowlanego

PINB

29 600 zł

29 600 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

1 592 000 zł

1 493 664 zł

93,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75022

Rady miast

 

25 000 zł

24 978 zł

99,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Zakup komputerów i drukarek dla potrzeb Biura Rady Miasta

BRM

25 000 zł

24 978 zł

99,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75023

Urzędy gmin

 

1 567 000 zł

1 468 686 zł

93,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, modernizacja sieci komputerowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz wykonanie przyłącza do sieci światłowodowej Urzędu Miasta

INF

1 557 000 zł

1 458 696 zł

93,7%

11.

 

 

Zakup kserokopiarek na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców

OR

10 000 zł

9 990 zł

99,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

540 000 zł

435 637 zł

80,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75414

Obrona cywilna

 

540 000 zł

435 637 zł

80,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 i budowa łącznika z gmachem PSP pod potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego

IM

470 000 zł

379 058 zł

80,7%

13.

 

 

Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego dla potrzeb CZK

ZK

20 000 zł

7 198 zł

36,0%

14.

 

 

Zakup wyposażenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego

ZK

50 000 zł

49 381 zł

98,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1 503 170 zł

1 497 852 zł

99,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

715 535 zł

710 217 zł

99,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku szkoły przy ul. Barlickiego w Siemianowicach Śląskich

IM

515 778 zł

510 881 zł

99,1%

16.

 

 

Modernizacja źródła ogrzewania dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 13

IM

149 757 zł

149 339 zł

99,7%

17.

 

 

Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w SP Nr 11

ZOF

50 000 zł

49 997 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

 

198 600 zł

198 600 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, kserokopiarki

ZOF

50 000 zł

50 000 zł

100,0%

19.

 

 

Zakup samochodu dla niepełnosprawnych

ZOF

148 600 zł

148 600 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80130

Szkoły zawodowe

 

589 035 zł

589 035 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych wraz z sala gimnastyczną przy ul. Jana Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich

IM

589 035 zł

589 035 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

2 972 089 zł

2 439 263 zł

82,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85111

Szpitale ogólne

 

2 732 780 zł

2 199 961 zł

80,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala Miejskiego (1.340.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne (1.060.000 zł)

ZS

2 732 780 zł

2 199 961 zł

80,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85117

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

 

239 309 zł

239 302 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

Modernizacja skrzydła budynku interny Szpitala Nr 1 pod potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

ZS

239 309 zł

239 302 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

133 345 zł

131 333 zł

98,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

82 000 zł

79 988 zł

97,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

Zakup mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprwanych na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek przy ul. Św. Barbary 5

ZS

82 000 zł

79 988 zł

97,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

31 345 zł

31 345 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

Zakup komputerów i oprogramowania - tworzenie stanowisk pracy - świadczenia rodzinne

ŚR

31 345 zł

31 345 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

20 000 zł

20 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

Zakup sprzętu komputerowego

MOPS

20 000 zł

20 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853

 

POZOSTAŁE ZADNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

5 245 zł

5 245 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85395

Pozostała działalność

 

5 245 zł

5 245 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Nie jestem outsiderem"

PUP

5 245 zł

5 245 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

591 691 zł

591 636 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

142 739 zł

142 684 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Harcówki przy ul. Hadamika 16 w Siemianowicach Śląskich

IM

142 739 zł

142 684 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

448 952 zł

448 952 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Olimpojskiej 1 pod potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

ZOF

448 952 zł

448 952 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

4 587 812 zł

4 566 501 zł

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

3 890 000 zł

3 868 723 zł

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice - I i II etap  

IM

3 890 000 zł

3 868 723 zł

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

116 000 zł

116 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

116 000 zł

116 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

581 812 zł

581 778 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Likwidacja składowiska odpadów kopalnianych w dzielnicy Bańgów

581 812 zł

581 778 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

240 000 zł

240 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

40 000 zł

40 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

Budowa sceny oraz zakup wyposażenia do  sali kinowo - estradowej

RK

40 000 zł

40 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92116

Biblioteki

 

200 000 zł

200 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

Automatyzacja procesorów bibliotecznych

RK

200 000 zł

200 000 zł

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

10 003 529 zł

9 955 842 zł

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92601

Obiekty sportowe

 

10 003 529 zł

9 955 842 zł

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja;

MOSiR

1 121 583 zł

1 121 583 zł

100,0%

35.

 

 

Rozbudowa basenu kąpielowego o obiekty rekreacji czynnej i biernej (zjeżdzalnia) II etap

MOSiR

4 031 946 zł

4 027 363 zł

99,9%

36.

 

 

Modernizacja Hali Zbornej

MOSiR

350 000 zł

350 000 zł

100,0%

37.

 

 

Budowa kompleksu sportowego wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie 

IM

4 500 000 zł

4 456 896 zł

99,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M

 

23 707 400 zł

22 530 798 zł

95,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758

75818

Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne

 

67 481 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M

 

23 774 881 zł

22 530 798 zł

94,8%

 

 

 

 

1. Obwodnica wschodnia – koncepcja architektoniczna.

    Zadanie realizowane jest przy współudziale miasta Czeladź na mocy zawartego

    porozumienia. W ramach planowanego zadania wykonano koncepcję architektoniczną

    obwodnicy, obejmującą miasta Katowice - Siemianowice Śl.- Czeladź - Piekary Śl.

 

2. Budowa ulicy Watoły (boczna) plus chodnik.

    Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

    W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ul. Watoły –Boczna z kanalizacją

    i oświetleniem oraz lewostronny chodnik wzdłuż ul. Watoły. 

 

3. Termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej 1.

    Zadanie zrealizowano w 96% zgodnie z harmonogramem prac .

    Do realizacji tego zadania wykorzystano przyznaną dotację celową (70.794 zł) oraz

    pożyczkę (185.706 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

    Wodnej.

 

4. Docieplenie budynku ul. Klonowa 5, Obr. Warszawy 8.

    Pierwszy przetarg na realizację tego zadania został unieważniony, z kolei przedłużające

    się procedury przetargowe spowodowały, iż rozstrzygnięcie drugiego przetargu nastąpiło

    dopiero w miesiącu grudniu.  Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2005 roku.

 

5. Wykonanie szybu  windowego w budynku przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II 1.

    Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

 

6. Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla

   budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej.

    W ramach zadania planowano zakup gruntów do zasobu gminnego od Kopalni Piasku

    „Szczakowa” pod przyszłą inwestycję przedłużenia drogi Obwodowej oraz bocznicy 

    „Prezydent”. W związku z tym, iż przedsiębiorstwo to znajdowało się w fazie

    restrukturyzacji nie doszło do planowanej transakcji. Na zrealizowane wydatki w kwocie

    5.680 zł składa się zakup działki przy ul. Sienkiewicza 6 oraz gruntu przy ul. Łąkowej.

 

7. Zakup budynku przy ul. Fabrycznej 14

   Od Fabryki Elementów Złącznych S.A  zakupiono nieruchomość (budynek
   administracyjny) położoną przy ul. Fabrycznej 14 z przeznaczeniem do adaptacji na
   mieszkania socjalne. Wynegocjowana cena budynku wyniosła 360.000 zł, natomiast
   pozostałość stanowiły koszty aktu notarialnego.

 

8. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb nadzoru budowlanego.

Ze środków dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego zakupiono samochód służbowy  FIAT Panda Actual 1,1 z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Powiatowego Inspekto-      ratu  Nadzoru Budowlanego.   

 

9. Zakup komputerów i drukarek dla potrzeb Biura Rady Miasta.

    Zakupiono 5 komputerów i 2 drukarki.

 

10. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, modernizacja sieci komputerowej,

      oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz wykonanie przyłącza do sieci

      światłowodowej Urzędu Miasta.

 

 

   W ramach zadania dokonano modernizacji sieci komputerowej w budynkach UM przy 

   ul. Michałkowickiej oraz Jana Pawła II , zainstalowano centralne urządzenia do

   podtrzymywania napięcia UPS-y, urządzenia aktywne do sieci, wykonano aktualizację

   oprogramowania systemów m.in. do obsługi podatków i opłat lokalnych, ewidencji

   działalności gospodarczej,  rejestracji pojazdów, systemu finansowo- księgowego, obsługi

   kasy, ewidencji środków trwałych oraz oprogramowania antywirusowego.

   Rozpoczęte zostały prace przygotowawcze, dotyczące wdrożenia systemu informacji

   przestrzennej GIS w Urzędzie Miasta oraz prace związane z podłączeniem MCZK do sieci

   światłowodowej Urzędu.

   Ponadto, dokonano zakupu 45 komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym,

   45 monitorów, 16 drukarek, 3 NoteBook-ów , 2 skanerów, 1 plotera, 1 serwera.

 

11. Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców.

     Środki zostały wykorzystane na zakup kserokopiarki dla nowo utworzonego Biura Obsługi

     Mieszkańców w Urzędzie Miasta  przy ul. Michałkowickiej 105 .

 

12. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 i budowa łącznika z gmachem PSP

      pod potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego.

      Zadanie polegało na zaprojektowaniu przebudowy byłego budynku szkoły  pod potrzeby

      Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, podziale na etapy realizacyjne oraz

      wykonaniu I –etapu tj. pięciu  garaży dla Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej.

      Zrealizowano pełny zakres rzeczowy. Powstałe oszczędności są wynikiem rozstrzygnięć

      przetargowych.

 

13. Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego dla potrzeb CZK.

     Z uwagi na ścisły związek dokonania zakupów w ramach tego zadania z planowaną

     adaptacją budynku byłej SP Nr 7, w której będzie umiejscowione centrum zarządzania

     kryzysowego z planowanych środków zakupiono sprzęt audiowizualny tj. projektor

     multimedialny Optoma EP739.

 

14. Zakup wyposażenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego.

     Dotację celową przyznaną z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano na zakup

     cyfrowej centrali telefonicznej, rejestratora rozmów telefonicznych oraz kopiarki typu

     TOSHIBA e-STUDIO 161.

 

15. Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku szkoły przy

      ul. Barlickiego w Siemianowicach Śląskich.

16. Modernizacja źródła ogrzewania dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 13.

     Zadania  nr 15 i 16 zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

     W ramach inwestycji wykonano nowe poszycie dachowe, wymieniono okna i drzwi

     zewnętrzne, docieplono ściany i wymieniono całość instalacji c.o., zmodernizowano

     pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą kotłów.

     Do realizacji zadań wykorzystano dotację celową (89.340 zł) oraz pożyczki (w ogólnej

     kwocie 459.536 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

    Wodnej.

 

17. Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w SP Nr 11.

      Zadania zostało wykonane w 100% .

      Na potrzeby stołówki zakupiono: kuchnię elektryczną , obieraczkę jarzyn, zamrażarkę, 

      zmywarkę, podgrzewacz posiłków wraz z kompletem pojemników, patelnię elektryczną

      oraz szafy chłodnicze .

18. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

      Na potrzeby Zespołu Obsługi Finansowo –Księgowej Placówek Oświatowych zakupiono 

      sprzęt komputerowy oraz drukarki.

 

19. Zakup samochodu dla niepełnosprawnych.

      Zadanie finansowane przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

      Osób Niepełnosprawnych w ramach przyznanej dotacji w kwocie 92.000 zł obejmowało

      zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach

      inwalidzkich dla potrzeb Urzędu Miasta – placówek oświatowych. Z uwagi na procedury

      przetargowe (wpływ dotacji w listopadzie 2004 roku) dokonanie zakupu w okresie

      sprawozdawczym okazało się niemożliwe i zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 446/2004

      z dnia 16.12.2004 roku przyjęto go do realizacji (jako nie wygasające z upływem roku

      budżetowego) w 2005 roku.

 

20. Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Zespołu Szkół

    Techniczno – Usługowych wraz z salą gimnastyczną przy ul. Jana Matejki 5 w
    Siemianowicach Śląskich.

      Zadanie finansowane w całości ze środków dotacji celowej (110.131 zł) oraz pożyczki

      (478.904 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      W ramach inwestycji wykonano nowe poszycie dachowe, wymieniono okna i drzwi

      zewnętrzne, docieplono ściany oraz wymieniono całość instalacji c.o. 

 

21. Program naprawczy SPZZOZ – modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby

     Szpitala Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne.

     W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano modernizację Izby Przyjęć

     Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dachu budynku Szpitala,

     roboty budowlano-montażowe w budynku głównym szpitala oraz projekty techniczne

     modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego,

     budynku Basenu Rehabilitacyjnego i dróg wewnętrznych Szpitalnego Oddziału

     Ratunkowego.

     Dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Chirurgii Ogólnej m.in.

     kardiomonitory, aparat USG, stół operacyjny; dla Bloku Operacyjnego aparat do

     śródoperacyjnego RTG; dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii m.in.

     respiratory, stanowisko do znieczulania, pompy infuzyjne i strzykawkowe, bronchoskop

     ze źródłem światła, defibrylator, aparat do pomiaru i monitorowania ciśnienia

     wewnątrzczaszkowego.

  

22. Modernizacja skrzydła budynku interny Szpitala Nr 1 pod potrzeby Zakładu

      Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

     W ramach planowanych środków dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla

     potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego tj. myjnia-dezynfektor, koncentrator

     tlenu, sprzęt rehabilitacyjny oraz EKG, a także zamontowano windę osobową i drzwi

     ogniotrwałe.

 

23. Zakup mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

     na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek

     przy ul. Św. Barbary 5.

    Zadanie zostało wykonane w 100% ze środków przyznanej dotacji celowej z Państwowego

    Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

24. Zakup komputerów i oprogramowania – tworzenie stanowisk pracy – świadczenia

      rodzinne.

      Przyznaną dotację celową z budżetu Wojewody  Śląskiego wykorzystano na zakup

      sześciu komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Referatu Świadczeń

      Rodzinnych.

 

25. Zakup  sprzętu komputerowego.

      Środki z przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystał MOPS

      na zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki Canon.

 

26. Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Nie jestem outsiderem”.

      Środki na tym zadaniu (dotacja celowa) wykorzystano na zakup laptopa

      z oprogramowaniem w ramach realizacji - wspólnie z Urzędem Miasta Chorzów –

      projektu „Nie jestem outsiderem” - program Phare 2002.

 

27. Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Harcówki przy
    ul. Hadamika 16 w Siemianowicach Śląskich.

      Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

      Prace obejmowały m.in. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalacji c.o.,

      docieplenie ścian.  Do realizacji zadania wykorzystano dotację celową (17.840 zł) oraz

      pożyczkę (101.600 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

      Wodnej.

 

28. Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej 1 pod potrzeby Poradni

      Psychologiczno - Pedagogicznej

     Zadanie zostało wykonane w 100%.

     W ramach inwestycji wykonano m.in. docieplenie ścian budynku i dachu, wymianę

     stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-

     kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, a także zagospodarowano teren wokół

     budynku. 

 

29. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice – I i II etap.

      Zadanie realizowane przy współudziale Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów

      i Kanalizacji w Katowicach. Roboty przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem

      prac. Zakres rzeczowy i finansowy zadania wyniósł 100 %.

 

30. Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

      Środki zostały wykorzystane na zakup pojemników do selektywnej zbiórki zużytych

      świetlówek oraz przeterminowanych leków.

 

31. Likwidacja składowiska odpadów kopalnianych w dzielnicy Bańgów.

     Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

     Zakres prac obejmował ugaszenie pożaru składowiska i jego rozbiórkę oraz wywiezienie

     materiału przepalonego. Do realizacji wykorzystano przyznaną dotację Wojewody

     Śląskiego (499.982 zł) oraz pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

     Gospodarki Wodnej (73.012 zł)

 

32. Budowa sceny oraz zakup wyposażenia do sali kinowo-estradowej.

      Dotacja została przekazana z budżetu miasta i zgodnie z zawartymi umowami realizacja

      nastąpi w 2005 roku.

 

33. Automatyzacja procesów bibliotecznych.

     Przekazaną dotację z budżetu miasta  wykorzystano na wykonanie automatyzacji procesów

     bibliotecznych obejmującą zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek,

     kserokopiarki oraz okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej zasilania

     komputerów.

 

34. Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej – kontynuacja,

     Prace mające na celu  modernizację krytej pływalni obejmowały głównie roboty związane

     z infrastrukturą służącą dostawie mediów (woda, energia cieplna i elektryczna) a także

     wyposażenie pływalni. Do realizacji wykorzystano przyznaną dotację (1.022.000 zł)

     z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu jako dofinansowanie inwestycji ze środków

     specjalnych  pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez 

     „Totalizator  Sportowy” Sp. z o.o.

 

35. Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej

      (zjeżdżalnia) II etap.

      Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym.

      W ramach zadania wykonano prace służące rozbudowie pływalni a mianowicie:

      montaż zjeżdżalni i whirpool (jacuzzi), sauna, brodzik dla dzieci  oraz wspólną dla całego

      kompleksu strefę wejścia (szatnia, kasy, kawiarnia).

      Celem rozbudowy było stworzenie integralnego kompleksu sportowego dającego

      możliwość korzystania użytkownikom Hali Sportowej z obiektów pływalni wraz z częścią

      rekreacyjną.   

 

36. Modernizacja Hali Zbornej.

      Realizacja zadania wyniosła 100%. Prace związane z tą inwestycją obejmowały

      wykonanie sufitu podwieszanego w Hali Zbornej.

 

37. Budowa kompleksu sportowego wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na

      trawie.

      Realizacja robót przebiegała zgodnie z harmonogramem prac przewidzianych do

      wykonania w okresie sprawozdawczym.

      Do realizacji tego zadania wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej

      Ministerstwa Edukacji  Narodowej i Sportu (1.400.000 zł).

      W ramach inwestycji wykonano płytę boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z systemem

      nawadniania, dwa środkowe sektory widowni oraz oświetlenie terenu