Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr...../2005
z dnia...............................
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU
DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN UCHWALONY             NA 2004 ROK Z M I A N Y PLAN                      PO ZMIANACH WYKONANIE  % WYK. (6:5)
1 2 3 4 5 6 7
             
  G M I N A          
             
  ZADANIA WŁASNE          
             
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 zł 0 zł 0 zł 86 zł 0,0%
   - wpływy z różnych dochodów  0 zł 0 zł 0 zł 86 zł 0,0%
             
      1)      
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 059 716 zł 370 794 zł 22 430 510 zł 21 525 589 zł 96,0%
   - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 17 894 108 zł 0 zł 17 894 108 zł 17 394 773 zł 97,2%
   - zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty 7 108 zł 0 zł 7 108 zł 73 030 zł 1027,4%
   - dochody z majątku gminy z tego: 4 158 500 zł 300 000 zł 4 458 500 zł 3 968 002 zł 89,0%
    a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 924 000 zł 0 zł 924 000 zł 940 971 zł 101,8%
    b) najem i dzierżawa składników majątkowych 1 276 000 zł 0 zł 1 276 000 zł 944 143 zł 74,0%
    c) zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność 8 500 zł 0 zł 8 500 zł 8 438 zł 99,3%
    d) sprzedaż gruntów, nieruchomości 1 950 000 zł 0 zł 1 950 000 zł 1 763 727 zł 90,4%
    e) wpływy z różnych opłat 0 zł 300 000 zł 300 000 zł 310 723 zł 103,6%
   - odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty upomnień, wpływy do wyjaśnienia 0 zł 0 zł 0 zł 18 990 zł 0,0%
   - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wierzbowa 1 0 zł 70 794 zł 70 794 zł 70 794 zł 100,0%
             
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 290 015 zł 0 zł 290 015 zł 195 717 zł 67,5%
   - wpływy z reklam 290 015 zł 0 zł 290 015 zł 194 554 zł 67,1%
   - wpływy z opłatności za korzystanie z szaletów 0 zł 0 zł 0 zł 1 163 zł 0,0%
             
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98 988 zł 0 zł 98 988 zł 80 936 zł 81,8%
   - czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.  71 380 zł 0 zł 71 380 zł 50 128 zł 70,2%
   - mandaty nakładane przez Straż Miejską 17 048 zł 0 zł 17 048 zł 16 432 zł 96,4%
   - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste  10 560 zł 0 zł 10 560 zł 13 535 zł 128,2%
   - wpływy ze sprzedaży publikacji książkowych 0 zł 0 zł 0 zł 841 zł 0,0%
             
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 54 550 888 zł 0 zł 54 550 888 zł 56 319 072 zł 103,2%
             
   - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35,72% 28 615 618 zł 0 zł 28 615 618 zł 27 945 579 zł 97,7%
   - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71% 578 536 zł 0 zł 578 536 zł 892 199 zł 154,2%
   - podatek od nieruchomości 20 856 684 zł 0 zł 20 856 684 zł 22 893 416 zł 109,8%
   - podatek rolny 54 116 zł 0 zł 54 116 zł 58 881 zł 108,8%
   - podatek od środków transportowych 572 420 zł 0 zł 572 420 zł 566 163 zł 98,9%
   - podatek opłacany w formie karty podatkowej 300 000 zł 0 zł 300 000 zł 251 975 zł 84,0%
   - podatek od spadków i darowizn 140 000 zł 0 zł 140 000 zł 141 289 zł 100,9%
   - podatek od posiadania psów 12 276 zł 0 zł 12 276 zł 10 054 zł 81,9%
   - wpływy z opłaty skarbowej 622 951 zł 0 zł 622 951 zł 728 955 zł 117,0%
   - opłata targowa 450 000 zł 0 zł 450 000 zł 405 202 zł 90,0%
   - opłata administracyjna za czynności urzędowe 93 000 zł 0 zł 93 000 zł 121 393 zł 130,5%
   - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 920 000 zł 0 zł 920 000 zł 999 171 zł 108,6%
   - podatek od czynności cywilnoprawnych  1 000 000 zł 0 zł 1 000 000 zł 975 738 zł 97,6%
   - dywidendy 42 100 zł 0 zł 42 100 zł 44 660 zł 106,1%
   - odsetki od należności budżetowych, odsetki za nieterminowe rozliczenia  293 187 zł 0 zł 293 187 zł 284 397 zł 97,0%
             
      2)      
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 359 498 zł 244 774 zł 22 604 272 zł 22 729 264 zł 100,6%
             
   - część równoważąca subwencji ogólnej  1 192 694 zł 0 zł 1 192 694 zł 1 192 694 zł 100,0%
   - część oświatowa subwencji ogólnej 20 997 996 zł 244 102 zł 21 242 098 zł 21 242 098 zł 100,0%
   - część rekompensująca subwencji ogólnej 0 zł 672 zł 672 zł 672 zł 100,0%
   - odsetki od środków na rachunkach bankowych 168 808 zł 0 zł 168 808 zł 299 053 zł 177,2%
   - różne rozliczenia finansowe; dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej; wpływy do wyjaśnienia  0 zł 0 zł 0 zł -5 253 zł 0,0%
      3)      
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 913 276 zł -111 738 zł 801 538 zł 873 618 zł 109,0%
             
   - sprzedaż przyłączy energetycznych (przyłącze do sali gimnastycznej SP Nr 11)  51 602 zł 0 zł 51 602 zł 51 602 zł 100,0%
   - dochody placówek oświatowych - opłata rodziców za przedszkole 660 596 zł 0 zł 660 596 zł 732 676 zł 110,9%
   - dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Barlickiego i modernizację źródła ogrzewania dla obiektu SP Nr 13 201 078 zł -111 738 zł 89 340 zł 89 340 zł 100,0%
             
851 OCHRONA ZDROWIA 0 zł 0 zł 0 zł 28 501 zł 0,0%
            0,0%
   - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji) 0 zł 0 zł 0 zł 28 501 zł 0,0%
             
852 POMOC SPOŁECZNA 55 377 zł 0 zł 55 377 zł 53 663 zł 96,9%
             
   - dochody MOPS - u  55 304 zł 0 zł 55 304 zł 53 432 zł 96,6%
   - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych oraz innych zadań 73 zł 0 zł 73 zł 231 zł 316,4%
             
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 800 zł 0 zł 50 800 zł 45 398 zł 89,4%
             
   - dochody placówek oświatowych - odpłatność za żłobek 50 800 zł 0 zł 50 800 zł 45 339 zł 89,3%
   - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji) 0 zł 0 zł 0 zł 59 zł 0,0%
             
      4)      
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29 607 zł -11 767 zł 17 840 zł 17 854 zł 100,1%
             
   - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy - Harcówki przy ul. Hadamika 29 607 zł -11 767 zł 17 840 zł 17 840 zł 100,0%
   - różne rozliczenia finansowe       14 zł 0,0%
             
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 130 000 zł 0 zł 130 000 zł 85 033 zł 65,4%
             
   - wpływy z opłaty produktowej 130 000 zł 0 zł 130 000 zł 80 547 zł 62,0%
   - wpływy z różnych dochodów 0 zł   0 zł 4 486 zł 0,0%
      5)      
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 zł 2 000 zł 2 000 zł 5 943 zł 297,2%
             
   - wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego  0 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 100,0%
   - różne rozliczenia finansowe (sprzedaż publikacji, zwrot dotacji) 0 zł 0 zł 0 zł 3 943 zł 0,0%
             
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 331 092 zł 0 zł 3 331 092 zł 3 443 879 zł 103,4%
           
   - dochody własne jednostek kultury fizycznej - Pływalnia Miejska   118 300 zł 0 zł 118 300 zł 154 732 zł 130,8%
   - dochody własne jednostek kultury fizycznej - MOSiR "Pszczelnik"  790 792 zł 0 zł 790 792 zł 867 147 zł 109,7%
   - dotacja z MENiS na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "sztuczna trawa" i "kryta pływalnia" 2 422 000 zł 0 zł 2 422 000 zł 2 422 000 zł 100,0%
             
  DOCHODY WŁASNE GMINY 103 869 257 zł 494 063 zł 104 363 320 zł 105 404 553 zł 101,0%
             
  DOTACJE CELOWE          
      6)      
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 zł 15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 100,0%
             
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000 zł 0 zł 2 000 zł 2 000 zł 100,0%
      7)      
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 224 056 zł 10 250 zł 234 306 zł 234 305 zł 100,0%
      8)      
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 660 zł 185 185 zł 196 845 zł 196 839 zł 100,0%
      9)      
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 zł 62 183 zł 62 183 zł 62 088 zł 99,8%
      10)      
852 POMOC SPOŁECZNA 3 016 840 zł 8 756 892 zł 11 773 732 zł 10 628 445 zł 90,3%
      11)      
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 zł 1 033 479 zł 1 033 479 zł 1 033 461 zł 100,0%
             
O G Ó Ł E M DOTACJE CELOWE 3 254 556 zł 10 062 989 zł 13 317 545 zł 12 172 138 zł 91,4%
             
O G Ó Ł E M  G M I N A  107 123 813 zł 10 557 052 zł 117 680 865 zł 117 576 691 zł 99,9%
             
  P O W I A T          
             
  ZADANIA WŁASNE          
             
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 161 677 zł 0 zł 161 677 zł 419 369 zł 259,4%
             
   - 25% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa   161 677 zł 0 zł 161 677 zł 419 369 zł 259,4%
             
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 150 zł 0 zł 150 zł 306 zł 204,0%
             
   - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłaty legalizacyjnej, odsetki  150 zł 0 zł 150 zł 306 zł 204,0%
             
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 006 580 zł 0 zł 1 006 580 zł 1 445 924 zł 143,6%
   - opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych 1 000 000 zł 0 zł 1 000 000 zł 1 443 224 zł 144,3%
   - opłata parkingowa 2 580 zł 0 zł 2 580 zł 2 300 zł 89,1%
   - opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką 4 000 zł 0 zł 4 000 zł 400 zł 10,0%
             
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 zł 0 zł 0 zł 9 445 zł 0,0%
            0,0%
   - różne rozliczenia finansowe (zwrot dotacji) 0 zł 0 zł 0 zł 9 445 zł 0,0%
             
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  6 866 047 zł 0 zł 6 866 047 zł 7 020 812 zł 102,3%
             
   - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8,42% 6 745 339 zł 0 zł 6 745 339 zł 6 587 396 zł 97,7%
   - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  1,4% 120 708 zł 0 zł 120 708 zł 210 594 zł 174,5%
   - dotacja z PFRON (rekompensata utraconych dochodów) 0 zł 0 zł 0 zł 222 822 zł 0,0%
             
      12)      
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 546 899 zł 330 001 zł 9 876 900 zł 9 876 900 zł 100,0%
             
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca 642 475 zł 0 zł 642 475 zł 642 475 zł 100,0%
   - część oświatowa subwencji ogólnej 8 904 424 zł 270 135 zł 9 174 559 zł 9 174 559 zł 100,0%
   - uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów 0 zł 59 866 zł 59 866 zł 59 866 zł 100,0%
      13)      
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 172 930 zł -62 799 zł 110 131 zł 111 438 zł 101,2%
             
   - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych wraz z salą gimnastyczną przy ul. Jana Matejki 5 172 930 zł -62 799 zł 110 131 zł 110 131 zł 100,0%
   - wpływy z różnych dochodów  0 zł   0 zł 1 307 zł 0,0%
      14)      
851 OCHRONA ZDROWIA 0 zł 55 309 zł 55 309 zł 55 309 zł 100,0%
             
    - różne rozliczenia finansowe (kary umowne) 0 zł 55 309 zł 55 309 zł 55 309 zł 100,0%
             
852 POMOC SPOŁECZNA 15 140 zł 0 zł 15 140 zł 23 398 zł 154,5%
             
   - dochody MOPS 15 140 zł 0 zł 15 140 zł 23 161 zł 153,0%
   - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej 0 zł   0 zł 237 zł 0,0%
      15)      
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 18 596 zł 174 000 zł 192 596 zł 203 530 zł 105,7%
             
   - prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON   18 596 zł 0 zł 18 596 zł 31 542 zł 169,6%
   - dotacja z PFRON 0 zł 174 000 zł 174 000 zł 171 988 zł 98,8%
      16)      
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 100,0%
             
   - dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację programu upowszechniania czytelnictwa 0 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 100,0%
             
  DOCHODY WŁASNE POWIATU 17 788 019 zł 516 511 zł 18 304 530 zł 19 186 431 zł 104,8%
             
  DOTACJE CELOWE          
             
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 336 zł 0 zł 20 336 zł 20 336 zł 100,0%
             
      17)      
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212 483 zł 68 049 zł 280 532 zł 280 530 zł 100,0%
      18)      
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 188 000 zł -500 zł 187 500 zł 187 499 zł 100,0%
      19)      
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 376 178 zł -184 100 zł 2 192 078 zł 2 191 442 zł 100,0%
      20)      
851 OCHRONA ZDROWIA 866 949 zł -138 120 zł 728 829 zł 728 829 zł 100,0%
      21)      
852 POMOC SPOŁECZNA 2 075 393 zł 102 619 zł 2 178 012 zł 2 165 189 zł 99,4%
      22)      
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 42 000 zł 187 351 zł 229 351 zł 216 316 zł 94,3%
             
O G Ó Ł E M   DOTACJE CELOWE 5 781 339 zł 35 299 zł 5 816 638 zł 5 790 141 zł 99,5%
             
             
O G Ó Ł E M   P O W I A T 23 569 358 zł 551 810 zł 24 121 168 zł 24 976 572 zł 103,5%
             
O G Ó Ł E M    D O C H O D Y  130 693 171 zł 11 108 862 zł 141 802 033 zł 142 553 263 zł 100,5%