GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXXII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 25.05.2017Numer głosowania: 1
11/XXXII/2017 - regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert –
głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o ww. projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 3
1/XXXII/2017 ­ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za 2016 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 4
2/XXXII/2017 ­ przyjęcia ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2017-2020'' -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 5
3/XXXII/2017 ­ wyrażenia woli przystąpienia i realizacji projektu pn. ,,SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania: 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Subregion Centralny - tryb konkursowy nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 6
4/XXXII/2017 ­wprowadzenia przepisów porządkowych określających zasady przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na terenie miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 7
5/XXXII/2017 ­ wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 8
6/XXXII/2017 ­ utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego na nieruchomościach położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Wyzwolenia i Towarowej, stanowiących działki geodezyjne nr 33-794/1, 33-606/312, 33-607/311, 33-608/310, 33-609/309, 33-610/309, 33-856/1, 33-858/1, 33-690/1, 33-656/6, 33-855/1, 33-657/6. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 9
7/XXXII/2017 ­ zmian budżetu miasta na 2017 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 10
8/XXXII/2017 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2024. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 11
9/XXXII/2017 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .. usytuowanego w budynku przy ulicy Klonowej .. w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Józef Kogut

 Jan Wieczorek


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Paweł Siegel

 

 

 Numer głosowania: 12
10/XXXII/2017 - częściowej zmiany Uchwały Nr 360/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2017 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 13
11/XXXII/2017 - regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Józef Kogut

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice