Walory przyrodnicze Siemianowic Śląskich

Nasze miasto jest terenem wyjątkowo zielonym, znajdują się tutaj piękne parki, ogrody, skwery i zieleńce.
- Park Pszczelnik - najcenniejszy użytek ekologiczny miasta. Obfituje w wiele gatunków roślin i zwierząt m.in. brzozy, dęby, topole, sosny, zające, sroki, dzięcioły, klony, jesiony i osiki. Sójki, kosy, kowaliki, szpaki, bażanty, kukułki.
45 % miasta jest zajęte przez użytki zielone. Wyróżniamy tutaj obszary o dużych walorach przyrodniczych. Są to m.in.:
- Brynicka Terasa - Siedliska wodnobłotne i wychodnie skał wapiennych pokryte murawami ciepłolubnymi
- Michałkowicka Kępa - obszar źródliskowy z ciekiem wodnym i rozlewiskiem. Miejsca rozrodu płazów, m.in. kumaka nizinnego.
- Bażantarnia - Jedyny obszar leśny na terenie miasta. W jego drzewostanie przeważają dęby szypułkowe - często wiekowe - oraz lipy drobnolistne, klony zwyczajne i graby. Drzewa te budują las zwany grądem,
- Staw Remiza - Miejsce rozrodu dwóch gatunków zagrożonych w skali miasta i m.in. takich płazów jak: ropuchy zielone, kumaki nizinne i rzekotki drzewne.
- Staw pod Chorzowem - Fragment zespołu stawów poprzemysłowych i ich otoczenia. Teren wyjątkowy ornitologicznie w skali przemysłowej części Górnego Śląska.
- obszar krajobrazu chronionego Przełajka - największy powierzchniowo obszar chroniony na terenie miasta (39,5 ha)

Pomniki przyrody:buk zwyczajny, dąb szypułkowy, grab pospolity, kasztanowiec zwyczajny, sosna wejmutka

Inne obiekty na terenie Siemianowic Śląskich cenne przyrodniczo: Lasek Bytkowski - niewielki obszarowo (ok. 20 ha) teren położony przy granicy z Katowicami. Przecięty tylko trzema alejkami asfaltowymi. Jest siedliskiem ciekawych ptaków (dzięcioł, sójka, bażant, kowalik, grzywacz, sikora, zięba, kos, sroka) oraz ssaków (jeże, mysz polna, wiewiórka, zając)
Park Miejski - reprezentacyjny park miasta,. Bogata flora i fauna. Ozdobą parku są pomnikowe drzewa.
Park Górnik - cenny teren rekreacyjny. W parku dominuje dość gęsty starodrzew, dominują 80-100 letnie buki. Ciekawym fragmentem parku jest staw użytkowany przez wędkarzy.
Park Hutnik - park ten, zwany też "Plantami" mieści się w samym centrum miast. Z drzew rosną tutaj okazale wierzby, kasztanowce, jesiony, dęby. W parku znajduje się jedna z najstarszych w regionów pływalni krytych oraz boiska sportowe.

W projektach działań miasta na rzecz ochrony środowiska można wyróżnić następujące główne linie działania:
- ochrona konserwatorska - w Siemianowicach od czasu decyzji Rady Miejskiej z 1996 r. funkcjonuje system terenów chronionych, obejmujący 6 użytków ekologicznych i jeden obszar krajobrazu chronionego. Na obszarach tych zabrania się zabijania zwierząt, i niszczenia ich miejsc lęgowych, pozyskiwania drzew i roślin zielnych, wysypywania odpadów, zmiany stosunków wodnych, niszczenia gleby, wypalania traw i innych roślin, zakłócania ciszy, budowy jakichkolwiek obiektów, a nawet wprowadzania psów. Ochroną konserwatorską objęte są również pomniki przyrody.
- obszary łącznikowe - są to zaplanowane i zabezpieczone połączenia terenowe pomiędzy najcenniejszymi dla miasta obszarami przyrodniczymi. Z jednej strony jest to system zielonych obiektów w północno-wschodniej część Siemianowic (Bażantarnia, Pszczelnik, Przełajka, dolina Brynica). Z drugiej zaś strony jest to leżący już w Chorzowie, ale wzdłuż granic z naszym miastem, WPKiW. Park ten o ogromnej powierzchni (600 ha)odgrywa wielką rolę w kształtowaniu stosunków przyrodniczych w centrum aglomeracji katowickiej. Obszary łącznikowe to: ogrody działkowe, skwery, pola, ugory, mniejsze parki łączące właśnie te dwa ogromne, zielone kompleksy.
- korytarz ekologiczny - jest nim dolina rzeki Brynicy. Ze swej strony Siemianowice wniosły już duży wkład w rewitalizację tej rzeki chroniąc jej brzegi i tereny przyległe systemem użytków ekologicznych (Brynicka Terasa) i obszaru krajobrazu chronionego (Przełajka)
- inne działania - sejmiki ekologiczne, Siemianowickie Ekologiczne Spotkania Młodych, konkursy, współpraca z placówkami naukowymi.

Dotychczasowe praktyczne wykorzystanie waloryzacji przyrodniczej Siemianowic Śląskich:
- wpisanie wyznaczonych terenów w plan zagospodarowania przestrzennego miasta
- ustanowienie 6 użytków ekologicznych i obszaru chronionego krajobrazy
- rozwieszenie 140 skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy w wyznaczonych miejscach
- Zapoznanie nauczycieli biologii z opracowaniem

Działania zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej:
- promocja celowości istnienie użytków ekologicznych
- kształcenie dzieci i młodzieży
- oddanie pod opiekę szkół terenów ekologicznych (zajęcia terenowe, składanie corocznych raportów uczniowskich w Wydziale Ochrony Środowiska UM)